Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan att kräva motsäkerhet på de villkor som statsrådet, eller inom de gränser som statsrådet fastställer, finansministeriet i övrigt bestämmer, får ställa proprieborgen till ett belopp av högst 770 miljoner euro för lån som täcker arbetslöshetsförsäkringsfondens underskott samt de räntor som hänför sig till dem.

Förklaring:Arbetslöshetsförsäkringsfondens resultat börjar år 2014 uppvisa ett underskott på ca 680 miljoner euro. Samtidigt börjar fondens konjukturbuffert uppvisa ett underskott på ca 20 miljoner euro och underskottet förväntas öka till ca 640 miljoner euro år 2015 och ca 770 miljoner euro år 2016, varefter ökningen av underskottet förväntas brytas och börja avta. Konjunkturbufferten uppvisar underskott trots höjningen av arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2015. I arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkningar av konjunkturbuffertens utveckling åren 2016 och 2017 antas det att arbetslöshetsförsäkringspremierna kommer att stiga ytterligare. Trots detta förväntas konjunkturbufferten fortsätta uppvisa ett underskott åtminstone till år 2018. Genom statsborgen vill man trygga tillgången på finansiering av arbetslöshetsförsäkringsfondens underskott oberoende av marknadsläget.

Som maximibelopp för statsborgen föreslås 770 miljoner euro vad gäller kapitalet. Statsborgen täcker lån med en löptid på högst 2 år som upptagits inom två år efter beslutet om borgen. Dessutom ska borgen täcka de räntor som beräknas på kapitalet. Det maximiansvar som uppkommer på grund av statsborgen består av dessa olika åtaganden och deras räntenivå och löptider.

Löptiden för lån som beviljas med statsborgen föreslås vara högst 2 år. Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens egen beräkning är räntenivån för banklån med 2 års löptid ca 0,95 procent per år och med statsborgen ca 0,80 procent per år. Utifrån dessa antaganden stiger statens maximiansvar till 782 miljoner euro då staten går i borgen för lån på 770 miljoner euro.

Då man beräknar statens kommande ansvar är det skäl att beakta konsekvenserna av att räntenivån eventuellt stiger. En ändring på en procentenhet i räntorna innebär en ändring på 15,4 miljoner euro i statens ansvar beräknat för en löptid på 2 år.