Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              (02.) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral
              03. (25.01.03 och 26.01.04) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
              04. Forskning och utveckling
              05. Rättsregistercentralens omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

03. (25.01.03 och 26.01.04) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 733 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt datasekretessnämnden.

Vid nettobudgeteringen har inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 32 § 1 mom. 1 punkten (125/2009) i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) inte beaktats.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den. I propositionen föreslås det att den nuvarande tjänsten som minoritetsombudsman ersätts med en tjänst som diskrimineringsombudsman. Det föreslås att den nuvarande jämställdhetsnämnden och den nuvarande diskrimineringsnämnden slås ihop till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Regeringen lämnar en kompletterande proposition som anknyter till ovannämnda regeringsproposition, i vilken det föreslås att barnombudsmannens, jämställdhetsombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens byråer samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden flyttas till justitieministeriets förvaltningsområde från ingången av 2015. Barnombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ska verka som självständiga och oberoende myndigheter.

Barnsombudsmannen har till uppgift att i samarbete med andra myndigheter samt organisationer och övriga liknande aktörer inom sitt verksamhetsområde bedöma och främja barnens intressen och rättigheter på allmän förvaltningsnivå, samhällspolitisk nivå och lagstiftningsnivå samt att främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling antagna konventionen om barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991). För att främja barns ställning och rättigheter samt myndighetssamarbetet i dessa frågor bistås barnombudsmannen av barnombudsmannadelegationen.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) iakttas och främjar genom initiativ, råd och anvisningar förverkligandet av lagens syfte. Jämställdhetsombudsmannen informerar om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis samt följer att jämställdhet mellan kvinnor och män genomförs på samhällslivets olika områden. 

Diskrimineringsombudsmannenska övervaka att lagen om likabehandling följs på det sätt som bestäms i den nämnda lagen samt att även i övrigt främja likabehandling och förhindra diskriminering. Dessutom är diskrimineringsombudsmannen nationell rapportör om människohandel. För utbyte av information mellan aktörer och myndigheter som är av betydelse för det allmänna främjandet av likabehandling och för förebyggande av diskriminering samt för behandling av frågor som gäller likabehandling finns det en delegation för likabehandlingsärenden i anslutning till ombudsmannens byrå.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män hör till nämndens uppgifter.

Dataombudsmannen ska behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) och kreditupplysningslagen (527/2007) samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Datasekretessnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt personuppgiftslagen ska avgöras av nämnden samt att ge akt på behovet av att utveckla den lagstiftning som gäller behandlingen av personuppgifter och ta de initiativ som den anser vara nödvändiga.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskap att inleda utredningar, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till en olycka och på grundval av dem ge säkerhetsrekommendationer och följa hur de iakttas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter14 95414 7986 833
Bruttoinkomster5 9806 977100
Nettoutgifter8 9747 8216 733
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 344  
— överförts till följande år2 132  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Barnombudsmannens verksamhet551
Jämställdhetsombudsmannens verksamhet899
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet1 328
Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens verksamhet230
Barnombudsmannadelegationen20
Gemensamma utgifter för ombudsmännen, nämnden och delegationen ovan392
Dataombudsmannens verksamhet1 700
Datasekretessnämnden15
Olycksutredningscentralen1 388
Servicecentralernas avgifter210
Sammanlagt6 733

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförandet av ändringarna i lagen om likabehandling (6 årsv.)540
Omkostnader för ombudsmännen (överföring från moment 26.01.01)187
Omkostnader för ombudsmännen (överföring från moment 33.01.01)1 650
Omkostnadsbesparing-10
Överföring till moment 25.01.05-3 397
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna3
Löneglidningsinbesparing-6
Lönejusteringar16
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-22
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-3
Ytterligare besparing i omkostnaderna -40
Sammanlagt-1 088

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget6 733 000
2014 budget7 821 000
2013 bokslut7 762 000