Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
            50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning
            51. Statsandel till grunddagpenning
            52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd
            56. Statsandel till alterneringsersättning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteranerna
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2015

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 890 000 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 25 000 000 euro jämfört med det belopp på 865 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att anslaget har preciserats så att det överensstämmer med regeringens proposition med lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om vuxenutbildningsstöd, som har samband med budgetpropositionen, så att grunddagpenningen höjs med 100 euro utöver indexhöjningen.


2012 budget890 000 000
2011 III tilläggsb.-20 000 000
2011 budget768 100 000
2010 bokslut810 766 505