Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
              06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2015

06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 646 000 euroa.

Selvitysosa: Valtion IT-palvelukeskus on siirtynyt palvelujen tuottamisessa omarahoitteisuuteen vuonna 2012 kansalaispalveluja lukuun ottamatta.

Kansalaispalvelut ovat tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi tarjottavia palveluja, jotka rahoitetaan ensisijaisesti tältä momentilta.

Valtionhallinnon yhteisten IT-palvelujen kehittämiseen liittyvät investointimenot on budjetoitu momenteille 28.70.01 ja 02.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteetToimenpiteet
  
Valtionhallinnossa on toimivat rakenteet, työnjako, tavoitteet ja strateginen suunnitelma yhteisten ICT-palvelujen kehittämiselle, tuottamiselle sekä eri tasojen ohjaukselle. Valtiokonttori osallistuu strategian laatimiseen, sen perusteella tehtävien muutosten toteuttamiseen ja vastaa sen osalle tulevien tehtävien hoidosta jatkossa. 
— Valtionhallinnon toimialariippumattomat palvelut on koottu yhteen.— Osallistutaan JulkICT-strategian toteutukseen.
— Osallistutaan toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseen yhteen.
— Hallitusohjelman mukaisille säästöille on luotu rakenteellinen pohja ja säästöt on toteutettu.— Osallistutaan ICT-säästöjen toteuttamiseen.
— Asiakkaille tuotetut palvelut ja muutokset toteutetaan hyvin hallittuina siirryttäessä nykyisistä rakenteista, vastuista ja hankkeista.
— Korkean turvallisuuden ja varautumisen ratkaisut ovat osa yhteisten ICT-palveluiden kokonaisuutta.
— Seurataan ja kehitetään asiakkaiden saamaa palvelua.
— Toteutetaan käyttöönottojen tehokas läpivienti.
— Osallistutaan valtion yhteisen työasema- ja palvelinpalveluiden toteuttamiseen.
— Yhteisten hallinnon ICT-ratkaisujen organisoinnissa, rahoituksessa, hinnoittelussa ja hallinnassa noudatetaan ohjauksen ja asiakkaiden näkökulmasta valtion yhteisiä käytäntöjä.— Varmistetaan hallinnon laajassa käytössä olevien talous- ja henkilöstöhallinnon tukijärjestelmien häiriötön tuotanto ja käynnistetään niiden elinkaaren mukaiset uudelleenkilpailutukset.
— Varmistetaan, että tietoturvallisuusasetuksen edellyttämät tietoturvatasot saavutetaan Valtiokonttorin tuottamissa yhteisissä ICT-palveluissa.
Kansalaisille tuotetaan oikeudenmukainen, tasapuolinen ja saavutettavissa oleva peruspalvelu.
 
— Lähtökohtana kansalaisen ”elämäntilanteen” tukeminen soveltuvin osin osana uudistunutta Suomi.fi-palvelukonseptia.— Suomi.fi-palvelua ylläpidetään ja kehitetään kansallisia tietovarantoja ja sähköisiä asiointipalveluja kokoavaksi palveluksi kansalais-, yhteisö- ja viranomaiskäyttäjille. Palvelu sisältää myös fyysisten palveluiden paikkatiedot, tietoa julkishallinnosta ja julkisista palveluista.
— Huolehditaan Suomi.fi-palvelussa olevien tietojen ja palveluiden yhdenmukaisuudesta (sisältöjen ja palveluiden luokitukset, metatietomallit yms.).
— Kansalais- ja yhteisöpalveluihin liittyvien järjestelmien sekä muiden sähköisen asioinnin ratkaisujen osalta hankkeiden ja palveluiden organisointi, rahoitus, hinnoittelu, hallinta on ohjauksen ja asiakkaiden näkökulmasta samanlainen yhteisten ICT-ratkaisujen kanssa.
— Valtion toiminta on läpinäkyvää ja kansalaispalvelut helppokäyttöisiä ja mahdollisimman automaattiseen prosessiin perustuvia (vrt. veroehdotus).
— Valtaosa kansalais- ja yhteisöpalveluista voidaan tuottaa sähköisten palvelukanavien kautta.
— Luodaan yhteistyömallit ja rajapinnat muihin peruspalveluntuottajiin ja yhteistyötahoihin sekä alueellisiin asiointi- ja neuvontapisteisiin ja kansalaisen yleisneuvontapalveluun.

JulkICT-strategiassa laaditaan suunnitelma ICT-toimintoja koskevaksi työnjaoksi.
 

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus    
Kriittisten palvelinympäristöjen käytettävyys, % kokonaistyöajasta99,599,599,5
Tietoliikenneverkon kriittisten aktiivilaitteiden käytettävyys, % kokonaistyöajasta99,9599,9599,95
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %80,1100100
    
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo (asteikko 4—10)7,4488
    
Suoritteet ja julkishyödykkeet   
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk 165 000180 000
    
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet (htv)98115121

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Bruttomenot28 90640 43135 403
Bruttotulot21 03936 00031 757
Nettomenot7 8674 4313 646
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 188  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 103  

Nettomenot sisältävät kansalaisille maksutta tarjottavien palvelujen rahoituksen sekä palkkausten tarkistukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot20 53136 00028 807
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset25 39436 00028 807
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-4 863--
Kustannusvastaavuus, % 81100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-20
Palkkausten tarkistukset31
Tasomuutos-785
Sähköisen asioinnin palvelualustan keskeytys-11
Yhteensä-785

2013 talousarvio3 646 000
2012 II lisätalousarvio28 000
2012 talousarvio4 431 000
2011 tilinpäätös8 781 000