Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       01. Opetusministeriö
       05. Kirkollisasiat
       07. Opetushallitus
       70. Opintotuki
       88. Tiede
       90. Taide ja kulttuuri
       98. Liikuntatoimi
       99. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2015

99. NuorisotyöPDF-versio

Selvitysosa:Nuorisotyön peruspalvelujen turvaamiseksi tuetaan kunnallista nuorisotyötä sekä kuntien yhteistyöhön perustuvien seutukunnallisten nuorisotyörakenteiden kehittämistä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja nuorten elinolojen parantamiseksi hyödynnetään hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja sovitetaan yhteen nuorisopoliittisia toimenpiteitä valtakunnallisella ja alueellisella tasolla sekä tuetaan vastaavaa kehitystä kunnissa.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään nuorten elämänhallinnan parantamiseksi, koulutukseen ja työelämään motivoimiseksi. Samalla lievennetään nuorisotyöttömyyden seurausvaikutuksia. Ennaltaehkäisevä huumetyö on painopiste.

Nuorten kansalaistoimintaa tuetaan tasa-arvon, monikulttuurisuuden, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen lähtökohdista painottaen nuorten osallistumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista sekä nuorisotoiminnan uusia toteuttamistapoja. Samoista lähtökohdista tuetaan kansalaisyhteiskunnan rakentumista.

Tietohuoltoa ja nuorisotutkimusverkostoa kehitetään nuorten elinolojen näkökulmasta. Koululaisten iltapäivätoimintaa tuetaan ottaen huomioon työnjako sosiaalitoimen vastuulla olevaan koululaisten iltapäivähoitoon.

Nuorisotoimen kansainväliset mahdollisuudet hyödynnetään sekä Euroopan neuvoston nuorisokomiteassa että EU:n alueella. Nuorisopolitiikkaa kehitetään EU:n nuorisopolitiikan valkoisen kirjan pohjalta ja osana EU:n pohjoista ulottuvuutta Barentsin ja Itämeren alueilla.

Huolehditaan EU:n Nuoriso-toimintaohjelman toimeenpanosta. Vakiinnutetaan kansainvälinen Award -toimintaohjelma (Avartti) osaksi suomalaista nuorisotyötä.

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 368 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja nuorisotyölakiin (235/1995) perustuvien valtionosuuksien ja -avustusten sekä muiden nuorisotyön ja -toiminnan edistämiseen tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on kuntien nuorisotyön osalta 12,3 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohti. Määrärahaa saa käyttää myös valtakunnallisten nuorisokeskusten tukemiseen, nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen avustustoimikunnan, läänien nuorisotoimen, kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, nuorison kansainvälisten toimintaohjelmien, ennaltaehkäisevän huumetyön, nuorisotutkimuksen, nuorisotyön verkkomedioiden ja kehittämistoiminnan menoihin sekä nuorison kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

Kansainväliseen yhteistyöhön varatusta määrärahasta nuorten kulttuuriryhmien ulkomaisiin esiintymismatkoihin tarkoitettu määräraha osoitetaan Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen kautta edelleen hakijoille myönnettäväksi.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.

Määrärahan arvioidaan
jakautuvan seuraavasti:
   
Valtionosuudet kuntien nuorisotyöhön 6 024 000
Nuorisotyön valtionosuuden loppuerät  
Nuorison kansalaistoiminta 7 100 000
Nuorisotyötä tekevät järjestöt 800 000
Valtakunnalliset nuorisokeskukset 2 378 000
Kansainvälinen yhteistyö 650 000
Nuorisotutkimus 550 000
Nuorisotyön kokeilu, tietohuolto, nuorisokulttuuri ja muu kehittäminen 990 000
Koululaisten iltapäivätoiminta 420 000
Nuorisoasiain neuvottelukunta ja avustustoimikunta 300 000
Läänien nuorisotoimi 370 000
Nuorten työpajat, syrjäytymisen ehkäisy 380 000
Opetusministeriön käytettäväksi 406 000
Yhteensä 20 368 000

Määrärahan mitoitukseen sisältyy 2 306 000 euroa kuntien asukaskohtaisesti määräytyvänä osuutena toiminnan kustannuksista.


2003 talousarvio 20 368 000
2002 talousarvio 20 368 000
2001 tilinpäätös 20 321 745

51. Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennaltaehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 648 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä ennaltaehkäisevään huumetyöhön.

Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus käyttää 840 000 euroa ennaltaehkäisevään huumetyöhön ja 808 000 euroa nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen.


2003 talousarvio 1 648 000
2002 talousarvio 1 648 000
2001 tilinpäätös 807 302