Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2015

I tilläggsbudgetproposition för 2015PDF-versio

 euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI0
01. Förvaltning0
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)0
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)0
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 332 000
01. Utrikesförvaltningen325 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg325 000
10. Krishantering5 847 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), tillägg5 847 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete4 160 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg4 160 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde-5 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag-5 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE91 000
10. Domstolar och rättshjälp116 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg116 000
40. Verkställighet av straff-25 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 785 000
01. Förvaltning-295 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-295 000
10. Polisväsendet-3 230 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg770 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år), avdrag-4 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet4 400 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 900 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg2 500 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna-436 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-436 000
40. Invandring1 346 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 200 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg146 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 482 000
10. Militärt försvar-7 382 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-5 020 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag-2 362 000
30. Militär krishantering8 864 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg8 864 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE11 593 000
01. Förvaltning2 800 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 400 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg800 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-400 000
10. Beskattningen och Tullen2 810 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 500 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg310 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen270 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg170 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning75 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen25 000 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)25 000 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen-1 200 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 200 000
80. Överföringar till landskapet Åland-8 162 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-162 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-8 000 000
92. EU och internationella organisationer-10 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag-10 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-4 860 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet100 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg100 000
10. Allmänbildande utbildning6 050 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)0
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg6 050 000
20. Yrkesutbildning0
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)0
30. Vuxenutbildning0
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), avdrag-1 500 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag), tillägg1 500 000
40. Högskoleundervisning och forskning-11 180 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg820 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag-12 000 000
80. Konst och kultur170 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg70 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
90. Idrottsverksamhet0
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)0
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-33 900 000
01. Förvaltning och forskning1 600 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg1 600 000
10. Utveckling av landsbygden-22 800 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag-14 800 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), tillägg12 000 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag), tillägg2 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag-22 000 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi-19 000 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), avdrag-650 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), avdrag-19 000 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg400 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)250 000
40. Naturresursekonomi6 300 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)0
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg3 700 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)0
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg2 600 000
63. Forststyrelsen0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE28 540 000
10. Trafiknätet27 849 000
20. Bastrafikledshushållning (reservationsanslag 2 år), tillägg7 793 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg1 340 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg18 716 000
20. Myndighetstjänster för trafiken-243 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-243 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation934 000
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år)934 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE208 682 000
01. Förvaltning101 662 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg643 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 144 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-125 000
22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år)100 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)0
20. Närings- och innovationspolitik108 676 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år), tillägg200 000
41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år), tillägg303 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)0
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)20 000 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg44 005 000
49. Statsunderstöd till verksamheten vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 2 år), tillägg19 168 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)0
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg25 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik2 400 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-800 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg3 200 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)0
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet-116 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag-116 000
60. Energipolitik-5 440 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag-5 440 000
70. Integration1 500 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg1 500 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE93 694 000
01. Förvaltning896 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg19 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg185 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg271 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)421 000
02. Tillsyn248 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg148 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa89 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg43 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg46 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård3 550 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg3 550 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE0
10. Miljö- och naturvård0
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)0
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)0
20. Samhällen, byggande och boende0
60. Överföring till statens bostadsfond0
Anslagens totalbelopp 312 439 000