Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2015

IV tilläggsbudgetproposition för 2015PDF-versio

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-135 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-135 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag-135 000 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-95 435 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde5 000 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg5 000 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde8 000 000
98. Inkomster från EU , tillägg8 000 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde-1 050 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg5 850 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, avdrag-6 900 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-116 000 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, avdrag-116 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 615 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg2 105 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg1 510 000
39. Övriga inkomster av blandad natur5 000 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, tillägg5 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST160 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst160 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg160 000 000
15. LÅN72 096 000
01. Lån som återbetalas till staten103 425 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg103 425 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering-31 329 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-31 329 000
Inkomstposternas totalbelopp 1 661 000
 euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI157 000
01. Förvaltning157 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag-145 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg302 000
90. Övriga utgifter0
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)0
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE553 000
01. Utrikesförvaltningen553 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg553 000
10. Krishantering0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)0
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde0
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE23 250 000
01. Ministeriet och förvaltningen0
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-100 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)0
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)0
10. Domstolar och rättshjälp23 250 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg23 100 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE77 833 000
01. Förvaltning8 104 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg104 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg8 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet15 577 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg15 577 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna800 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-800 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 600 000
40. Invandring53 352 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg40 246 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg13 106 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE55 992 000
01. Försvarspolitik och förvaltning-23 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-23 000
10. Militärt försvar56 015 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg55 115 000
30. Militär krishantering0
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)0
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-162 334 000
01. Förvaltning95 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg95 000
10. Beskattningen och Tullen7 663 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 463 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg1 200 000
20. Tjänster för statssamfundet0
88. Senatfastigheter0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen-500 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-500 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning1 300 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 300 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen-17 000 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år), avdrag-17 000 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen-800 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-800 000
80. Överföringar till landskapet Åland-3 642 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-642 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-3 000 000
90. Stöd till kommunerna550 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)0
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg550 000
92. EU och internationella organisationer-150 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag-150 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE29 614 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet207 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg207 000
10. Allmänbildande utbildning-90 000
20. Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år), avdrag-90 000
20. Yrkesutbildning0
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)0
40. Högskoleundervisning och forskning28 457 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg941 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag-10 000 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag), avdrag-4 000 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg39 469 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg2 047 000
80. Konst och kultur1 040 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg90 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg950 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-26 487 000
01. Förvaltning och forskning636 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg56 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg550 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
10. Utveckling av landsbygden-31 000 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag-3 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag-29 000 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi3 720 000
42. Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg3 400 000
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg320 000
40. Naturresursekonomi157 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 2 år)0
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg157 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE29 056 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter15 665 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg15 648 000
10. Trafiknätet3 342 000
70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)0
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg100 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg3 242 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster4 000 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag), tillägg4 000 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation2 549 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg2 549 000
50. Forskning3 500 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 500 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-74 089 000
01. Förvaltning322 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-780 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)1 102 000
20. Närings- och innovationspolitik36 355 000
41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år)0
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg44 355 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag-8 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik2 800 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg2 800 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet64 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg64 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik-60 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag-60 000 000
60. Energipolitik-63 030 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag-10 000 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag-19 030 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag-36 000 000
87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)2 000 000
70. Integration9 400 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg9 400 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE48 038 000
01. Förvaltning838 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-162 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster80 000 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg80 000 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa-30 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg15 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag-45 000 000
40. Pensioner1 900 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg1 900 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård-4 700 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), avdrag-4 700 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE78 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader78 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg78 000
10. Miljö- och naturvård0
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)0
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)0
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)0
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)0
Anslagens totalbelopp 1 661 000