Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         40. Naturresursekonomi
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är viktiga användare av förnybara naturresurser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Till de viktigaste förnybara naturresurserna hör skogarnas, markens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, sötvatten och djur. Ekosystemtjänsterna, dvs. de tjänster som naturen tillhandahåller, har stor betydelse inom bioekonomin i och med att de bromsar klimatförändringen, bevarar naturresurserna och förbättrar tillståndet för dem samt ökar möjligheterna till rekreation.

Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Bioekonomin kännetecknas av hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser samt sparsam användning av icke förnybara naturresurser och effektiv återvinning. Genom en effektivisering av tillvaratagandet av näringsämnen från jordbruket, livsmedelsindustrins processer och kommunalt avfall, genom ordnande av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv återvinning samt genom främjande av industriella processer som överskrider sektorgränserna skapas nya ekonomiska möjligheter, förbättras självförsörjningen i fråga om näringsämnen samt minskas utlakningen av näringsämnen i vattendragen. Jord- och skogsbruksministeriet har till uppgift att säkerställa att lagstiftningen och andra styrmedel stöder nya lösningar inom bioekonomin och främjar en hållbar användning av biomassor. Finlands stora biomassareserver vidareförädlas inom landet, näringsämnena återvinns effektivt inom jordbruket och försörjningsberedskapen för livsmedel och mat tryggas.

Mängden, tillgången och kvaliteten på naturresurserna, klimatförändringen, metoderna för energiproduktion och en tillräcklig tillgång på rent vatten samt förändringen i närings- och befolkningsstrukturen på landsbygden inverkar väsentligt också på ministeriets ansvarsområde. Till de centrala utmaningarna hör att minska näringsbelastningen på vattendragen samt att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den. Anpassningen till klimatförändringen i Finland koordineras på nationell nivå av jord- och skogsbruksministeriet. För att det ska vara möjligt att svara på utmaningarna krävs det lösningar som inverkar på jordbruksproduktionen, produktionsteknikerna och produktionssätten inom hela livsmedelskedjan, markanvändningen och energiförbrukningen. Aktiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa nya möjligheter för lönsam affärsverksamhet och en utveckling av näringarna.

Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser, tillvaratagandet av de möjligheter den förnybara energin erbjuder samt anpassningen till och begränsningen av klimatförändringen. Forskningen inom förvaltningsområdet producerar fakta, kompetens och innovationer på ett förutseende sätt till stöd för beslutsfattandet, utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden.

Samhälleliga effektmål

Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål. I motiveringen till kapitlen beskrivs de mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling.

  • — Landsbygden är en livskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet på
  • — Det finns goda förutsättningar för en konkurrenskraftig ökning av affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedel
  • — Förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samtidigt som användningen av naturresurserna och behovet av skydd samordnas
  • — Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet har säkerställts genom en ansvarsfull verksamhet
  • — Naturresursinformationen, fastighetsuppgifterna och den geografiska informationen tjänar i stor utsträckning samhällets behov och stöder konkurrenskraften.
Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser
  • — Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att uppgifterna och resurserna är i balans.
Jämställdhet mellan könen

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter integreringen av könsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund för beviljande av stöd.

Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro)

    2015
ordinarie
budget
2016
budgetprop.
       
30.10.40 Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 66,0 66,01)
30.10.41 Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)    
  — räntestödsfullmakt 250,0 250,0
30.10.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 176,9 127,81)
30.20.40 Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)    
  — bevillningsfullmakt 30,0 30,0
30.20.43 Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 1 039,0 20,01)
30.40.44 Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 35,0 58,0

1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2016.

