Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2015

I tilläggsbudgetproposition för 2015PDF-versio

  euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI 0
01. Förvaltning 0
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 0
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 0
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 332 000
01. Utrikesförvaltningen 325 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 325 000
10. Krishantering 5 847 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), tillägg 5 847 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 4 160 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 160 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde -5 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag -5 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 91 000
10. Domstolar och rättshjälp 116 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 116 000
40. Verkställighet av straff -25 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -25 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 785 000
01. Förvaltning -295 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -295 000
10. Polisväsendet -3 230 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 770 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år), avdrag -4 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet 4 400 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 900 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 500 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna -436 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -436 000
40. Invandring 1 346 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 200 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 146 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 482 000
10. Militärt försvar -7 382 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -5 020 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag -2 362 000
30. Militär krishantering 8 864 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 864 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 593 000
01. Förvaltning 2 800 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 400 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg 800 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag -400 000
10. Beskattningen och Tullen 2 810 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 500 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 310 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 270 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 170 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 75 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -25 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 25 000 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) 25 000 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -1 200 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag -1 200 000
80. Överföringar till landskapet Åland -8 162 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -162 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag -8 000 000
92. EU och internationella organisationer -10 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag -10 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -4 860 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 100 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg 100 000
10. Allmänbildande utbildning 6 050 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 0
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 6 050 000
20. Yrkesutbildning 0
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 0
30. Vuxenutbildning 0
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), avdrag -1 500 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag), tillägg 1 500 000
40. Högskoleundervisning och forskning -11 180 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 820 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag -12 000 000
80. Konst och kultur 170 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 70 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
90. Idrottsverksamhet 0
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 0
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -33 900 000
01. Förvaltning och forskning 1 600 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 600 000
10. Utveckling av landsbygden -22 800 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag -14 800 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), tillägg 12 000 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag -22 000 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi -19 000 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), avdrag -650 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), avdrag -19 000 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 400 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 250 000
40. Naturresursekonomi 6 300 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 0
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) 0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 700 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 0
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 600 000
63. Forststyrelsen 0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 28 540 000
10. Trafiknätet 27 849 000
20. Bastrafikledshushållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 793 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 340 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 18 716 000
20. Myndighetstjänster för trafiken -243 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -243 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 934 000
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år) 934 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 208 682 000
01. Förvaltning 101 662 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 643 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 144 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag -125 000
22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år) 100 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 0
20. Närings- och innovationspolitik 108 676 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år), tillägg 200 000
41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år), tillägg 303 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 0
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg 44 005 000
49. Statsunderstöd till verksamheten vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 2 år), tillägg 19 168 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 0
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg 25 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 2 400 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -800 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 3 200 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 0
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet -116 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag -116 000
60. Energipolitik -5 440 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag -5 440 000
70. Integration 1 500 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg 1 500 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 93 694 000
01. Förvaltning 896 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 19 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 185 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 271 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 421 000
02. Tillsyn 248 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 148 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 89 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg 43 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg 46 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 3 550 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 550 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0
10. Miljö- och naturvård 0
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 0
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 0
20. Samhällen, byggande och boende 0
60. Överföring till statens bostadsfond 0
Anslagens totalbelopp 312 439 000