Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
        ALLMÄN MOTIVERING
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2015

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2015.

Ekonomiska utsikter

Under den allra senaste tiden har nyheterna om utvecklingen inom den internationella ekonomin återigen varit oroväckande. Utsikterna för tillväxt inom den kinesiska ekonomin har försämrats ytterligare och tillväxttakten har stagnerat på 6,5 %. Rysslands ekonomi fortsätter att krympa. Däremot har den ekonomiska utvecklingen hos många av Finlands viktiga handelspartner varit gynnsam. En måttlig ekonomisk tillväxt har kommit igång också inom euroområdet.

Finlands ekonomi är i en ytterst svår situation. Ekonomin har försvagats under de föregående tre åren, och arbetslösheten har stigit. Tillväxten under innevarande år blir svag.

Sysselsättningsutvecklingen har under början av året varit svag. Antalet sysselsatta beräknas vara mindre än i fjol och arbetslöshetsgraden förutspås stiga. Särskilt bekymrande är den snabbt ökande långtidsarbetslösheten och strukturella arbetslösheten. Konsumentpriserna har slutat stiga.

Den offentliga ekonomin i Finland uppvisar ett kontinuerligt underskott på grund av det utdragna svaga konjunkturläget och långvariga strukturella problem. Underskottet i de offentliga finanserna översteg i fjol referensvärdet på 3 % i förhållande till BNP och ser ut att överstiga 3 % också i år. Skattebasernas svaga tillväxt och de ökande arbetslöshetsutgifterna skapar inga goda förutsättningar för ett minskat underskott. Det finansiella saldot för staten och lokalförvaltningen uppvisar fortsättningsvis ett tydligt underskott. Arbetspensionsanstalternas överskott beräknas minska och saldot för övriga socialskyddsfonder beräknas fortsättningsvis uppvisa ett underskott.

Inkomstposter

Inkomstposterna höjs med ett nettobelopp på 6 miljoner euro. Ändringarna grundar sig på uppgifterna om de belopp som influtit under början av året, på basis av vilka det föreslås en höjning av inkomstposten för arvs- och gåvoskatten med 40 miljoner euro och inkomstposten för överlåtelseskatten med 50 miljoner euro. Mot bakgrund av uppgifterna om de belopp som influtit sänks inkomstposten för punktskatten på alkoholdrycker med 28 miljoner euro, inkomstposten för punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker med 8 miljoner euro, inkomstposten för energiskatterna med 39 miljoner euro och inkomstposten för avfallsskatten med 9 miljoner euro.

Balans och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 6 miljoner euro och ökningen av anslagen med 58 miljoner euro ökar den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2015 behovet av statens nettoupplåning med 52 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 5,3 miljarder euro år 2015. Statsskulden beräknas vid utgången av 2015 uppgå till ca 100 miljarder euro, vilket är ca 49 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

 2014
Bokslut
2015
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
2015
Regeringens
proposition
2015
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
54 23454 3285854 386
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 7131 593-1 593
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
47 67149 106649 112
— Skatteinkomster39 27139 921639 927
— Övriga inkomster8 4009 185-9 185
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
5 5545 222525 274
— Nettoupplåning5 3715 272525 324
— Skuldhantering183-50--50

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 58 miljoner euro. Nivån för ramutgifterna för 2015 blir därmed 42 411 miljoner euro.

I enlighet med regeringsprogrammet reserveras i tilläggsbudgetarna årligen 300 miljoner euro för ramutgifter, varav det efter den andra tilläggsbudgeten för 2015 återstod 128 miljoner euro. Den ofördelade reserven efter detta förslag blir därmed ca 70 miljoner euro.

Flyktingar och asylsökande

För att säkra ett smidigt beslutsfattande i asylfrågor föreslås för Migrationsverkets omkostnader ett tillägg på 1,646 miljoner euro samt för Polisens omkostnader, bl.a. för löneutgifter och anskaffning av utrustning, ett tillägg på 1,366 miljoner euro, varav 0,375 miljoner euro för utgifter som föranleds Skyddspolisen.

Vuxenutbildning

För att stödja sysselsättningsmöjligheterna för personer som sagts upp särskilt inom IKT-sektorn föreslås ett tillägg på 1,35 miljoner euro för utbildning av högskoleutbildade och ett tilläggsanslag på 1 miljon euro för yrkesinriktad tilläggsutbildning. Behovet av tilläggsanslag på grund av ökningen av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen för 2016 är 3 miljoner euro. Med hjälp av tilläggsfinansieringen kan sammanlagt 750 personer erbjudas utbildning. Utbildningarna planeras så att de i fråga om längd och innehåll så bra som möjligt motsvarar kundernas behov.

Yrkesutbildning

För inledande av utvecklingsåtgärder till stöd för yrkesutbildningsreformens mål föreslås ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro.

Utveckling av landsbygden

För att trygga jordbrukets lönsamhet och säkerställa gårdsbruksenheternas likviditet föreslås ett tillägg av engångsnatur på 20 miljoner euro.

Försöket med skrotningspremie

För genomförande av försöket med en skrotningspremie föreslås ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro så att försöket kan fortsättas till slutet av året. En positiv erfarenhet av försöket är att de nya bilar som beställts inom ramen för det är mycket utsläppssnåla och att skrotbilarna styrs till officiella skrotningsställen.

Arbetskrafts- och företagsservicen

För offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett tillägg på 21,6 miljoner euro, varav 20 miljoner euro föranleds av den ökade arbetslösheten och 1,6 miljoner euro av Microsofts uppsägningar. För att underlätta hanteringen av Microsofts uppsägningar och påskynda behandlingen av ärenden föreslås dessutom ett tillägg på 130 000 euro till närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader för löneutgifter motsvarande två årsverken samt 400 000 euro till arbets- och näringsbyråernas omkostnader för löneutgifter motsvarande sju årsverken.

De av riksdagen godkända anslagen för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

 Huvudtitel2015
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
21.Riksdagen174 169 000-174 169 000
22.Republikens president19 150 000-19 150 000
23.Statsrådets kansli186 460 000-186 460 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 222 918 000-1 222 918 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde899 862 000-899 862 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 248 024 0003 012 0001 251 036 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 660 271 000-2 660 271 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde16 966 213 00027 00016 966 240 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 768 569 0007 350 0006 775 919 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 633 673 00020 000 0002 653 673 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 926 042 0005 000 0002 931 042 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde3 940 657 00022 130 0003 962 787 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde12 885 502 000-12 885 502 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde203 886 000-203 886 000
36.Räntor på statsskulden1 593 100 000-1 593 100 000
Sammanlagt54 328 496 00057 519 00054 386 015 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro

 Avdelning2015
Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur39 920 910 0006 000 00039 926 910 000
12.Inkomster av blandad natur6 015 739 000-6 015 739 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst2 755 100 000-2 755 100 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)414 500 000-414 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)49 106 249 0006 000 00049 112 249 000
    
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering5 222 247 00051 519 0005 273 766 000
Sammanlagt54 328 496 00057 519 00054 386 015 000