Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2004
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Sisäasiainministeriö
         02. Ulkomaalaisvirasto
         05. Lääninhallitukset
         06. Rekisterihallinto
         07. Kihlakunnat
         75. Poliisitoimi
         80. Pelastustoimi
         90. Rajavartiolaitos
         97. Avustukset kunnille
              31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset
              32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako
              34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus
              35. Holhoustoimen edunvalvonta
              80. Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille
         98. Alueiden kehittäminen
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2015

35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 347 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisen edunvalvonnan järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 §:ssä tarkoitettuihin edunvalvontapalvelun tuottajille maksettaviin korvauksiin.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Edunvalvontapalveluiden tuottajalle maksetaan korvaus sisäasiainministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. Vuodelle 2004 korvausperustetta muutetaan siten, että ensisijaisesta asukaslukupohjaisesta perusteesta luovutaan. Korvausperusteena käytetään edunvalvontakohtaisesti määräytyvää korvausta, jolloin korvaus on vähintään 135 euroa ja enintään 201 euroa edunvalvontaa kohti. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 605 000 euroa päämiesten lukumäärän vuotuisen kasvun johdosta.


2004 talousarvio3 347 000
2003 talousarvio2 742 000
2002 tilinpäätös3 074 024