Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

10. Övriga skatterPDF-versio

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 993 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 5 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa. Nivån på bilskatten justerades i april 2012 för att kompensera den effekt som sänkningen av den genomsnittliga CO2-nivån har på intäkterna och för att effektivisera miljöstyrningen.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 102 000 nya personbilar ska beskattas 2014. År 2015 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2014.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

  2013 2014 prognos 2015 prognos
  st. genomsn.
skatt, euro
st. genomsn.
skatt, euro
st. genomsn.
skatt, euro
             
Nya personbilar 100 250 7 295 102 000 7 200 106 000 7 200
Begagnade personbilar 20 747 5 476 21 000 5 500 22 000 5 500
Nya paketbilar 10 185 6 099 10 000 6 100 13 500 6 100

År 2013 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 132,4 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen beräknas fortsätta med en takt på ca 3—4 % per år.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

  2013
bokslut
2014
budget
2015
prognos
       
Nya fordon 812 817 865
Begagnade fordon 120 123 128
Sammanlagt 932 940 993

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 80 miljoner euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av bilskattelagen. Enligt propositionen slopas skattestöden för taxibilar och bilar som förts in i samband med inflyttning vid ingången av 2015. Det kalkylerade beloppet av skattestöd som avskaffas var 2013 ca 39 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 103 miljoner euro 2015.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

  2013
bokslut
2014
prognos
2015
prognos
       
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning 15 15 8
Skatteutgifter som gäller taxibilar 24 24 1
Skatteutgifter som gäller invalidbilar 5 5 5
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon 89 89 89
Sammanlagt 133 133 103

2015 budget 993 000 000
2014 II tilläggsb. -57 000 000
2014 budget 997 000 000
2013 bokslut 932 471 558

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta 614 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). År 2015 är överlåtelseskatten 4 % av köpesumman för fastigheter. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller fastighetsbolag är 2 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i andra än bostads- och fastighetsbolag är 1,6 % av köpesumman eller av värdet av annat vederlag.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastighetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. I budgetpropositionen har man utgått från antagandet att 2015 ökar värdet på bostadshandeln med 7,9 % och värdet på fastighetshandeln med 6,5 %. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns i intäkterna från överlåtelseskatten med upp till ett års fördröjning.

Till överlåtelseskatten hänför sig 12 olika skatteutgifter. För fyra av dessa är det möjligt att beräkna ett värde. De viktigaste skatteutgifter som hänför sig till överlåtelseskatten beror på att överlåtelseskatt inte behöver betalas vid köp av första bostad samt på att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

  2013 2014 2015
       
Befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad 95 95 95
Befrielse från överlåtelseskatt för offentligt noterade värdepapper 2 000 2 000 2 000
Övriga 4 4 4
Sammanlagt 2 099 2 099 2 099

2015 budget 614 000 000
2014 II tilläggsb. 80 000 000
2014 budget 581 000 000
2013 bokslut 586 394 998

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 225 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lotteriskattelagen (552/1992). Skatten är 12 % av intäkterna från lotterier som anordnas med ensamrätt och från totospel. Skatten inflyter nästan helt från lotterier som anordnas med ensamrätt. Skatten tas ut på skillnaden mellan penninginsatsernas belopp och de vinster som betalats ut.


2015 budget 225 000 000
2014 budget 235 000 000
2013 bokslut 214 951 622

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 957 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. mars 2011 utifrån fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin.

Skattetabellerna för grundskatten justerades vid ingången av 2013 för att effektivisera miljöstyrningen enligt det som beslutades 2011.

Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Syftet med drivkraftsskatten är att i de fordonsgrupper som omfattar andra än bensindrivna fordon jämna ut de skattebelopp som ska betalas under året och som följer av att olika slag av bränsle eller drivkraft beskattas olika. Detta gäller framför allt personbilar. Numera har drivkraftsskatten dimensionerats med beaktande av att beskattningen av dieselolja är lägre än beskattningen av motorbensin. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas på ett exakt sätt endast utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar är främst förknippad med fiskala mål.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

  2013
bokslut
2014
budget
2015
budgetprop.
       
Grundskatt      
— personbilar 414 416 487
— paketbilar 82 83 96
— lastbilar - - -
Drivkraftsskatt      
— personbilar 231 233 233
— paketbilar 82 83 83
— lastbilar 57 58 58
Sammanlagt 866 873 957

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till höjning av fordonsskatten. Grundskatten för paket- och personbilar höjs vid ingången av 2015 med 180 miljoner euro. Också skattetabellen justeras i detta sammanhang i syfte att effektivisera styrningen av utsläpp.

De viktigaste skatteutgifterna inom fordonsbeskattningen beror på att personer med funktionsnedsättning beviljas befrielse från fordonsskattens grundskatt och att vissa fordonsgrupper är befriade från fordonsskatt. Det sammanlagda beloppet av dessa skatteutgifter uppskattas till 7 miljoner euro.


2015 budget 957 000 000
2014 I tilläggsb. 41 000 000
2014 budget 832 000 000
2013 bokslut 866 179 995

08. Avfallsskatt

Under momentet beräknas inflyta 64 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). Lagen reviderades vid ingången av 2011. I samband med ändringen utvidgades skattebasen för avfallsskatten så att den inte bara omfattar allmänna utan också privata avstjälpningsplatser, och skatten höjdes från 30 euro till 40 euro per ton avfall. Samtidigt beslutade man att höja avfallsskatten till 50 euro per ton avfall 2013. Den summa som motsvarar skatteintäkterna har fogats till kommunernas statsandelar.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av avfallsskattelagen. Till följd av skattehöjningen enligt propositionen beräknas intäkten av avfallsskatten öka med ca 5 miljoner euro på årsnivå. Intäkten av denna höjning riktas ändå inte till kommunerna via statsandelarna.


2015 budget 64 000 000
2014 budget 70 000 000
2013 bokslut 55 887 185