Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Under momentet beräknas inflyta 1 460 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i tobakslagen (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) som uppbärs enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som uppbärs enligt de grunder som statsrådet har fastställt.


2015 budget 1 460 000
2014 budget 1 460 000
2013 bokslut 1 713 068

03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.03.04 och 33.70.20.


2015 budget 500 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 55 087

90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta 426 288 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 § 4 mom. i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 309 300 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 anslag på totalt 86 988 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten beaktats 30 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna.


2015 budget 426 288 000
2014 budget 421 695 000
2013 bokslut 413 295 000

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 93 200 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalts enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.


2015 budget 93 200 000
2014 budget 93 200 000
2013 bokslut 128 322 221

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 1 305 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948) 800 000
regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948) 330 000
Övriga inkomster 175 000
Sammanlagt 1 305 000

2015 budget 1 305 000
2014 budget 175 000
2013 bokslut 1 366 494