Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              (02.) Geodeettisen laitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat:

  • — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut
  • — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
  • — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu
  • — tuottaa myös edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2014 vp).

Maanmittauslaitos osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Vironlahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen on varattu vuosina 2012—2014 yhteensä 4,5 milj. euroa ja uudistustyötä jatketaan vuosien 2015—2017 aikana. Korjausten kustannusarvio on yhteensä 7,5 milj. euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnan tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.70.01).

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2015 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
    
Maanmittaustehtävät   
Maksullinen toiminta70 65870 750876
Budjettirahoitteinen toiminta47 7761 050912
Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämistehtävät   
Maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta2 6701 80030
Budjettirahoitteinen toiminta2 951-46
Hallinnonalan tietotekniset palvelut   
Maksullinen toiminta ja yhteistoiminta7 8807 56090
Budjettirahoitteinen toiminta2 772-34
Yhteensä1)134 70781 1601 988

1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiö vuodelle 2015 on 1 988 htv.

Viraston tunnusluvut

 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
    
Vaikuttavuus   
— maastotietokannan ajantaisuusindeksi, %999898
— kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), %88,39396
— rajapintapalvelujen hakujen määrä (milj.)210220230
Toiminnallinen tuloksellisuus   
Toiminnallinen tehokkuus   
— taloudellisuusindeksi103,3102,0102,0
— tuottavuusindeksi102,4102,0102,0
— lohkomistoimitukset, kpl/htv56,35861
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²136162162
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteiden määrä   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl19 15919 20019 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl7117
— kirjaamisasiat, kpl213 402280 000245 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²51 23654 00054 000
— referoidut tieteelliset julkaisut1006060
— muut tieteelliset julkaisut314040
— muut julkaisut481010
— IT-, ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl7 8157 0007 000
— IT-palveluiden tuotantoonviennit (sovellukset, tietokanta ja data)450400500
Laadunhallinta   
— lohkomisten kestoaika, kk7,16,06,0
— maastotietojen täydellisyys, %969595
— toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, %  99
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %86,67575

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot127 059122 830128 640
Bruttotulot1)74 51172 36781 160
Nettomenot52 54850 46347 480
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta38 511  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle36 859  

1) Sisältää vuonna 2015 tietohallintopalveluja koskeviin palvelussopimuksiin perustuen tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (Maa- ja metsätalousministeriöltä 1 100 000 euroa, Maaseutuvirastolta 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirastolta 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskukselta 400 000 euroa sekä muilta hallinnonalan virastoilta ja laitoksilta 50 000 euroa).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot69 49968 61068 700
— muut tuotot394-200
Tuotot yhteensä69 89368 61068 900
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset48 70546 01746 105
— osuus yhteiskustannuksista24 30522 75122 795
Kustannukset yhteensä73 01068 76868 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-3 117-157-
Kustannusvastaavuus, %96100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 9522 7292 800
— muut tuotot205050
Tuotot yhteensä2 9722 7792 850
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 3201 3661 508
— osuus yhteiskustannuksista1 5761 2781 220
Kustannukset yhteensä2 8962 6442 728
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)76135122
Kustannusvastaavuus, %103105104

Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 55 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta. Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä valtion yhteiseen palvelukeskukseen. Siirrolla ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallituksen menosäästöpäätös-3 000
HO-säästön lisäys-1 350
Kertaluonteinen säästö-5 000
Siirto momentilta 30.01.(02) (124 htv)2 723
Siirto momentilta 30.70.(02) (76 htv)3 862
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-2 525
Palkkaliukumasäästö-145
Palkkausten tarkistukset411
Toimintamenojen lisäsäästö -620
Toimintamenojen tuottavuussäästö-282
Vuokramenojen indeksikorotus59
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-78
Tasomuutos2 562
Yhteensä-2 983

2015 talousarvio47 480 000
2014 talousarvio50 463 000
2013 tilinpäätös50 897 000