Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, % 0,7 -2,0 -2,0
Städtjänster      
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, % 1,0 -1,0 -1,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, % 41 45 45
Tekniska tjänster      
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % 72 70 75
Energitjänster      
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3uppvärmd volym 37,8 37,5 37,1
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3elektrifierad volym 15,8 15,8 15,6
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3uppvärmd volym 85 85 84
Miljötjänster      
Mängden blandavfall, % 52 50 40
Mängden koldioxidutsläpp, kgCO2 / MWh 235 227 219
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %      
— värme, köp 32 31 33
— värme, egen produktion 10 11 15
— elektricitet 30 30 30
Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen 2,80 2,77 2,59
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga 0,2 0,2 0,1
Städtjänster      
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen 1,3 1,25 1,17
Städyta (mn städm2), övriga 0,1 0,11 0,08
Tekniska tjänster      
Årsreparationsprojekt (st.) 1 400 1 400 950
Särbeställningsprojekt (st.) 942 800 400
Projekt för små investeringar (st.) 156 200 200
Energitjänster      
Levererad värme (MWh) 346 193 344 500 316 000
Levererad el (MWh) 266 065 257 000 243 000
Levererat vatten (1 000 m3) 1 097 1 060 1 010
Miljömål      
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st. 2 2 2
Nya avfallshanteringsplaner, st. 2 2 2
Byggentreprenadtjänster      
Färdigställda projektplaner, st. 28 20 25
Färdigställda projekt, st. 26 25 25
Kundtillfredsställelse (1—5) 4,0 3,9 3,9
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal 2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,5 3,5 3,5
— kvinnor 3,5 3,5 3,5
— män 3,5 3,5 3,5

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoinkomster 166 986 156 588 144 252
Bruttoutgifter 166 960 156 580 144 244
Nettoinkomster 26 8 8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 166 986 156 588 144 252
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 166 960 156 580 144 244
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 26 8 8
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

2015 budget 8 000
2014 budget 8 000
2013 bokslut 26 350