Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
              21. Civilpersonalens deltagande i krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 37 172 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materialkostnader i anslutning till den

3) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar.

Dispositionsplan (euro)

   
01.Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper1 020 000
03.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)489 000
04.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)2 177 000
05.Gemensamma utgifter3 140 000
06.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)970 000
08.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)11 562 000
09.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering400 000
10.Utgifter för Atalanta-insatsen711 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia1 313 000
14.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon13 455 000
15.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali1 145 000
16.Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)790 000
Sammanlagt37 172 000

Förklaring: Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och de krav som uppgifterna ställer inom de finländska krishanteringsstyrkorna med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2015. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 530 soldater år 2015.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserade grunder för planering av insatserna2 570
Sparbeslut-3 000
Nivåförändring-18 700
Sammanlagt-19 130

2015 budget37 172 000
2014 I tilläggsb.2 800 000
2014 budget56 302 000
2013 bokslut43 502 995