Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2007 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Liikenne- ja viestintäministeriö
       20. Ajoneuvohallintokeskus
       24. Tiehallinto
       25. Tienpidon valtionavut
          26. Tieliikelaitos
       30. Merenkulkulaitos
       32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen
            41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen
            42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen
            50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset
            51. Luotsauksen hintatuki
          33. Varustamoliikelaitos
          34. Luotsausliikelaitos
       40. Ratahallintokeskus
       41. Rautatievirasto
          50. Ilmailulaitos
       51. Ilmailuhallinto
       52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
       60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
       70. Viestintävirasto
       72. Viestinnän korvaukset ja avustukset
       80. Ilmatieteen laitos
       81. Merentutkimuslaitos
       99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2015

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 953 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lästimaksuista annetun lain (189/1936) mukaisten avustusten maksamiseen ammatissaan toimivien merimiesten hyväksi tapahtuvaan huoltotoimintaan ja meripelastustoiminnan edistämiseen. Avustukset myönnetään Merenkulkulaitoksen määrittelemistä toiminnoista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Vastaava tulo on merkitty momentille 11.19.02. Lästimaksuina jaettavat varat jaetaan kokonaisuudessaan edellisen vuoden kerättyjen lästimaksujen toteuman perusteella.


2007 talousarvio953 000
2006 talousarvio953 000
2005 tilinpäätös857 660