Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Omkostnader för statsrådets kansli
              02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare
              03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              20. Statsministerns och medarbetarnas resor
              22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet

3) till betalning av statsunderstöd för forskning till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Anslaget får användas till löneutgifter för personal vid statsrådets kansli i en omfattning motsvarande högst två årsverken. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 45 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgifter för finanspolitiska utvärderingsrådet (överföring till moment 28.30.02)-100
Överföring från moment 28.30.0235
Överföring från moment 29.40.037
Överföring från moment 30.20.(01)285
Överföring från moment 30.20.026
Överföring från moment 30.40.(01)79
Överföring från moment 30.60.(01)367
Överföring från moment 30.70.(02)46
Överföring från moment 31.50.01165
Överföring från moment 32.20.0198
Överföring från moment 32.20.02789
Överföring från moment 32.20.0519
Överföring från moment 33.02.03-36
Överföring från moment 33.03.04333
Överföring från moment 33.03.50190
Överföring från moment 35.01.04117
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-1 000
Sammanlagt1 400

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget6 400 000
2014 budget5 000 000