Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

01. Nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

Under momentet antecknas 4 467 821 000 euro i nettoinkomster.

Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden.

Inkomster som inflyter under momentet får användas

1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp

2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån.

Av de lån som budgeterats under momentet får det lämnas kvar ett belopp som motsvarar det belopp med vilket de inkomster som inflyter under de övriga inkomstmomenten i budgeten överskrider motsvarande budgeterade inkomstposter, om statens likviditet tillåter det.

Förklaring:Inkomsterna utgör inkomster enligt lagen om statsbudgeten (423/1988).

Utvecklingen i det nominella värdet på skuldbeloppet i budgetekonomin under åren 2012—2015 (md euro)

  2012
bokslut
2013
bokslut
2014
budgeterat
2015
budgetprop.
         
Skuldbeloppet i budgetekonomin, nominellt värde 83,3 89,8 97,1 101,6

Nettoinkomstposten under momentet motsvarar det nettoupplåningsbehov som uppkommer av andra än skuldhanteringsutgifter. Under momentet inflyter nettoinkomster i form av inkomster av nya statslån med avdrag för de utgifter som orsakas av återbetalning av lån. I nettoinkomsten ingår dessutom de poster som föranleds av emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit och de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder samt derivatavtal som skyddar upptagandet och återbetalningen av lån.

Det beräknas att amorteringar på långfristiga lån inom skulden i budgetekonomin betalas till ett belopp av 7,4 miljarder euro år 2015. Dessutom beräknas skuldförbindelser och kortfristig kredit förfalla till ett belopp av 4,8 miljarder euro. Det lånebelopp som fås genom de nya lånen, inklusive emissionsförluster, beräknas vara 16 693 821 000 euro och det belopp som används till amorteringar och återbetalningar på lån, inklusive kapitalförluster, beräknas uppgå till 12 226 000 000 euro.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 4 518
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 4 468

2015 budget 4 467 821 000
2014 II tilläggsb. 327 406 000
2014 I tilläggsb. -23 806 000
2014 budget 7 129 086 000
2013 bokslut 6 419 515 623