Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              01. Omkostnader för riksdagens kansli
              02. Omkostnader för den grundliga renoveringen
              29. Mervärdesskatteutgifter
              70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt
              74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

Förklaring: Enligt programmet för den grundliga renoveringen är avsikten att anslaget år 2015 ska användas till slutfinansieringen av D-huset, som färdigställs i januari 2015, till den grundliga renoveringen av E-huset (fr.o.m. hösten 2014), omfattande logistik- och hissarbeten i VESPER-utrymmena, gatuarbeten på Arkadiagatan (inleds hösten 2014 och färdigställs i slutet av våren 2015), slutförande av gatuarbetena på Ainogatan, efterarbeten för slutförande av byggandet av underjordiska skyddsrum och andra underjordiska lokaler och arbeten för uppdatering av Lilla parlamentet. Beslut om andra än 2015 års anslag för den grundliga renoveringen fattas särskilt varje år.

Kostnaderna enligt helhetsplanen för den grundliga renoveringen uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 269,1 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 191,8 miljoner euro och byggkostnaderna för lokaler under jord till 77,3 miljoner euro. Från 2007 till utgången av 2013 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 119,6 miljoner euro.

Dessutom ingår i projektet kostnader för inventarier och utrustning, kostnader för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnader. Dessa utgifter betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den grundliga renoveringens framskridande enligt plan5 500
Sammanlagt5 500

2015 budget32 000 000
2014 budget26 500 000
2013 bokslut44 000 000