Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

07. EnergiskatterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 4 592 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalans som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

 2013
bokslut
2014
prognos
2015
prognos
    
Förbrukning av motorbensin-2,0-2½-2
Förbrukning av dieselolja-0,81
Elförbrukning2,61

Skatten på uppvärmningsbränslen och elström höjdes vid ingången av 2011 med ca 730 miljoner euro netto för att kompensera de förlorade skatteintäkterna på grund av att arbetsgivarens folkpensionsavgift slopades. Samtidigt övergick man inom energibeskattningen till en skatt som baserar sig på energiinnehåll och koldioxidutsläpp och som främjar miljöstyrningen. Detta gällde alla energiprodukter med undantag för elström och torv. I enlighet med beslut av den tidigare regeringen skulle skatten på torv och naturgas höjas i två steg. Den första höjningen trädde i kraft 2013 och den andra ska genomföras 2015. Som ett led i omstruktureringen av beskattningen av bränslen bestämdes det att skatten på dieselolja höjs med 7,9 cent per liter vid ingången av 2012 och samtidigt sänktes drivkraftsskatten i samband med fordonsskatten. Vid ingången av 2012 och 2014 höjdes skatten på trafikbränslen med ca 5 procent vartdera året, med särskild betoning på koldioxidskatten. Den sittande regeringen höjde nivån på skatten på torv 2013 utöver de redan tidigare fastställda höjningarna. Dessutom gjordes en intäktsneutral skatteändring av skattestrukturens tyngdpunkt mot ökad miljöstyrning för både uppvärmningsbränslen och trafikbränslen. Vid ingången av 2014 höjdes skatten på elström riktad till skatteklass I, dvs. den elström som hushållen, servicesektorn, den offentliga sektorn och byggnadsverksamheten förbrukar. Dessutom sänktes skatten på elström för maskinsalar så att skattenivån för dessa i fortsättningen är i enlighet med elskatteklass II.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Enligt propositionen höjs skatterna inom elskatteklass I för trafikbränslen och uppvärmnings-, arbetsmaskin- och kraftverksbränslen. Nivån för elskatten inom gruvdrift föreslås i fortsättningen överensstämma med nivån enligt elskatteklass I i stället för den tidigare lägre elskatteklass II. Dessutom slopas den tidigare överenskomna skattehöjningen för 2015 för torv.

 Skattenivån 2014
(inkl. försörjningsberedskapsavgift)
Skattenivån fr.o.m. 1.1.2015
   
Motorbensin, cent/l67,2968,13
Dieselolja, cent/l49,6650,61
Lätt brännolja, cent/l16,3418,74
Tung brännolja, cent/kg19,2122,12
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh1,9032,253
El II (industrin), cent/kWh0,7030,703
Stenkol, €/t132,71154,42
Naturgas, €/MWh11,46415,444
Bränntorv, €/MWh4,904,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

 2013
bokslut
2014
budget
2015
budgetprop.
    
Motorbensin1)1 2961 3001 280
Diesel1)1 2721 3301 365
Elström9481 0251 215
Övriga655617732
Sammanlagt4 1714 2724 592

1) Inbegriper ersättande biobränslen.

Under momentet för energiskatt ingår 13 skatteutgifter, vars totalbelopp uppskattas till ca 2,1 miljarder euro 2015. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som anges i tabellen nedan finns det andra skatteutgifter som hänför sig till momentet. Till dem hör skattesatser som är lägre än normen för elström och naturgas som används i trafiken, den lägre skattesatsen för elström för maskinsalar samt skattefriheten i fråga om träbaserade bränslen, flytgas, biogas och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

 201320142015
    
Lägre skattesats för dieselbränsle1)739741736
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner493516509
Lägre skattesats för torv2)767086
Lägre skattesats för naturgas37323
Lägre elskattesats för industri och växthus375458608
Halverad CO2-skatt för CHP-anläggningar8080107
Övriga243437

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, vars belopp är ca 31 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 220 miljoner euro 2015. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.

Från och med ingången av 2015 minskas de återbäringar under momentet som beror på skattefri användning samt stöden för fartygstrafik, som tidigare har betalats med medel under anslagsmomentet 28.91.41. Det sammanlagda beloppet var 2013 ca 28 miljoner euro.


2015 budget4 592 000 000
2014 II tilläggsb.-128 000 000
2014 budget4 400 000 000
2013 bokslut4 170 712 814