Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2015

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle 2015
   
Varmistetaan tilastojen ja tietoaineistojen korkea laatu ja luotettavuus.

Internet-tiedonkeruuta lisätään sekä yritys- että henkilötiedonkeruissa. Kehittämisen painopiste on henkilötiedonkeruissa. Käynnistetään Euroopan tilastojen laadunhallintajärjestelmän toimeenpano.
Yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen, kansalaisten ja yritysten tiedonsaannin edellykset paranevat. Kuntatilastoinnin kehittämishanke jatkuu ja laajenee ottaen huomioon kuntatalouden makro-ohjauksen uusia tarpeita. Ympäristötilinpitoa ja hyvinvoinnin tilastointia kehitetään kansainvälisen kehityksen tahdissa.
Tilastojen ja tietoaineistojen ajantasaisuus, kattavuus ja käytettävyys paranevat ja tilastotuotanto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin.
Vuonna 2014 tehtävän relevanssiselvityksen perusteella tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti. Tiedonhankintaa keskitetään suunnitelmallisesti tiedonantajien palvelujen parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.
Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti. Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Tutkijapalveluita kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
VATT:n tutkimus tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin.VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa analyysiä julkispalvelujen tuottavuudesta ja tehokkuudesta, julkisyhteisöjen rakenteista, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti työn tarjontaan, työmarkkinoiden, työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimivuudesta, ympäristö- ja energiapolitiikan tehokkuudesta ja vaikutuksista kansantalouden rakenteeseen, asuntopolitiikasta, tulonjaosta, koulutuksesta, julkisen talouden kestävyydestä sekä Suomen kansantalouden pitkän aikavälin rakennemuutoksista.
VATT varmistaa tutkimuksen ja soveltavan analyysin laadun käyttämällä akateemista vertaisarviointia sekä sisäistä ohjausta. VATT pyrkii nostamaan julkaisutoiminnan tuotosindeksillä mitattuna tuotosta. Indeksi perustuu julkaisujen laatupainotettuun yhteismäärään.
VATT varmistaa tutkimus- ja asiantuntijatiedon välittymisen talouspolitiikan valmisteluun. VATT tiedottaa tutkimuksistaan ja analyyseistaan kotisivuillaan ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa sekä avoimissa tutkimusseminaareissa. VATT julkaisee asiantuntijaraportteja talouspoliittisesti ajankohtaisista aiheista. VATT:n johto ja tutkijat ovat esitelmöitsijöinä käytettävissä valtioneuvoston ministeriöiden tilaisuuksissa. VATT järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa yhteisiä seminaareja talouspolitiikkaa tukevista analyyseistä.
Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät. VTJ:n laatua varmistetaan edistämällä sähköistä tietojenvaihtoa niin kansalaisilta kuin toisilta viranomaisiltakin.
Järjestelmien käytettävyydestä huolehditaan osana jatkuvaa toimintaa.
Pidetään erityisesti huolta eduskuntavaalien äänioikeusrekisterin virheettömästä toteuttamisesta.
Asiakkaat voivat VRK:n palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa. Jatketaan Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanoa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.
Pyritään väestötietojärjestelmän rakennustietojen avaamiseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.
Kehitetään varmennetietojärjestelmää ja varmenneprosesseja vastaamaan tulevia laajempia tarpeita niin teknologian kun volyymienkin osalta.
Ulkomaalaisten rekisteröinnin kehittämistä jatketaan Maahanmuuttoviraston ja poliisin suorarekisteröinnin toteutusprojektissa.
Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat. Toteutetaan VTJ:n käyttöpalveluiden ja aineistonhallinnan kehittämishanke (Käypä-hanke) hyödyntäen soveltuvin osin valtionhallinnon yhteisiä puitesopimusjärjestelyjä.
Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 234 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 627 636 620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) 834 820 820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 98 98
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 96 97
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl 90 80 130
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -0,1 2 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 78 76 76
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 90 84 84
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 111 100 100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 79 90 95
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto yhteensä 842 838 802
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,8 10,0 9,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,41 3,48 3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 60 915 62 154 59 784
Bruttotulot 10 052 10 700 9 550
Nettomenot 50 863 51 454 50 234
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 856    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 444    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 528 8 850 7 000
— muut tuotot 567 150 5001)
Tuotot yhteensä 8 095 9 000 7 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 259 9 000 7 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 836 - -
Kustannusvastaavuus, % 112 100 100

1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2014 rahoitus -250
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2015 rahoitus 150
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -653
Palkkaliukumasäästö -210
Palkkausten tarkistukset 275
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -595
Toimintamenojen tuottavuussäästö -257
Vuokramenojen indeksikorotus 63
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -72
Tasomuutos 129
Yhteensä -1 220

2015 talousarvio 50 234 000
2014 I lisätalousarvio 325 000
2014 talousarvio 51 454 000
2013 tilinpäätös 50 451 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 035 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys paranee   3,5  
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl 22 22 23
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 45 45 45
— muut julkaisut, kpl 38 39 39
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, % 50 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, htv 53 58 57
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,8 7 7
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro   3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 5 381 5 471 5 315
Bruttotulot 1 106 1 280 1 280
Nettomenot 4 275 4 191 4 035
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 815    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 762    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentilta 23.01.22) 100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -55
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -7
Palkkaliukumasäästö -18
Palkkausten tarkistukset 21
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -62
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -48
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -35
Vuokramenojen indeksikorotus 5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos -30
Yhteensä -156

2015 talousarvio 4 035 000
2014 talousarvio 4 191 000
2013 tilinpäätös 4 222 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 311 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 424 410 410
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 337 338 338
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 11,6 11 11
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,86 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 100 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 64 65 66
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä 120,5 118 115
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,2 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,41 3,40 3,45

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 30 804 24 016 24 411
Bruttotulot 15 004 14 200 16 100
Nettomenot 15 800 9 816 8 311
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 327    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 346    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 059 1 100 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 577 1 200 1 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -517 -100 -100
Kustannusvastaavuus, % 67 92 92
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 857 7 500 7 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 545 3 900 3 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 312 3 600 3 600
Kustannusvastaavuus, % 222 192 192

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 721 6 580 6 680
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 955 6 580 6 680
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -233 - -
Kustannusvastaavuus, % 97 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 041 1 100 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 142 1 100 1 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -101 - -
Kustannusvastaavuus, % 91 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Isyyslain uudistaminen 100
Käypä-hanke (siirto momentilta 28.01.21) 900
Muuttopuhelinpalvelun siirto maistraateilta (siirto momentilta 28.40.02) 200
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa, v. 2014 rahoitus -2 040
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -91
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 250
Palkkaliukumasäästö -7
Palkkausten tarkistukset 9
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -98
Toimintamenojen tuottavuussäästö -41
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -11
Tasomuutos -680
Yhteensä -1 505

2015 talousarvio 8 311 000
2014 I lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 9 816 000
2013 tilinpäätös 9 819 000