Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
              90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet
              98. Återbäringar av statsunderstöd
              99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Under momentet beräknas inflyta 1 460 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i tobakslagen (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) som uppbärs enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som uppbärs enligt de grunder som statsrådet har fastställt.


2015 budget1 460 000
2014 budget1 460 000
2013 bokslut1 713 068

03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.03.04 och 33.70.20.


2015 budget500 000
2014 budget500 000
2013 bokslut55 087

90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta 426 288 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 § 4 mom. i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 309 300 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 anslag på totalt 86 988 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten beaktats 30 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna.


2015 budget426 288 000
2014 budget421 695 000
2013 bokslut413 295 000

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 93 200 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalts enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.


2015 budget93 200 000
2014 budget93 200 000
2013 bokslut128 322 221

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 1 305 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

  
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948)800 000
regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst (lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 404/1948)330 000
Övriga inkomster 175 000
Sammanlagt1 305 000

2015 budget1 305 000
2014 budget175 000
2013 bokslut1 366 494