Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

10. Verotus ja tulliPDF-versio

Selvitysosa:

Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Tullin tehtävänä on huolehtia tulliselvityksestä, tulli-, valmiste- ja autoverotuksesta, maahantuonnin arvonlisäverotuksesta, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta, tullirikosten estämisestä ja paljastamisesta sekä muista tullitoimenpiteistä ja sen mukaan kuin erikseen säädetään toimittaa muuta verotusta ja suorittaa tullirikosten esitutkintaa. Lisäksi Tulli huolehtii ulkomaankaupan tilastoinnista, muusta toimialaansa liittyvästä tilastoinnista ja tehtävissään tarvitsemistaan laboratoriotutkimuksista. Tullilla voi olla myös muita sille erikseen säädettäviä tai määrättäviä tehtäviä. Valtiovarainministeriö voi antaa Tullille selvitys-, kokeilu-, seuranta-, suunnittelu- ja muita vastaavia tehtäviä.

Valtiovarainministeriö asettaa Verohallinnolle ja Tullille seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

VaikuttavuustavoitteetToimenpiteet
  
Verotulojen kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti.Verotulojen kertymä turvataan helpottamalla asiointia, antamalla ennakoivaa ohjausta ja valvomalla, että verot tulevat maksetuiksi. Verohallinnon verotustoimenpiteet kohdennetaan veronmaksajien tilanteiden ja toiminnan edellyttämällä tavalla. Segmentoinnin avulla tunnistetaan eri asiakasryhmien erilaiset neuvonta-, ohjaus- ja valvontatarpeet. Verotukseen liittyvä neuvonta annetaan kullekin asiakasryhmälle kohdennetusti. Keinoja ovat esim. sähköiset uutiskirjeet, ohjaus- ja valvontakampanjat, verohallintoaloitteinen ohjaus puhelimitse sekä verovälittäjä- ja tilitoimistoyhteistyön kehittäminen. Verohallinto panostaa veroja kerryttävään valvontaan, kuten suurten ja kansainvälisten yhtiöiden valvontaan sekä siirtohinnoittelun valvontaan. Kansainvälistä tietojenvaihtoa kehitetään edelleen. Verovajeen kokonaismäärän ja eri osatekijöiden selvittämistä jatketaan.
Tulli: Kehitetään verotuksen varmistavia menettelyjä ja järjestelmiä. Asiakasohjausta kohdennetaan tarpeiden mukaisesti ja verot kannetaan pienin verojäämin.
Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä.Harmaan talouden toimintaedellytyksiä ennaltaehkäistään tehokkaalla valvonnalla, yleiseen mielipiteeseen vaikuttavalla tiedottamisella ja kehittämällä verojen ilmoittamisen ja maksamisen menettelyjä. Konkreettisia keinoja ovat mm. Verohallinnon ylläpitämän julkisen veronumerorekisterin ylläpito, rakennusalalla käyttöönotettava työntekijä- ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus ja verovelkatietojen julkistaminen verovelkarekisterin avulla. Viranomaistiedon käytettävyyttä lisätään velvoitteidenhoitoselvityksiin liittyvällä viranomaistietopalvelurajapintahankkeella. Myös viranomaisyhteistyötä kehitetään edelleen.
Tulli: Harmaan talouden torjuntaohjelman toimintasuunnitelma toteutetaan.
Asiakasvaikuttavuutta parannetaan ja sähköistä asiointia edistetään. Asiointitarvetta Verohallinnossa vähennetään edelleen mm. joustavia sähköisiä palveluita ja menettelytapoja kehittämällä. Henkilöasiakkaiden tarvetta veroasiointiin vähennetään hankkimalla mahdollisimman suuri osa verotukseen tarvittavista tiedoista heidän puolestaan. Tietoja toimittavien tahojen kustannuksia ja hallinnollista taakkaa kevennetään kehittämällä yhtenäisiä sähköisiä palveluja ja ratkaisuja, joiden avulla tiedot välittyvät Verohallinnon järjestelmiin automaattisesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. Verotustietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu sähköisessä muodossa. Sähköinen käsittely mahdollistaa mm. valtakunnalliset tehokkaat toimintaprosessit, valtakunnalliset työjonot ja valtakunnallisesti tasapuolisen työnjaon.
EU:n laajuisten sähköisten tullitoimintojen käyttöön ottaminen varmistetaan uudistetun tullikoodeksin edellyttämässä aikataulussa.Tulli osallistuu EU-tasoiseen valmisteluun ja kehittää tietojärjestelmiä EU-aikataulujen mukaisesti.
Tullia koskevat sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kansalliset ja EU-tason toimintastrategiat ja periaatepäätökset toteutetaan.Tulli osallistuu järjestäytyneen rikollisuuden torjunta-, terrorismintorjunta- ja kyberturvallisuusstrategioiden täytäntöönpanoon.
Kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan.Tullin toimintaedellytyksiä rajat ylittävän tullirikollisuuden torjumiseksi parannetaan. Rikostorjunnassa korostuu kansallinen ja kansainvälinen viranomaisyhteistyö.
Turvataan kasvavan itärajan liikenteen sujuvuus ja tullivarmuus.Kehitetään itärajan rajanylityspaikkojen kapasiteettia ja toimintaprosesseja viranomaisyhteistyössä.

