Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

03. BilskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 993 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Sedan ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts utifrån bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 5 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa. Nivån på bilskatten justerades i april 2012 för att kompensera den effekt som sänkningen av den genomsnittliga CO2-nivån har på intäkterna och för att effektivisera miljöstyrningen.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 102 000 nya personbilar ska beskattas 2014. År 2015 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2014.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

 20132014 prognos2015 prognos
 st.genomsn.
skatt, euro
st.genomsn.
skatt, euro
st.genomsn.
skatt, euro
       
Nya personbilar100 2507 295102 0007 200106 0007 200
Begagnade personbilar20 7475 47621 0005 50022 0005 500
Nya paketbilar10 1856 09910 0006 10013 5006 100

År 2013 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 132,4 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat i jämn takt sedan 2008. Minskningen beräknas fortsätta med en takt på ca 3—4 % per år.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

 2013
bokslut
2014
budget
2015
prognos
    
Nya fordon812817865
Begagnade fordon120123128
Sammanlagt932940993

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 80 miljoner euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av bilskattelagen. Enligt propositionen slopas skattestöden för taxibilar och bilar som förts in i samband med inflyttning vid ingången av 2015. Det kalkylerade beloppet av skattestöd som avskaffas var 2013 ca 39 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 103 miljoner euro 2015.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

 2013
bokslut
2014
prognos
2015
prognos
    
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning15158
Skatteutgifter som gäller taxibilar24241
Skatteutgifter som gäller invalidbilar555
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon898989
Sammanlagt133133103

2015 budget993 000 000
2014 II tilläggsb.-57 000 000
2014 budget997 000 000
2013 bokslut932 471 558