Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
              (02.) Lästavgifter
              03. Banskatt
              04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
              05. Tillsynsavgift för flygtrafiken
              06. Farledsavgifter
              07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
              10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
              11. Förvaltningsavgifter till verket för finansiell stabilitet
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

19. Övriga inkomster av skattenaturPDF-versio

(02.) Lästavgifter

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att den uppskattade inkomsten beaktas vid dimensioneringen av moment 11.19.06. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till upphävning av lagen om lästavgift (189/1936).


2014 budget800 000
2013 bokslut951 022

03. Banskatt

Under momentet beräknas inflyta 5 450 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av banskattelagen. I regeringens proposition tas banskatt för godstrafik inte ut 2015—2017 som en del av kompenseringen för de negativa verkningarna av svaveldirektivet samt arbetsmarknadslösningen. Effekterna på statens skatteinkomster beräknas på årsnivå uppgå till ca 13,3 miljoner euro. Enligt lagen om ändring av 5 § i banskattelagen tas det för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis, som finansierats med anslag under moment 31.10.78, ut investeringsskatt, och intäkterna från den har uppskattats till 4 200 000 euro. Den banskatt som ska tas ut på persontrafik uppskattas till 1 250 000 euro.


2015 budget5 450 000
2014 budget18 000 000
2013 bokslut18 833 293

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas inflyta 28 783 000 euro.

Förklaring: Informationssamhällsavgiften, 4 180 000 euro, och tillsynsavgiften på televisions- och radioverksamhet, 1 069 000 euro, grundar sig på informationssamhällsbalken. Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 535 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Certifikatavgiften, 208 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 992 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.

Koncessionsavgiften, sammanlagt 21 791 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). Kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 800 megahertz utifrån frekvensauktionen 2013. Koncessionsavgifterna intäktsförs i jämna poster under de fem första åren av koncessionsperioden. Kommunikationsverket tar likaså ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljats koncession utifrån auktionen 2009.


2015 budget28 783 000
2014 I tilläggsb.1 600 000
2014 budget26 822 000
2013 bokslut28 378 733

05. Tillsynsavgift för flygtrafiken

Under momentet beräknas inflyta 11 100 000 euro.

Förklaring: Tillsynsavgiften för flygtrafiken grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). Tillsynsavgiften är 1,20 euro per passagerare. Avgiften tas ut för varje passagerare som fyllt två år och som avrest från en flygplats. Flygplatsens ledningsenhet är betalningsskyldig. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro. Uppskattningen av inflödet av tillsynsavgifter för flygtrafiken 2015 grundar sig på en uppskattning av utvecklingen inom den inhemska och internationella trafiken. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.


2015 budget11 100 000
2014 budget11 100 000
2013 bokslut11 139 305

06. Farledsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 42 628 000 euro.

Förklaring: Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift. Enligt regeringens proposition halveras fordonsavgiften 2015—2017 som en del av kompenseringen för de negativa verkningarna av svaveldirektivet samt arbetsmarknadslösningen så att fordonsavgiften sänks med betoning på lastfartyg och de bästa isklasserna. När farledsavgiften sänks beaktas dessutom minskningen av statens inkomster med 0,8 miljoner euro till följd av upphävningen av systemet med lästavgifter. I samband med lagändringen beaktas det också att isbrytningstjänsterna befrias från farledsavgift. Effekterna på statens skatteinkomster beräknas i fråga om halveringen av farledsavgiften på årsnivå vara ca 42,1 miljoner euro och i fråga om slopandet av farledsavgift för isbrytningstjänster ca 0,3 miljoner euro. Uppskattningen av inflödet av farledsavgifter 2015 grundar sig på en uppskattning av utfallet 2014 så att trafiken 2015 har beräknats öka med 1,5 %, vilket ökar de inkomster som flyter in med ca 1,0 %.


2015 budget42 628 000
2014 budget83 010 000
2013 bokslut81 925 967

07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 7 329 000 euro.

Förklaring: Tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten grundar sig på lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som gäller justering av tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten. Tillsynsavgiften föreslås vara 2,20 euro för varje påbörjad besiktning vid ett besiktningsställe. Det totala antalet besiktningar beräknas uppgå till 3,3 miljoner besiktningar 2015. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.


2015 budget7 329 000
2014 budget4 785 000

08. Oljeavfallsavgift

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: Avgiften grundar sig på lagen om oljeavfallsavgift (894/1986). Avgiften är 5,75 cent/kg smörjolja. Motsvarande utgifter som finansieras med oljeavfallsavgiften har budgeterats under moment 35.10.60 och 35.10.65.


2015 budget4 000 000
2014 budget4 000 000
2013 bokslut3 813 471

09. Övriga skatteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs alla sådana skatter och inkomster av skattenatur för vilka det inte har ansetts nödvändigt med ett särskilt inkomstmoment på grund av att det belopp som inflyter är litet. Under momentet inflyter närmast skatter och avgifter enligt de beskattningsgrunder som gällde före 2014. Som intäkt upptas under momentet också de inkomster som grundar sig på lagen om tillsynsavgift för stiftelser (1048/2013). Utgifter som finansieras med tillsynsavgifterna har beaktats under moment 32.40.03.


2015 budget3 500 000
2014 budget3 500 000
2013 bokslut2 970 013

10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken

Under momentet beräknas inflyta 3 020 000 euro.

Förklaring: El- och naturgasnätsavgifterna grundar sig på lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012). Utgifter som finansieras med nätavgifterna har beaktats under moment 32.60.01.

Den vindkraftsavgift som tas ut inom vindkraftsområdet vid Bottenviken baserar sig på lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013).

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget3 020 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget3 031 000
2013 bokslut2 840 055

11. Förvaltningsavgifter till verket för finansiell stabilitet

Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 euro.

Förklaring: Regeringen överlämnar i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om myndigheten för finansiell stabilitet, där det bestäms om myndighetens verksamhetsområde, uppgifter, befogenheter och organisation samt om förvaltningsavgifterna till verket för finansiell stabilitet.

Som intäkter tas under momentet upp de förvaltningsavgifter som verket tar ut hos kreditinstitut och värdepappersföretag och genom vilka kostnaderna för verkets verksamhet täcks.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.03.


2015 budget3 000 000