Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2015

20. Närings- och innovationspolitikPDF-versio

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget är överföring från moment 32.20.41 och avsett för åtgärder för att starta verksamheten i Team Finland-huset.

Finnvera Abp, Innovationsfinansieringsverket Tekes samt Finlands Industriinvestering Ab flyttar under de närmaste åren till samma byggnad i Gräsviken i Helsingfors där Finpro rf är beläget för närvarande. I huset ska även finnas gemensamma arbetsutrymmen för de aktörer inom Team Finland som kommer från arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och statsrådets kansli.


2015 I tilläggsb. 200 000
2015 budget 40 372 000
2014 I tilläggsb. -160 000
2014 budget 41 284 000
2013 bokslut 40 639 000

41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 303 000 euro.

Förklaring:Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats 503 000 euro för betalning av semesterlöneskulden i fråga om den personal vars tjänster överfördes den 1 januari 2015 från Centralen för turistfrämjande till Finpro rf och för betalning av tilläggspensionsförsäkringar för de personer som omfattas av statens tilläggspensionsskydd samt som avdrag 200 000 euro i överföring till moment 32.20.06 för åtgärder för att starta verksamheten i Team Finland-huset.


2015 I tilläggsb. 303 000
2015 budget 51 792 000
2014 III tilläggsb.
2014 II tilläggsb. 6 300 000
2014 I tilläggsb. 29 000 000
2014 budget 26 637 000
2013 bokslut 36 122 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensen om projektfinansiering.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att de mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med medel under moment 32.01.29.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 9 800 000
2014 budget 10 600 000
2013 bokslut 7 600 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande och betalning av statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad i enlighet med Europeiska unionens och Finlands lagstiftning om forsknings-, utvecklings- och innovationsstöd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget får användas till beviljande av förbindelser som gäller understöd till sådana varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg som är registrerade i Finland. Stödet beviljas för utveckling och planering av en ny fartygstyp, sådana innovativa delar av ett fartyg som kan betraktas som separata delar samt utvecklande och upprättande av innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder. Avsikten är att föreskriva om beviljande av understödet genom förordning av statsrådet.


2015 I tilläggsb. 20 000 000
2014 III tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 3 200 000
2013 bokslut 26 100 000

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 44 005 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av Finnvera Abp:s stora, enskilda förlustnoteringar bl.a. när det gäller gruvverksamheten.


2015 I tilläggsb. 44 005 000
2015 budget 54 338 000
2014 III tilläggsb.
2014 budget 52 722 000
2013 bokslut 60 310 400

49. Statsunderstöd till verksamheten vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 19 168 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas för betalning av tilläggspensionsskyddet.

Förklaring:Tilläggsanslaget är en kapitaliserad kostnad för tilläggspensionsskyddet för överföringen av samtliga anställda hos Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Mätteknikcentralen. Ersättningen är av engångsnatur, och staten föranleds inga andra kostnader för anordnandet av tilläggspensionsskyddet. Utgiftsposten utgör en separat fast betalning och är inte statsunderstöd.


2015 I tilläggsb. 19 168 000
2015 budget 111 020 000

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån till ett belopp av högst 500 000 000 euro som hänför sig till finansiering av export, om störningarna på finansmarknaden ställer hinder för att bolaget via kapitalmarknaden kan skaffa sådana lån och låneprogram som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) på skäliga villkor. Lånen får beviljas utan krav på säkerhet. Återbetalningstiden för de lån som beviljas får vara högst 12 månader. På de lån som beviljas uppbärs gängse ränta.

Förklaring:Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i verksamheten på finansmarknaden att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa lån och låneprogram avsedda för medelsanskaffningen på skäliga villkor, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader. En sådan situation kan uppkomma när det finns sådana störningar på finansmarknaden som avsevärt höjer priset på andra aktörers än statens medelsanskaffning.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 10 000
2014 budget 10 000
2013 bokslut

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till höjande av Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital för att säkerställa finansieringen av affärsverksamheten och tillväxten vid små företag med snabb tillväxt samt för kapitalinvesteringsverksamhet som främjar företagens internationalisering.

Förklaring:Genom tilläggsanslaget ska man starta Finlands Industriinvestering Ab:s nya investeringsprogram med vilket finländska målföretag med ökande internationell verksamhet ska kunna få utländskt kapital vid kapitalinvesteringar i den senare fasen.

I Finland riktar sig kapitalinvesteringarna i tillväxtföretag särskilt till sådd- och startfasen. I Finland är finansieringsomgångarna i den senare fasen av kapitalinvesteringsverksamheten internationellt sett mindre än i många andra länder. Målet för det nya investeringsprogrammet är att tillväxtföretagens kapitalinvesteringar internationellt sett ska uppnå en konkurrenskraftig nivå genom att till Finland skaffa utländskt privat riskkapital för investeringar i den senare venture-fasen.

Syftet med det nya programmet är att få internationella investeringar för ca tio tillväxtföretag och att utöver den föreslagna kapitalinvesteringen katalysera annat kapital för ca 25—75 mn euro för företagens tillväxt. Syftet är att främja målföretagens konkurrenskraft, tillväxt, internationalisering och sysselsättningsförmåga.


2015 I tilläggsb. 25 000 000
2015 budget 80 000 000
2014 I tilläggsb. 50 000 000
2014 budget 30 000 000