Förvaltningsområdets anslag 2014—2016

    År 2014
bokslut
1000 €
År 2015
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2016
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2015—2016
    1000 € %
 
01. Förvaltning och forskning 72 575 147 965 135 626 -12 339 -8
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 843 23 818 24 550 732 3
(02.) Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 6 153 0
(04.) Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 90 442 79 139 -11 303 -12
(21.) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 669 669 -669 -100
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 2 795 1 593 1 343 -250 -16
(23.) Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 29 001 27 729 27 238 -491 -2
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 4 114 3 714 3 356 -358 -10
10. Utveckling av landsbygden 355 177 410 495 318 304 -92 191 -22
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 22 000 54 800 32 800 149
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 12 517 32 800 29 000 -3 800 -12
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 84 390 76 630 72 630 -4 000 -5
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 55 399 64 933 67 767 2 834 4
(44.) Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 20 000 0
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 7 068 6 568 4 573 -1 995 -30
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 764 1 764 1 696 -68 -4
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år) 952 912 872 -40 -4
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 4 220 4 170 3 313 -857 -21
(61.) EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 84 595 70 500 -70 500 -100
(62.) Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 81 634 73 400 -73 400 -100
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 273 1 698 1 023 -675 -40
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 365 55 120 82 630 27 510 50
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 880 274 1 833 288 1 862 007 28 719 2
(01.) Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 32 268 0
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 521 41 757 41 346 -411 -1
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 021 25 307 23 561 -1 746 -7
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 795 6 278 6 028 -250 -4
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 498 800 325 400 321 700 -3 700 -1
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 517 231 531 000 597 000 66 000 12
(42.) Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år) 3 722 230 -230 -100
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 310 236 338 334 300 043 -38 291 -11
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 422 673 551 888 546 888 -5 000 -1
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 6 605 3 605 3 405 -200 -6
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 8 524 3 509 2 169 -1 340 -38
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 354 400 350 -50 -12
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 14 000 14 000 0
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 524 5 580 5 517 -63 -1
40. Naturresursekonomi 225 324 211 787 194 933 -16 854 -8
(01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 104 0
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 2 500 2 900 3 000 100 3
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 15 754 12 752 13 519 767 6
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 2 540 9 010 16 880 7 870 87
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 13 639 12 679 7 136 -5 543 -44
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 261 1 245 1 245 0
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 3 400 3 400 3 400 0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 9 080 4 300 8 000 3 700 86
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 59 109 51 230 55 230 4 000 8
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 6 135 6 027 3 027 -3 000 -50
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 44 043 42 720 40 800 -1 920 -4
(47.) Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år) 20 000 7 000 -7 000 -100
(48.) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) 841 100 -100 -100
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 240 10 213 10 130 -83 -1
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 9 406 9 577 10 400 823 9
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 114 1 443 1 279 -164 -11
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 9 390 36 384 20 837 -15 547 -43
(77.) Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 757 -757 -100
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 10 50 50 0
(60.) Skogsbruk 44 141 0
(01.) Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 141 0
63. Forststyrelsen 6 387 6 250 5 754 -496 -8
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 6 387 6 250 5 754 -496 -8
70. Lantmäteri och datalager 60 962 52 506 50 630 -1 876 -4
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 50 463 47 506 46 630 -876 -2
(02.) Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 499 0
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 5 000 5 000 4 000 -1 000 -20
Sammanlagt 2 644 840 2 662 291 2 567 254 -95 037 -4
  Det totala antalet anställda1) 4 787 4 904 4 455    

1) Produktivitetsprogrammet för statsförvaltningen är i kraft till utgången av 2015. Från och med 2016 anges det uppskattade antalet anställda i årsverken i budgeten. I budgeten för 2014 var den maximala antalet anställda inom förvaltningsområdet, dvs. personalkvoten, 5 030 årsverken. Enligt Statskontorets TAHTI-information var motsvarande utfall 4 787 årsverken. I budgeten för 2015 är personalkvoten 4 904 årsverken. Dessutom sköts uppgifter inom förvaltningsområdet av personal under andra huvudtitlar motsvarande sammanlagt ca 1 040 årsverken: vid ANM vid närings-, trafik- och miljöcentralerna ca 830 årsverken i uppgifter i anslutning till genomförandet av EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik och uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna och vid Säkerhets- och kemikalieverket ca 22 årsverken i uppgifter i anslutning till riskanalys, godkännande och registrering av växtskyddsmedel; vid MM ca 25 årsverken i uppgifter vid Finlands miljöcentral i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna; vid FM vid Regionförvaltningsverken ca 57 årsverken i uppgifter i anslutning till veterinärvården och livsmedelstillsynen och ca 100 årsverken vid Tullen i inspektionsuppgifter samt vid UM 6 specialsakkunniga.