Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi

Statsbudgeten 2015

63. ForststyrelsenPDF-versio

1. Ändringar i grundkapitalet

Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 1,85 miljoner euro.

6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 2,5 miljoner euro och av detta belopp kan andra säkerheter än sådana som hänför sig till marktäktstillstånd uppgå till högst 0,5 miljoner euro.

Förklaring:Målet är att sammanlagt ca 46 statsägda myrar med en sammanlagd areal på ca 6 000 hektar ska skyddas i Södra Finland. Av detta ska 5 000 hektar till ett balansvärde av ca 2,2 miljoner euro skyddas med stöd av naturvårdslagen och 1 000 hektar till ett balansvärde av ca 1,0 miljoner euro skyddas genom Forststyrelsens beslut. Avsikten är att tillgångar till ett värde av ca 0,35 miljoner euro ska föras över från balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna till affärsverksamheten och att områden som skyddas med stöd av naturvårdslagen till ett beräknat värde av 2,2 miljoner euro ska föras över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna, varvid Forststyrelsens grundkapital minskar med 1,85 miljoner euro. Statsrådet fattar närmare beslut om de områden som överförs. Enligt budgeten för 2015 är värdet på Forststyrelsens grundkapital 2 511,5 miljoner euro.

Åtgärden påverkar inte Forststyrelsens mål för intäktsföringen.

Enligt budgeten för 2015 är maximibeloppet av säkerheterna för Forststyrelsens affärsverksamhet 0,5 miljoner euro. Säkerheter som Forststyrelsen ställer till utomstående hänför sig till affärsverksamhet med marktäktsprodukter. De flesta kommuner kräver att innehavare av marktäktstillstånd har bankgaranti för landskapsanpassning av platser där det bedrivits täktverksamhet.

Det totala antalet säkerheter som hänför sig till marktäktstillstånd utgör ca 2,5 miljoner euro i affärsverkskoncernen och dotterbolaget MH Kivi Oy ansvarar för säkerheterna. Avsikten är att överföra de säkerheter som hänför sig till marktäktstillstånd till affärsverket under år 2015. Därför föreslås det att maximibeloppet av affärsverkets säkerheter höjs med 2 miljoner euro till 2,5 miljoner euro.