Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
        ALLMÄN MOTIVERING
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2015

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2015.

Ekonomiska utsikter

Under den allra senaste tiden har nyheterna om utvecklingen inom den internationella ekonomin återigen varit oroväckande. Utsikterna för tillväxt inom den kinesiska ekonomin har försämrats ytterligare och den ryska ekonomin fortsätter krympa. För många av Finlands viktiga handelspartner har den ekonomiska utvecklingen dock varit gynnsam.

År 2015 är endast en liten ökning av bruttonationalprodukten att vänta, nämligen 0,2 %. I prognosen antas konjunkturerna stiga mycket måttligt under andra hälften av år 2015. Exporten av varor och tjänster ökar med knappt en procent, och importen minskar. Vid sidan av exporten stöds den ekonomiska aktiviteten egentligen enbart av den privata konsumtionen. De privata investeringarna minskar för fjärde året i rad. Andelen sysselsatta bedöms vara 0,7 % mindre än året innan, och sysselsättningsgraden bedöms öka till dryga 9½ % av arbetskraften. Särskilt bekymrande är den snabbt ökande långtidsarbetslösheten och strukturella arbetslösheten. Som en följd av den måttliga löneutvecklingen stiger inkomstnivån långsammare än tidigare år, nämligen 1,1 %. Konsumtionspriserna sjunker med nätt och jämnt 0,1 %, särskilt på grund av de minskade energikostnaderna. Statens skatteåtgärder höjer dock konsumtionspriserna även i år.

Den offentliga ekonomin kommer att uppvisa underskott till utgången av decenniet, även om omfattande anpassningsåtgärder kommer att minska obalansen i den finansiella ställningen. Den offentliga skulden överskrider i år gränsen på 60 procent, och skuldkvoten kommer inte att minska under de närmaste åren trots att den ökar långsammare.

Inkomstposter

Kalkylen över ordinarie inkomster höjs med ett nettobelopp på cirka 33 miljoner euro. Uppskattningen av förvärvs- och kapitalinkomstskatten sänks med 135 miljoner euro främst på grund av återbäringarna av källskatt.

Uppskattningen av intäktsföringen från Senatfastigheter höjs med 160 miljoner euro. Med grund i Senatfastigheters resultat av 2014 kommer det 2015 att intäktföras 60 miljoner euro mindre än vad som uppskattats tidigare. Å andra sidan höjs intäktsföringen av ett belopp på 220 miljoner euro som föranleds av Senatfastigheters försäljning av universitetsfastighetsbolag.

Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med ett nettobelopp på cirka 95 miljoner euro. Den största effekten får sänkningen av uppskattningen av de inkomster som man har fått av EU för utvecklandet av landsbygden. Inkomstposten för de lån som återbetalas till staten höjs med cirka 103 miljoner euro på grund av förtidsåterbetalningen av ett refinansieringslån för export. Dessutom har i inkomstposten beaktats Finlands nödhjälpsandel på 8 miljoner euro till EU:s AMIF-fond (EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond). Beloppet preciseras senare.

Balans och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med ett nettobelopp på cirka 33 miljoner euro och ökningen av anslagen med ett nettobelopp på cirka 2 miljon euro minskar den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2015 behovet av statens nettoupplåning med cirka 31 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 5,2 miljarder euro år 2015. Statsskulden beräknas vid utgången av 2015 uppgå till 100 miljarder euro, vilket är cirka 49 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

 2014
Bokslut
2015
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
2015
Regeringens
proposition
2015
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
54 23454 385254 387
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 7131 593-1 593
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
47 67149 1123349 145
— Skatteinkomster39 27139 927-13539 792
— Övriga inkomster8 4009 1851689 353
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
5 5545 273-315 241
— Nettoupplåning5 3715 323-315 291
— Skuldhantering183-50--50

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen minskas med cirka 64 miljoner euro. Den budgeterade nivån för ramutgifterna för 2015 blir därmed 42 346 miljoner euro.

Nivån på utgifterna i ramen för 2015 var efter den första tilläggsbudgeten för 2015, vid Stubbs regerings avslut, 42 182 miljoner euro. Om man till detta lägger till den årliga reservering på 300 miljoner euro i tilläggsbudgeten som Sipiläs regering har avtalat om samt de strukturella ramändringar på 71,6 miljoner euro som förtecknas i tabellen nedan uppgår ramnivån för 2015 till 42 553 miljoner euro. Den ofördelade reserven uppgår till 208 miljoner euro som får överföras till år 2016 för att användas till utgifter av engångsnatur, om inte den ofördelade reserven blir använd senare i tilläggsbudgeter under 2015.

