Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              69. Maksut Euroopan unionille
              95. Valtion takaussuoritukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rahoitusvakausviranomaisesta. Laissa on tarkoitus säätää viranomaisen toimialasta, tehtävistä, valtuuksista ja organisointitavasta sekä hallituksen esityksen laiksi rahoitusvakausviraston hallintomaksusta.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan EU-direktiivin johdosta Suomeen perustetaan uusi viranomainen, Rahoitusvakausvirasto, jolle säädetään direktiivissä ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevassa asetuksessa tarkemmin määritellyt kriisinratkaisun ennakointiin liittyvät viranomaistehtävät ja valtuudet ongelmalaitosten toiminnan hallittuun uudelleenjärjestelyyn ja mahdolliseen alasajoon. Viranomaisen on EU-säädösten voimaantulon ja niiden soveltamisen johdosta tarve aloittaa toimintansa 1.1.2015.

Rahoitusvakausviraston toiminnasta aiheutuvat kulut on tarkoitus kattaa luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perittävin hallintomaksuin, joista säädettäisiin laissa Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta.

Vastaavat tulot on merkitty momentille 11.19.11.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kriisinratkaisua koskevan EU-sääntelyn edellyttämien toimintamenojen arvio vuodelle 2015 3 000
Yhteensä 3 000

2015 talousarvio 3 000 000