Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              (02.) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral
              03. (25.01.03 och 26.01.04) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
              04. Forskning och utveckling
              05. Rättsregistercentralens omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 649 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter27 64227 99227 049
Bruttoinkomster587400400
Nettoutgifter27 05527 59226 649
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 778  
— överförts till följande år2 565  

Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner (%)

  
Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressentgrupper och extern kommunikation8
Lagberedning18
EU-samarbete och internationellt samarbete12
Styrning och utveckling av ministeriet och förvaltningsområdet20
Ministeriets övriga förvaltningsuppgifter6
Ministeriets interna förvaltning23
Frånvaro med lön13

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag av engångsnatur i budgeten för 20141
Valforskning200
Ökning av kostnaderna för sametingets sammanträden och valnämnden (överföring till moment 25.01.50)-45
Överföring av tjänst från Kouvola förvaltningsdomstol45
Överföring i budgeten för 2014 av engångsnatur från moment 25.10.05-600
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-38
Indexhöjning av hyresutgifterna41
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-15
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-120
Löneglidningsinbesparing-41
Lönejusteringar97
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-135
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-18
Ytterligare besparing i omkostnaderna -315
Sammanlagt-943

2015 budget26 649 000
2014 I tilläggsb.34 000
2014 budget27 592 000
2013 bokslut26 842 000