Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              01. Mervärdesskatt
              03. Apoteksavgifter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta 16 932 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på mervärdesskattelagen (1501/1993). Den största delen av mervärdesskattebasen utgörs av hushållens konsumtion, som står för nästan 65 % av mervärdesskatteintäkterna. Mervärdesskatt inflyter också av insatsförbrukningen inom den statliga sektorn och i de socialskyddsfonder som hänför sig till den offentliga sektorn. Också på kommunernas och samkommunernas insatsförbrukning tas det ut mervärdesskatt, men eftersom den skatt som tagits ut återbetalas till lokalförvaltningen ökar skatten inte statens mervärdesskatteintäkter. En viktig del av skatteutfallet är också den mervärdesskatt som tas ut på insatsförbrukningen inom så kallad övrig skattefri verksamhet. Här ingår bl.a. mervärdesskatten från insatsförbrukning inom finansierings- och försäkringsverksamhet, vid ägande och hyrning av bostäder samt inom privat hälso- och sjukvård samt socialservice. Sammanlagt ca 92 % av statens mervärdesskatteinflöde kommer från hushållens konsumtion, statens och socialskyddsfondernas insatsförbrukning och insatsförbrukningen inom övrig skattefri verksamhet. Dessutom inflyter mervärdesskatt bl.a. genom insatsförbrukning inom icke-vinstsyftande sammanslutningar som betjänar hushållen samt genom dessa sammanslutningars investeringar.

Förändringen i centrala poster som ingår i mervärdesskattebasen, %

  2013 2014
prognos
2015
prognos
       
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter -0,2 0,9 1,4
Insatsförbrukning inom den statliga sektorn och socialskyddsfonderna 3,0 2,2 3,0
Insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet 3,7 1,3 2,6

Inflödet av mervärdesskatt består av mervärdesskatt som Skatteförvaltningen och Tullen tar ut och av belopp som övriga statliga räkenskapsverk bokför under mervärdesskattemomentet. Tullen tar ut mervärdesskatt för import från länder utanför Europeiska unionen. De återbäringar av mervärdesskatt som dras av från det totala inflödet består av skatter som återbetalas till mervärdesskattepliktiga på grund av deklarationer, ansökningar och ändringar. Utöver egentlig skatt ingår i återbäringarna den mervärdesskatt som återbetalas till kommunerna.

Influten mervärdesskatt (mn euro)

  2013
bokslut
2014
budget
2015
budgetprop.
       
Skatteförvaltningens bruttoutfall 24 764 25 041 25 514
Tullverkets nettoutfall 2 369 2 396 2 440
Mervärdesskatteutfallet från övriga statliga räkenskapsverk 70 71 72
Skatteförvaltningens återbäringar -10 769 -10 890 -11 095
Influten mervärdesskatt sammanlagt 16 434 16 618 16 932

Hur väl mervärdesskatteprognosen slår in beror i avgörande grad på hur väl man kan förutse utvecklingen i konsumtionens totala värde och inriktning. Förändringar i konsumtionen inverkar inte bara på den nuvarande konsumtionen utan också på den förväntade framtida konsumtionen och därigenom på den förväntade mervärdesskattebasen.

I intäktsprognosen har man beaktat skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten och som består av sänkta skattesatser. Prognosen omfattar också vissa skattesanktioner som föranleds av positiva skattesatser som avviker från normen. År 2015 hänför sig 18 olika skatteutgifter till mervärdesskatten. Deras totala belopp beräknas uppgå till ca 2,9 miljarder euro.

Skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten (mn euro)

  2013 2014 2015
       
Reducerad mervärdesskattesats för livsmedel och foder (14 %) 1 168 1 167 1 183
Reducerad mervärdesskattesats för läkemedel (10 %) 339 344 348
Reducerad mervärdesskattesats för persontransporter (10 %) 254 257 262
Reducerad mervärdesskattesats på försäljningen av tidningar och tidskrifter genom prenumeration samt försäljningen av upplagor av föreningars medlemstidningar (10 %) 128 128 130
Reducerad mervärdesskattesats för restaurangservice och måltidsservice (14 %) 458 462 472
Övriga skatteutgifter 529 531 542
Skatteutgifter sammanlagt 2 876 2 889 2 937

2015 budget 16 932 000 000
2014 II tilläggsb. -247 000 000
2014 I tilläggsb. -165 000 000
2014 budget 17 030 000 000
2013 bokslut 16 433 747 647

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 760 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut skatten och överföra den på försäkringstagarna. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. År 2015 är skatten 24 % på försäkringspremier utan skatt.


2015 budget 760 000 000
2014 II tilläggsb. 42 000 000
2014 budget 706 000 000
2013 bokslut 712 309 259

03. Apoteksavgifter

Under momentet beräknas inflyta 157 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter enligt lagen om apoteksavgift (148/1946).

Regeringen kommer att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till en sådan ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift att justeringen av tabellen i paragrafen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2013 till 2014. Den justerade apoteksavgiftstabellen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2014.


2015 budget 157 500 000
2014 budget 143 500 000
2013 bokslut 152 213 453