Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
              01. Utrikesförvaltningens omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              74. Husbyggen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 255 076 000 euro.

Anslaget får även användas

1) betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsanslag som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.

Vid utrikesministeriet dras in 10 tjänster som utrikesråd från och med den 1 september 2015.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2015 (euro)

  
Ministeriet, 932 årsverken77 248 000
Omkostnader15 930 000
Personalkostnader61 318 000
  
Beskickningarna, 91 verksamhetsställen, 562 årsverken1)140 949 000
Omkostnader76 304 000
Personalkostnader64 645 000
  
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 36 879 000
Informationsförvaltning24 000 000
Fastighetsförvaltning10 879 000
Säkerhet2 000 000
Sammanlagt255 076 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 33, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter273 758271 566265 282
Bruttoinkomster62 13569 15910 206
Nettoutgifter211 623202 407255 076
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år24 028  
— överförts till följande år12 956  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer57 54164 2315 300
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader15 49617 57617 422
— andel av samkostnaderna16 74318 94118 896
Kostnader sammanlagt32 23936 51736 318
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)25 30227 714-31 018
Kostnadsmotsvarighet, %17817615

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 bruttobudgeteras avgifterna för handläggning av visum under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bruttobudgetering av avgifterna för handläggning av visum43 440
Minskning av inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten (avgifter för handläggning av visum)12 000
Produktivitetsprogrammet-241
Utveckling av systemet för visumverksamhet-820
Överföring från moment 24.90.661 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-280
Indexhöjning av hyresutgifterna229
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-40
Löneglidningsinbesparing-238
Lönejusteringar634
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-1 004
Sparbeslut-500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-678
Ytterligare besparing i omkostnaderna -833
Sammanlagt52 669

2015 budget255 076 000
2014 I tilläggsb.154 000
2014 budget202 407 000
2013 bokslut200 551 000