Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
         01. Lån som återbetalas till staten
         03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
              01. Nettoupplåning och skuldhantering
     Anslag

Statsbudgeten 2015

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

Förklaring: Det strategiska målet för statens skuldhantering är att minimera de kostnader som föranleds av skulden, så att riskerna i skuldhanteringsåtgärderna och i själva låneportföljen hålls på en acceptabel nivå, och så att statens likviditet säkerställs under alla förhållanden. Kostnaderna minimeras genom att låneportföljens räntestruktur aktivt justeras så att ränteutgifterna för skulden kan minskas kontrollerat. Dessutom upprätthåller man en så likvid referenslånemarknad som möjligt för att säkerställa en förmånlig finansiering.

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas 4 467 821 000 euro i nettoinkomster.

Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden.

Inkomster som inflyter under momentet får användas

1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp

2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån.

Av de lån som budgeterats under momentet får det lämnas kvar ett belopp som motsvarar det belopp med vilket de inkomster som inflyter under de övriga inkomstmomenten i budgeten överskrider motsvarande budgeterade inkomstposter, om statens likviditet tillåter det.

Förklaring: Inkomsterna utgör inkomster enligt lagen om statsbudgeten (423/1988).

Utvecklingen i det nominella värdet på skuldbeloppet i budgetekonomin under åren 2012—2015 (md euro)

 2012
bokslut
2013
bokslut
2014
budgeterat
2015
budgetprop.
     
Skuldbeloppet i budgetekonomin, nominellt värde83,389,897,1101,6

Nettoinkomstposten under momentet motsvarar det nettoupplåningsbehov som uppkommer av andra än skuldhanteringsutgifter. Under momentet inflyter nettoinkomster i form av inkomster av nya statslån med avdrag för de utgifter som orsakas av återbetalning av lån. I nettoinkomsten ingår dessutom de poster som föranleds av emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit och de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder samt derivatavtal som skyddar upptagandet och återbetalningen av lån.

Det beräknas att amorteringar på långfristiga lån inom skulden i budgetekonomin betalas till ett belopp av 7,4 miljarder euro år 2015. Dessutom beräknas skuldförbindelser och kortfristig kredit förfalla till ett belopp av 4,8 miljarder euro. Det lånebelopp som fås genom de nya lånen, inklusive emissionsförluster, beräknas vara 16 693 821 000 euro och det belopp som används till amorteringar och återbetalningar på lån, inklusive kapitalförluster, beräknas uppgå till 12 226 000 000 euro.

Inkomster och utgifter (mn euro)

  
Inkomster 
Nettoupplåning till nominellt värde4 518
Utgifter 
Emissionsförluster (netto)-40
Kapitalförluster (netto)-10
Nettoinkomster4 468

2015 budget4 467 821 000
2014 II tilläggsb.327 406 000
2014 I tilläggsb.-23 806 000
2014 budget7 129 086 000
2013 bokslut6 419 515 623