Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
            50. Eräät metsätalouden valtionavut
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

60. MetsätalousPDF-versio

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2009 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia tukipäätöksiä enintään 84 430 000 eurolla.

Selvitysosa: Lisämääräraha ja -myöntämisvaltuus käytetään valtion tukemiin yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöihin, energiapuun korjuuseen ja haketukseen. Valtuuden lisäys on 12 000 000 euroa. Pääosa määrärahasta käytetään nuoren metsän hoitoon, energiapuun korjuuseen ja haketukseen sekä metsänuudistamiseen. Lisämääräraha ja -myöntämisvaltuus mahdollistaa noin 400—500 henkilötyövuoden lisäyksen metsätalouden työllisyyteen.


2009 II lisätalousarvio12 000 000
2009 talousarvio67 480 000
2008 tilinpäätös63 762 587
2007 tilinpäätös59 578 929

50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Puuinfo Oy:lle osoitettua määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Selvitysosa: Momentin käyttötarkoituksen laajennuksella mahdollistetaan Puuinfo Oy:lle myönnetyn määrärahan käyttämisen Teknilliseltä korkeakoululta ja Oulun yliopistolta hankittavista suoritteista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2009 II lisätalousarvio
2009 talousarvio1 746 000
2008 tilinpäätös1 796 000
2007 tilinpäätös1 726 000