Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Omkostnader för statsrådets kansli
              02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare
              03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              20. Statsministerns och medarbetarnas resor
              22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 599 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster och lokalservice som sköts centralt

2) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna

3) för gemensamma datasystem

4) för kostnader som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter32 59432 18832 624
Bruttoinkomster352525
Nettoutgifter32 55932 16332 599
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 892  
— överförts till följande år3 493  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Team Finland-samordning (överföring från moment 32.20.41)1 000
Överföring från moment 26.10.01 (1 årsverke)20
Överföring till moment 23.01.02-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-44
Indexhöjning av hyresutgifterna86
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-2
Löneglidningsinbesparing-37
Lönejusteringar98
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-156
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-69
Ytterligare besparing i omkostnaderna -385
Sammanlagt436

2015 budget32 599 000
2014 I tilläggsb.1 440 000
2014 budget32 163 000
2013 bokslut32 160 000