Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
              50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
              66. Egentligt utvecklingssamarbete
              88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 801 422 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om hjälp och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut

4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering

5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA).

Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet får betalas från moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom ministeriets förvaltningsområde.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Multilateralt utvecklingssamarbete268 568 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1)234 435 000
3.Europeiska utvecklingsfonden25 158 000
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land57 300 000
5.Humanitärt bistånd74 800 000
6.Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information7 961 000
7.Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision2 700 000
8.Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet114 000 000
9.Räntestödsinstrumentet16 500 000
Sammanlagt801 422 000

1) I anslaget ingår ingår 400 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 12 300 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

Fullmakt

År 2015 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser, vilka efter år 2015 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 487 686 000 euro.

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

   
1.Multilateralt utvecklingssamarbete29 146 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner257 700 000
3.Europeiska utvecklingsfonden-
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land39 090 000
5.Humanitärt bistånd45 000 000
6.Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information1 350 000
7.Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision-
8.Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet100 400 000
9.Räntestödsinstrumentet15 000 000
Sammanlagt487 686 000

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20152016201720182019—Sammanlagt
fr.o.m.
2015
       
Utvecklingssamarbetsfullmakt      
Förbindelser som ingåtts före år 2015599 596487 557399 197201 694836 2582 524 302
Förbindelser år 2015-156 100151 951134 06045 575487 686
Utgifter sammanlagt599 596643 657551 148335 754881 8333 011 988
1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 268 568 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 29 146 000 euro efter år 2015.

Stödet fördelas på organisationer, program och fonder som lyder under FN och internationella och regionala institut för utvecklingsfinansiering i form av allmänna understöd, medlemsavgifter och finansiella bidrag, partnerskapsprojekt och tematiskt stöd. Stödet inriktas i enlighet med prioriteringarna i det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet och därmed stärker Finland sin insats i multilaterala organisationer och institut för utvecklingsfinansiering genom att verka i dem på ett resultatinriktat och strategiskt sätt.

Plan för fördelningen av multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

  
FN-organisationer116 370
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)15 600
FN:s barnfond (UNICEF) 20 000
FN:s befolkningsfond (UNFPA)33 550
FN:s jämställdhetsorganisation (UN Women)14 000
Övriga 33 220
Världsbanksgruppen94 958
Internationella utvecklingsfonden (IDA)84 316
Skuldlättnadsprogram (HIPC, MDRI)7 792
Världsbanksgruppens partnerskapsprogram2 850
Regionala institut för utvecklingsfinansiering42 159
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)36 309
Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)5 250
Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) kapitalhöjning600
Andra multilaterala organisationer13 783
Den globala miljöfaciliteten (GEF)4 325
Övriga9 458
Ofördelat1 298
Sammanlagt268 568

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

  
Ofördelat29 146
Sammanlagt29 146
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 234 435 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 257 700 000 euro efter år 2015.

Plan för fördelningen av utvecklingssamarbetet med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

  
Afrika och Mellanöstern152 800
Långvariga samarbetsländer86 760
Etiopien 14 000
Kenya10 000
Tanzania26 000
Moçambique22 140
Zambia14 620
Bräckliga stater21 160
Södra Sudan3 000
Somalia10 000
Palestinska områden8 160
Regionalt och annat samarbete i Afrika24 440
Mellanöstern och Nordafrika5 900
Övrigt regionalt samarbete i Afrika (Syrien och närområden)5 000
Östafrika och Västafrika7 200
Södra Afrika4 640
Övrigt regionalt samarbete i Afrika1 700
Lokalt samarbete7 240
Mellanöstern och Nordafrika940
Östafrika och Västafrika2 400
Södra Afrika3 900
DFID:s andel av samarbetsprojektet12 300
ADA:s andel av samarbetsprojektet500
Norges utrikesministeriums andel av samarbetsprojektet400
  
Asien62 115
Långvariga samarbetsländer23 635
Nepal18 885
Vietnam4 750
Bräckliga stater26 000
Afghanistan20 000
Myanmar6 000
Regionalt och annat samarbete11 080
Regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet8 870
Annat regionalt och tematiskt samarbete2 210
Lokalt samarbete1 400
  
Latinamerika7 320
Regionalt och annat samarbete6 840
Regionalt samarbete i Anderna3 600
Regionalt samarbete i Centralamerika1 820
Annat regionalt och tematiskt samarbete1 420
Lokalt samarbete480
  
Västra Balkan1 500
Västra Balkan1 200
Lokalt samarbete300
  
Östeuropa och Centralasien10 700
Östeuropa och Centralasien10 025
Lokalt samarbete675
  
Ofördelat-
Sammanlagt234 435

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

  
Ofördelat257 700
Sammanlagt257 700

Utgångspunkten för utvecklingssamarbetet med enskilda länder och regioner är samarbetsparternas utvecklingsplaner och strategier för minskning av fattigdomen. Finlands stöd inriktas i överensstämmelse med prioriteringarna i det utvecklingspolitiska programmet och med målet att avskaffa fattigdom och trygga ett människovärdigt liv för alla i enlighet med utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration genom att olika former av bilateralt samarbete används på ett mångsidigt och varandra kompletterande sätt. Bräckliga staters särskilda behov beaktas genom att man stödjer staterna på deras väg mot fred och utveckling. Stödet riktas också till regionalt samarbete. De anslag som anvisats under denna punkt i dispositionsplanen används vid beskickningarna för projekt som gäller lokalt samarbete.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 25 158 000 euro.

