Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2015

01. FörvaltningPDF-versio

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 643 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 104 000 euro i överföring till moment 32.01.02 (-1 årsv.) på grund av bildandet av NTM-centralernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter och 500 000 euro för att kunna inleda reformen av verksamhetsmodellen för den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen och för utvecklandet av den digitala arbetsförmedlingen samt 247 000 euro som tillägg i anslutning till den finansiering som ansökts hos Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i vars finansieringsplan det vid utgången av tiden för genomförandet finns ett oanvänt belopp på 247 000 euro av de omkostnader som har reserverats för NTM-centralerna och TE-byråerna (EU-andelen). Den oanvända andelen ska återbetalas till Europeiska kommissionen i början av 2015.


2015 I tilläggsb. 643 000
2015 budget 40 725 000
2014 III tilläggsb. 1 680 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 54 110 000
2013 bokslut 60 816 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 144 000 euro.

Dessutom ändras punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet som följer:

5) till betalning av tjänsterna för utvecklande av företagsverksamheten och av de överföringsutgifter som upphandlingen av dem föranleder.

Förklaring:Av tillägget föranleds 800 000 euro av en överföring från moment 32.30.01 (17 årsv.) och 104 000 euro av en överföring från moment 32.01.01 (1 årsv.) på grund av bildandet av NTM-centralernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter samt 240 000 euro av avlönande av extra personal för viss tid (4 årsv.) i syfte att snabba upp behandlingen av miljökonsekvensbedömningen av utbyggnaden av vindkraft.

Ändringen av motiveringen beror på reformen av den offentliga arbetskraftsservicen, genom vilken även utbudet på tjänster har förändrats.


2015 I tilläggsb. 1 144 000
2015 budget 213 161 000
2014 III tilläggsb. 390 000
2014 I tilläggsb. -1 152 000
2014 budget 215 897 000
2013 bokslut 215 204 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 125 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av en överföring av löneutgifter och andra utgifter till moment 33.01.01.


2015 I tilläggsb. -125 000
2015 budget 663 000
2014 budget 6 019 000
2013 bokslut 4 777 000

22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 100 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för utgifter som är nödvändiga för att förhindra föroreningar i miljön som orsakas av verksamheten vid gruvans metallfabrik, av gruvans vattenhantering eller av annan verksamhet vid anläggningarna, till den del som utgifterna inte kan täckas med medel från konkursboet Talvivaara Sotkamo Oy eller från någon annan aktör

2) för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken

3) till betalning av utgifter som föranleds av offentlig utredning.

För de användningsändamål som avses i punkt 1—3 får även användas anslag under momenten 25.10.50, 25.20.01, 32.01.01, 32.01.02, 32.30.01 och 35.10.20 i enlighet med det användningsändamål som anges för respektive moment.

Förklaring:För de ändamål som nämndes i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 beviljades 50 000 000 euro under motsvarande moment. Esbo tingsrätt försatte Talvivaara Sotkamo Oy i konkurs den 6 november 2014 och överförde senare den för offentlig utredning den 1 december 2014. Produktionsmetoden vid gruvan baserar sig på biolakning. Det anslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 kommer att räcka till för att kontrollera miljöriskerna i fråga om metallfabrikens biolakningsprocess och vattenhantering högst under våren 2015. Metallfabrikens verksamhet, vattenhanteringen och andra verksamheter som är nödvändiga för att avvärja miljöskador bör i praktiken fortsätta också i det fall att utgifterna inte kan täckas med medel i konkursboet. Därför föreslås det att staten även i framtiden enligt egen prövning ska axla en del av dessa nödvändiga utgifter i det fall att de inte kan täckas med medel som finns i eller som kan fås till konkursboet. Detta förutsätter till vissa delar även att förskottsbetalningar betalas ut. Tilläggsanslaget bedöms trygga verksamheten för förebyggande av föroreningar i miljön fram till hösten 2015.


2015 I tilläggsb. 100 000 000
2014 III tilläggsb. 50 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.42.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 88 961 000
2014 III tilläggsb. 35 000 000
2014 budget 81 692 000
2013 bokslut 85 910 083