Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              (02.) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral
              03. (25.01.03 och 26.01.04) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
              04. Forskning och utveckling
              05. Rättsregistercentralens omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 191 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller någon annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader

4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala

5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

6) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002)

7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005)

8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän för köpta tjänster inom den allmänna intressebevakningen som en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattebeloppet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till faderskapslag och vissa lagar som har samband med den. Enligt propositionen ska barn som har fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft ges rätt att väcka talan för fastställande av faderskap oberoende av den övergångstid som föreskrivs i lagen angående införande av lagen om faderskap, vilket uppskattas föranleda en engångsutgift om 39 000 euro för år 2015. Med stöd av 4 kap. 8 § i förundersökningslagen (805/2011) ersätts de kostnader som uppstår vid förordnandet av en intressebevakare för en part som är yngre än 18 år samt intressebevakarens arvode och kostnader av statens medel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Betalning av ersättningar enligt lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (överföring till moment 28.50.50)-200
Gottgörelse för mervärdesskatt för köpta tjänster inom den allmänna intressebevakningen587
Rättsgenetiska faderskapsundersökningar (överföring av engångsnatur från moment 25.10.04)39
Utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång så att det också omfattar förvaltningsdomstolar och specialdomstolar100
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-200
Sammanlagt326

2015 budget11 191 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget10 865 000
2013 bokslut10 293 782