Stödet riktas till utvecklingssamarbete och annat samarbete mellan EU och AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havet) i enlighet med europeisk utvecklingspolitisk konsensus och riktlinjerna i Cotonou-partnerskapsavtalet, samt till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det utvecklingssamarbete och övriga samarbete med AVS-länderna som grundar sig på Cotonou-avtalet finansieras med medel ur Europeiska utvecklingsfonden (European Development Fund, EUF).

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 57 300 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 39 090 000 euro efter år 2015. Stödet fördelas på tematiska program inom organisationer, program och fonder som lyder under FN och i institut för utvecklingsfinansiering. Ofördelat anslag under denna punkt i dispositionsplanen kommer att riktas till projekt som gäller demokratistöd. Stöd inriktas också på humanitär minverksamhet.

Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan också stöd på sammanlagt högst 5 700 000 euro beviljas för ett utbytesprogram för högskolor som administreras av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) (North South South) och för ett stödprogram som ska stärka kapaciteten för läroanstalter med högre utbildning.

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 74 800 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 45 000 000 euro efter år 2015.

Stöd riktas enligt behov till offer för naturkatastrofer, humanitära kriser och väpnade konflikter, med iakttagande av principerna för opartiskhet, rättvisa och humanitet. Målet för det humanitära biståndet är att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och hjälpa de mest utsatta. Det humanitära biståndet kanaliseras via FN-organisationer, Internationella federationen Röda korset och röda halvmånen samt inhemska humanitära biståndsorganisationer som certifierats av Europeiska kommissionen.

Av anslagen för humanitärt bistånd finansieras även de generella bidragen till de viktigaste internationella humanitära biståndsorganisationerna, såsom FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR). Av anslaget för humanitärt bistånd finansieras även Internationella rödakorskommittén (ICRC).

Resultatet av humanitärt bistånd övervakas med hjälp av nyckeltal som de biståndsorganisationer som ger humanitärt bistånd använder för att utvärdera sitt resultat och med hjälp av ministeriets påverkansstrategier.

6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information

För ändamålet föreslås anslag på 7 961 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 1 350 000 euro efter år 2015.

Anslagen fördelas för följande ändamål: utvecklingspolitisk planering och forskning, utbildning och träning för personal inom utvecklingssamarbetet, utvecklingsinformation och utvecklingsfostran, frivillig finansiering av arbete som lyder under OECD:s biståndskommitté samt utvecklande av datasystem inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen. Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan ett anslag på högst 2 825 000 euro beviljas för den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi.

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision

För ändamålet föreslås anslag på 2 700 000 euro.

Anslagen fördelas så att utvecklingssamarbetets innehåll och kvalitet och de administrativa verksamhetsprinciperna samt medelsanvändningens effektivitet och ändamålsenlighet stärks.

8. Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 114 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 100 400 000 euro efter år 2015.

Av stödet kanaliseras ca 70 % via partnerskapsorganisationer och resten via andra frivilligorganisationer. Stödet till information om utvecklingssamarbetet är avsett för frivilligorganisationernas utvecklingsinformation och globalfostran i Finland. Dessutom kan stöd beviljas internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt. Finlands Unicef, Finlands UN Women och Finlands Flyktinghjälp kan beviljas stöd enligt prövning för deras verksamhet i Finland, och till FN-förbundet för dess verksamhet som gäller utvecklingsinformation och globalfostran till ett belopp av sammanlagt högst 1 150 000 euro år 2015.

Frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete kompletterar och stöder det offentliga bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet samt EU:s utvecklingssamarbete. Det särskilda mervärde som dess organisationer ger är att de är verksamma på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna. Det bistånd som kanaliseras via organisationerna stärker det civila samhället i utvecklingsländerna. Stöd kan beviljas projekt som uppfyller ställda kvalitetskriterier och som bidrar till att målen för det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet uppnås.

9. Räntestödsinstrumentet

För ändamålet föreslås anslag på 16 500 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 15 000 000 euro efter år 2015.

I Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram har statsrådet beslutat att det utvecklas nya samarbetsformer, som ersätter räntestödskreditsinstrumentet, och som främjar de utvecklingspolitiska målen och kompletterar de andra utvecklingspolitiska metoderna. Därför har räntestödsinstrumentet avskaffats och inga nya projekt tas till beredning. Eftersom beredningsprocessen för projekten är lång och partnerskapslandet och/eller exportföretaget svarar för kostnaderna, fortsätter dock beredningen av utvalda projekt i fråga om vilka man hunnit långt i beredningen.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestödskrediter. Om räntestödskrediter som beviljas utvecklingsländer bestäms i lag (1114/2000).

Anslaget används också för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt.

Inkomsterna från samarbetsprojekten har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgifter för samarbetsprojekt740
Sparbeslut-53 000
Nivåförändring-38 162
Sammanlagt-90 422

2015 budget801 422 000
2014 I tilläggsb.48 946 000
2014 budget891 844 000
2013 bokslut940 392 000