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

MomentÄrende20152016201720182019
       
26.20.70Ombudgetering av det anslag som beviljats för anskaffning av Super Puma-helikoptrar15,6    
27.10.18Ombudgetering av anskaffningar av försvarsmateriel vad gäller tre anskaffningar55,1    
29.40.55Justering av mervärdesskattekompensationen till yrkeshögskolorna vad gäller hyrorna under åren 2014 och 2015 samt investeringarna år 201439,5    
31.10.79Ett anslag motsvarande EU:s TEN-T-stöd anvisas för utgifterna för projektet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa och projektet E18 Forsby—Kotka ombudgeteras2,0    
31.40.50Ombudgetering av det riksomfattande bredbandsprojektet2,5    
32.50.64Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt-14,014,0   
32.60.40Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna för projektet för havsvindkraft-10,0 10,0  
32.60.41Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna av Investeringsstödet för LNG-terminaler-19,08,93,56,6 
Sammanlagt 71,622,913,56,60,0

Asylsökande

För mottagning av flyktingar och asylsökande föreslås det ett tillägg på 48,2 miljoner euro och för stöden till mottagningsverksamhetens kunder ett tillägg på 13,1 miljoner euro. Förslaget grundar sig på antalet asylsökande som uppgår till 30 000—40 000 år 2015.

För övriga domstolars omkostnader föreslås det ett tillägg på 150 000 euro som anknyter till asylsökandes rättsskydd. För ersättningar till privata rättsbiträden föreslås det ett tillägg på 23,1 miljoner euro på grund av det ökade antalet ärenden som gäller rättshjälp för asylsökande samt ökningen av arvoden och rättegångskostnader.

På grund av att det belopp som ska betalas för ersättningar för mottagning av flyktingar är större än beräknat föreslås det ett tillägg på 9,4 miljoner euro för statsunderstöd till kommunerna. Tillägget föranleds inte av det stora antalet sökande, utan uppskattningen har preciserats.

Krishantering

Ändringen i utgifterna för krishanteringen föranleds av deltagandet i utbildningsinsatsen i Irak och i insatsen i Medelhavet för bekämpningen av människosmuggling. Kostnaderna för insatserna finansieras genom ändringar i dispositionsplanerna och genom interna överföringar. Därför föreslås inget tilläggsanslag för utgifterna för krishanteringen.

Inrikesministeriets förvaltningsområde

För de ökade kostnaderna för ibruktagandet av det nya nödcentralsdatasystemet (Erica) anvisas 1,6 miljoner euro, varav hälften är en överföring från räddningsväsendets omkostnader.

Försvarsministeriets förvaltningsområde

För försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 900 000 euro för att trygga det antal flygtimmar som behövs för utbildningen i fråga om Hornet-flygmateriel.

Finansministeriets förvaltningsområde

Det föreslås ett tillägg på 6,46 miljoner euro för att täcka Tullens omkostnader. Av detta föranleds 3,28 miljoner euro av de retroaktiva hyror inklusive förseningsräntor som ska betalas till Helsingfors Hamn, 2,6 miljoner euro av att genomförandet av reformen av tullklareringens datasystem tidigareläggs samt 583 000 euro av den effektiverade tullövervakningen inom Torneås område.

För Senatfastigheter föreslås en fullmakt att sälja sina två fastigheter i Helsingfors. Fastigheten på Albertsgatan 25 säljs för 12,5 miljoner euro och fastigheten på Anttigatan 1 för 23,8 miljoner euro.

Det anslag som reserverats för utbildningsersättningen till Arbetslöshetsförsäkringsfonden föreslås bli minskat med 17 miljoner euro på grund av att antalet ansökningar om utbildningsersättning är mindre än beräknat.

Det föreslås att avräkningen till Åland minskas med 642 000 euro på basis av 2014 års fastställda belopp av den slutliga utjämningen samt ändringen av beloppet av de uppskattade inkomsterna för 2015. Det föreslås dessutom att återbäringen av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland minskas med 3 miljoner euro på grund av att det influtit mindre intäkter från lotteriskatten än beräknat.

Betalningarna till Europeiska unionen minskas med 150 miljoner euro. Minskningen föranleds av effekten av EU:s tilläggsbudgeter, av ökningen av EU:s inkomster av blandad natur samt av justeringarna av nationalräkenskaperna.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

I anknytning till yrkeshögskolereformen föreslås det ett tilläggsanslag på cirka 39,5 miljoner euro för de ersättningar för mervärdesskatt som ska betalas på grund av ändringen av 30 § i mervärdesskattelagen för yrkeshögskolornas mervärdesskatteutgifter för hyror 2014 och 2015 samt för investeringskostnader som betalades av privata yrkeshögskolor 2014.

För internationella organisationers medlemsavgifter föreslås det ett tillägg på cirka 2 miljoner euro, som särskilt beror på att den medlemsavgift som tas ut av Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) har höjts på grund av förändringar i valutakurser.

