Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
              (02.) Lästavgifter
              03. Banskatt
              04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
              05. Tillsynsavgift för flygtrafiken
              06. Farledsavgifter
              07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
              10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
              11. Förvaltningsavgifter till verket för finansiell stabilitet
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

06. FarledsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 42 628 000 euro.

Förklaring: Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift. Enligt regeringens proposition halveras fordonsavgiften 2015—2017 som en del av kompenseringen för de negativa verkningarna av svaveldirektivet samt arbetsmarknadslösningen så att fordonsavgiften sänks med betoning på lastfartyg och de bästa isklasserna. När farledsavgiften sänks beaktas dessutom minskningen av statens inkomster med 0,8 miljoner euro till följd av upphävningen av systemet med lästavgifter. I samband med lagändringen beaktas det också att isbrytningstjänsterna befrias från farledsavgift. Effekterna på statens skatteinkomster beräknas i fråga om halveringen av farledsavgiften på årsnivå vara ca 42,1 miljoner euro och i fråga om slopandet av farledsavgift för isbrytningstjänster ca 0,3 miljoner euro. Uppskattningen av inflödet av farledsavgifter 2015 grundar sig på en uppskattning av utfallet 2014 så att trafiken 2015 har beräknats öka med 1,5 %, vilket ökar de inkomster som flyter in med ca 1,0 %.


2015 budget42 628 000
2014 budget83 010 000
2013 bokslut81 925 967