Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              32. Växtförädlingsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 534 003 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 536 966 000 euro. När 2 963 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 534 003 000 euro inflyta under momentet.

De avgifter som tas ut hos producenterna för finansiering av överskridningen av landskvoten för mjölkproduktion intäktsförs under detta moment. Eftersom kommissionen minskar de andelar som EGFJ betalar till Finland med ett belopp som motsvarar avgifterna, påverkar avgifterna inte inkomsten under momentet. Systemet med mjölkkvoter läggs ned den 1 april 2015.

I inkomsterna under momentet har som avdrag beaktats att EU-finansieringen av TSE-, AI-, BT- och Rabies-programmen samt stödet för växtskyddsåtgärder inte längre sker från EGFJ. EU-andelarna för dessa program intäktsförs från och med 2015 under moment 12.30.04.

I totalinkomsten har inte Ålands inkomster beaktats till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-marknadsstöd 6,000 30.20.41
Producentorganisationerna 2,200 30.20.46
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 0,700 30.20.46
Sammanlagt 534,003  
     
Till interventionsfonden för jordbruket 2,963 I interventionsfonden
för jordbruket
Alla sammanlagt 536,966  

2015 budget 534 003 000
2014 budget 535 888 000
2013 bokslut 532 907 277

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 556 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna innehåller den andra förskottsbetalningen samt de löpande betalningarna för utgifterna till och med den 15 oktober 2015 för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till statsbudgeten ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (EJFLU) för programperioden 2014—2020. Förskottet uppgår till ca 23 597 000 euro.


2015 budget 556 000 000
2014 budget 45 000 000
2013 bokslut 312 342 697

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 5 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Sammanlagt 4 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska fiskerifonden (EFF) under programperioden 2007—2013 samt sammanlagt 1 000 000 euro som inkomster från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under den nya programperioden.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.


2015 budget 5 000 000
2014 budget 4 000 000
2013 bokslut 7 588 467

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 2 492 000 euro.

Förklaring:Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under momenten 12.30.01, 12.30.02 och 12.30.03 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Uppskattning av inkomsterna

  Inkomster € Moment
     
Tillsynen över kommersiellt fiske och spårbarhetssystem för fiske- och vattenbruksprodukter, rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt kommissionens tillämpningsförordning nr 404/2011 2 052 000 30.40.62
Veterinärmedicin EEG 414/90, varav 355 000  
— TSE-, AI- och BT-programmen 145 000 30.20.02
— Rabies-programmet 210 000 30.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder (EG) nr 1290/2005 85 000 30.20.02

Under momentet intäktsförs de EU-andelar som baserar sig på rådets förordning och kommissionens tillämpningsförordning och som riktas till 2013 och 2014 års utgifter för den tillsyn över kommersiellt fiske och de spårbarhetssystem som EU förutsätter och som inte ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens åtgärdsprogram. I fråga om de utgifter som räknas som berättigande till EU-stöd är EU:s medfinansiering högst 50—90 %. År 2015 intäktsförs uppskattningsvis 2 052 000 euro som sådana inkomster från EU som grundar sig på 2013 och 2014 års utgifter och på samma tillämpningsförordning av kommissionen.

Dessutom intäktsförs under momentet inkomsterna från EU för TSE-, AI-, BT- och Rabies-programmen samt stödet för växtskyddsåtgärder, vilka medfinansieras av EU. Dessa inkomster har tidigare intäktsförts från moment 12.30.01.


2015 budget 2 492 000
2014 budget 475 000
2013 bokslut

20. Statens andel av inkomsten av totospel

Under momentet beräknas inflyta 1 080 000 euro.

Vid sidan av de ändamål som anges i lagen om användning av avkastningen av totospel (1055/2001) får 168 000 euro av statens andel av inkomsten användas för forskning i hästhushållning.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Det beräknas att 1 080 000 euro inflyter som statens andel vid totospel. I anslag som motsvarar inkomsterna beviljas under moment 30.10.54 anslag på 912 000 euro för främjande av hästuppfödning och hästsport samt under moment 30.01.05 anslag på 168 000 euro till Naturresursinstitutet för forskning i hästhushållning.


2015 budget 1 080 000
2014 budget 1 120 000
2013 bokslut 992 940

32. Växtförädlingsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 280 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter från avgifter som tas ut med stöd av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/1977). I avgifter för utsäde av förädlade sorter beräknas inflyta 200 000 euro. Utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.20.42. Dessutom inflyter under momentet uppskattningsvis 80 000 euro i inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter. De utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.01.05.


2015 budget 280 000
2014 budget 380 000
2013 bokslut 192 708

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 900 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och 44 § i miljöskyddslagen (86/2000) samt av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.


2015 budget 2 900 000
2014 budget 2 500 000
2013 bokslut 2 906 927

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av avgifter som tas ut för fiskekort enligt artikel 5 i överenskommelsen angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989), som ingåtts med konungariket Norge, och 2 § i fiskeristadgan. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten år 2014 har antecknats under moment 30.40.22 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.40.


2015 budget 500 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 442 140

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 3 400 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av hjortdjur som säljs för statens räkning samt av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften för en fullvuxen älg är 120 euro och för en älgkalv 50 euro enligt 2 § i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (491/2007). Avgiftsnivån förblir oförändrad. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.41.


2015 budget 3 400 000
2014 budget 3 400 000
2013 bokslut 3 862 232

44. (12.30.43 och 44) Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter

Under momentet beräknas inflyta 9 580 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på 88 och 99 c § i lagen om fiske (286/1982).

Fiskevårdsavgiften är 24 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 250 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller en period på sju dygn till minst 40 000 år 2015, beräknas det inflyta sammanlagt 6 280 000 euro under momentet. Utöver detta beräknas under momentet inflyta 5 000 euro i inkomster från försäljning av adress- och namnuppgifter ur fiskevårdsavgiftsregistret.

Spöfiskeavgiften är 31 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. Då det beräknas att antalet spöfiskeavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 95 000 och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst 50 000 år 2015, inflyter totalt 3 295 000 euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år 2014 och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten föranleds för att ta ut avgiften 2014 delas ut till ägarna av fiskevattnen 2015.

Den utgift som ska användas för främjande av fiskerihushållningen och spöfiskeavgifter har antecknats under moment 30.40.51.

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 9 580 000
2014 budget 9 462 000
2013 bokslut 8 921 014

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 10 240 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgiften är 33 euro och antalet jägare beräknas år 2015 uppgå till 310 300. Det beräknas således inflyta 10 240 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2015 budget 10 240 000
2014 budget 10 240 000
2013 bokslut 10 161 258

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro.

Förklaring:I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster inom förvaltningsområdet för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras. Under momentet intäktsförs dessutom de poster som föranleds av återkrav under momenten 30.10.61, 30.10.62 och 30.10.64.


2015 budget 6 000 000
2014 budget 6 000 000
2013 bokslut 5 901 666