För restaureringen av Finlands sjöhistoriska museums isbrytare Tarmo föreslås det cirka 1 miljon euro.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

För ersättningar för skördeskador som uppkommit 2015 föreslås ett tillägg på 3,4 miljoner euro. För de nödvändiga kostnader som orsakas av bortskaffande av produktionsdjur som dött på gårdarna föreslås dessutom ett tillägg på 320 000 euro. För överföringen av Naturresursinstitutets samlingar av växtgenetiska resurser samt för utvecklandet av förvaringsmetoderna föreslås ett anslag på 550 000 euro.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Fullmakten för Ringbaneprojektet höjs med 5 miljoner euro till 514 miljoner euro. Höjningen av fullmakten föranleds av de underhållskostnader som beror på att projektet fördröjts, på de nya glykolläckagen samt på oförutsägbara extra arbeten och ändringsarbeten. Samtidigt höjs havsfarleden Raumos fullmakt med 8 miljoner euro till 28 miljoner euro. Höjningen beror i huvudsak på den lösning för deponering av muddermassor som krävs enligt villkoren för vattentillståndet, som är avsevärt dyrare jämfört med den ursprungliga planen.

På grund av att storleken på de lastfartyg som registrerats i handelsfartygsförteckningen har ökat föreslås det ett extra stöd på 4 miljoner euro för förbättrandet av konkurrenskraften för de fartyg som används för sjötransport. Till Meteorologiska institutet föreslås ett tilläggsanslag på 3,5 miljoner euro för anskaffningen av en ny antenn för satellitsändningar till satellitservicecentret i Sodankylä.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Till Teknologiska forskningscentralen VTT:s forskningsinfrastruktur föreslås det en bevillningsfullmakt på 2,1 miljoner euro. Tilläggssatsningarna föranleds av en ökning av de totala kostnaderna för avfallshanteringsplanen för försöksreaktorn.

För offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett tillägg på 2,8 miljoner euro på grund av återbetalning av den finansiering som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter beviljat med anledning av uppsägningarna vid Nokia och företag knutna till Nokia.

För Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet föreslås det ett tillägg på 44,3 miljoner euro på grund av preciseringar i kalkylerna över ränte- och valutakurser.

Under momentet för strukturfonderna föreslås en minskning på 60 miljoner euro. Avdraget föranleds av att programperioden 2014—2020 inleds senare än beräknat samt av att utbetalningarna år 2015 till projekt för programperioden 2007—2013 blir mindre än det kalkylerade beloppet.

För rekapitalisering av Baltic Connector Oy, som bildats för att bygga naturgasröret mellan Finland och Estland, färeslås det 2 miljoner euro.

I energistödet föreslås en minskning på 10 miljoner euro och i investeringsstödet för LNG-terminaler en minskning på 19 miljoner euro på grund av fördröjningar i projekten samt i produktionsstödet för förnybar energi en minskning på 36 miljoner euro på grund av att produktionskalkylen för skogsflisbaserad el har justerats.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att utgifterna för grunddagpenningen höjs med 15 miljoner euro och att statens andel av utgifterna för arbetsmarknadsstödet minskas med 45 miljoner euro. Ändringarna föranleds av att antalet mottagare av grunddagpenning ökat och av att antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd minskat jämfört med den tidigare uppskattningen. I anslaget för bostadsstöd föreslås ett tillägg på 80 miljoner euro. Behovet föranleds av den betydande ökningen av antalet långtidsarbetslösa och av kostnadseffekterna av reformen av systemet för bostadsstöd.

I statens andel av de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare föreslås en höjning på 1,9 miljoner euro. Behovet föranleds av de minskade inkomsterna av försäkringspremier.

För omkostnaderna för besvärsnämnden för social trygghet föreslås ett tillägg på 0,7 miljon euro och för omkostnaderna för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ett tillägg på 0,3 miljon euro. Antalet besvärsärenden som anhängiggjorts hos nämnderna har ökat kraftigt. För beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården föreslås det ett anslag på 0,3 miljon euro för 2015.

De av riksdagen godkända anslagen för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

 Huvudtitel2015
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
21.Riksdagen174 169 000-174 169 000
22.Republikens president19 150 000-19 150 000
23.Statsrådets kansli186 460 000157 000186 617 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 222 918 000553 0001 223 471 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde899 862 00023 250 000923 112 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 251 036 00077 833 0001 328 869 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 660 271 00055 992 0002 716 263 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde16 966 240 000-162 334 00016 803 906 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 775 919 00029 614 0006 805 533 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 652 673 000-26 487 0002 626 186 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 931 042 00029 056 0002 960 098 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde3 962 787 000-74 089 0003 888 698 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde12 885 502 00048 038 00012 933 540 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde203 886 00078 000203 964 000
36.Räntor på statsskulden1 593 100 000-1 593 100 000
Sammanlagt54 385 015 0001 661 00054 386 676 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro

 Avdelning2015
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur39 926 910 000-135 000 00039 791 910 000
12.Inkomster av blandad natur6 015 739 000-95 435 0005 920 304 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst2 755 100 000160 000 0002 915 100 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)414 500 000103 425 000517 925 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)49 112 249 00032 990 00049 145 239 000
    
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering5 272 766 000-31 329 0005 241 437 000
Sammanlagt54 385 015 0001 661 00054 386 676 000