Luvun nimike on muutettu.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 410 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2014, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2015 enintään 30 101 000 eurolla.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, %697070
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä pimeän työn teettäminen ja kuitittomat ostokset ovat väärin, %576060
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, %777880
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, %504950
Suurten ja keskisuurten yritysten tarkastuskattavuus, %211515
Sähköisten alv-ilmoittajien osuus, %858585
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, %454550
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, %444545
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuusindeksi, parivuosi1)103,199,9103,1
Taloudellisuusindeksi, parivuosi1)98,6104,3101,4
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv394352
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus, %343030
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet yhteensä5 0725 1354 956
Htv:t tehtävittäin   
— Harmaan talouden torjunnan lisätehtävät (HO:n vaatimukset)369290
— Hallinnon rakenneuudistukset; 87 henkilöstön siirtyminen Valtoriin2)-7387
— Uudet tehtävät Verohallinnolle-290
Sairauspoissaolot, pv/htv10,410,09
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,473,463,46

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Indeksikaavat: tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi ja taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

2) Henkilötyövuositasossa on huomioitu 87 henkilöstön siirtyminen Valtorin palvelukseen 1.3.2014 alkaen.

Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouudistuksen arvioidaan turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan. Valtuudesta, kokonaismäärältään 109 000 000 euroa, arvioidaan aiheutuvan menoja vuoden 2014 loppuun mennessä 15 124 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20152016—Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
    
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset31 32932 44678 899
Vuoden 2015 sitoumukset-30 10130 101
Menot yhteensä31 32962 547109 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot401 152436 403405 956
Bruttotulot5 9844 5004 500
Nettomenot395 168431 903410 456
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta49 378  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle85 588  

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2015

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Analytiikkatyökalujen hankinta ja käyttöönotto (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21)1 250
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon 2014-2018 (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21)550
Asiakkaan sähköinen tavoittamisen hallinta (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21)1 050
Asiakkaiden itsepalvelua ohjaavan ohjelmiston hankinta ja käyttöönotto, ns. sääntökone (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21)200
Harmaan talouden torjunta (HO), v. 2014 rahoitus-2 200
Harmaan talouden torjunta (HO), v. 2015 rahoitus2 000
Kv. maksuliikenteen muutokset verojen laskutuksessa v. 2013-2015 mm. RF-viitteen käyttöönotto (investointihanke)800
Kv. verotustietojen tietojenvaihdon uudet vaatimukset, 2. vaihe 2015-2016, mm. EU:n hallinnollisen yhteistyön direktiivi, FATCA, EU-FATCA ja CRS (investointi- ja IT-ylläpito)1 380
Perustoiminnan turvaaminen VALMIS-ohjelmistouudistuksen käynnistyessä2 500
Prosessiohjauksen ja -johtamisen edellyttämien työvälineiden hankinnat ja käyttöönotot, mm. prosessien mallinnus ja -kuvausväline, arkkitehtuurin mallinnusväline, hankesalkku, projektinhallintaohjelmisto (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21)600
Suoraveloituksen poistumisen korvaavien ratkaisuiden käyttöönotto v. 2013-2016, mm. suoramaksu, e-lasku, verkkolasku ja verkkomaksu (investointihanke)230
Tietojärjestelmiin liittyvät ylläpitomenot pl. htv-menot (mini one stop shop, kiinteistötietojärj. lähdevero, sijoitustoiminta, verovelkarekisteri)250
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen siirto momentilta 28.20.01)1 000
Turun toimitilajärjestelyihin liittyneen KAKOLA-hankkeen purkautuminen-800
Turun toimitilojen muutto- ja kalustekulut1 500
Valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-26 800
Valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)13 900
XBRL-muotoinen taloustietojen raportointi (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21)500
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03)-15
Yritystietorajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-500
Yritystietorajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-5 507
Palkkaliukumasäästö-612
Palkkausten tarkistukset1 846
Säästöpäätös-1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -4 852
Toimintamenojen tuottavuussäästö-2 018
Vuokramenojen indeksikorotus426
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-564
Tasomuutos-7 061
Yhteensä-21 447

2015 talousarvio410 456 000
2014 II lisätalousarvio2 500 000
2014 I lisätalousarvio27 900 000
2014 talousarvio431 903 000
2013 tilinpäätös431 378 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 354 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, %959095
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia> 333
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv877
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl1 192 0001 200 0001 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl10 72511 00011 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuusindeksi100102104
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, %0,250,10,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, %20,72323
Tullirikosten selvittämistaso, %80,68284
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. €24,92224
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, yhteensä2 2822 2402 140
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma222121
Sairauspoissaolot, pv/htv11,911,511
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus  13,1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot168 653166 869163 864
Bruttotulot1 477510510
Nettomenot167 176166 359163 354
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 500  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 799  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholijuomien laittoman maahantuonnin hillitseminen300
Auto- ja valmisteverotuksen tason säilyttäminen ja rikostorjunnan turvaaminen2 500
Pasilan muuttokustannukset (v. 2014 kertaluonteisen lisäyksen poisto)-1 800
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla750
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-2 068
Palkkaliukumasäästö-273
Palkkausten tarkistukset891
Säästöpäätös-1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö-810
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-2
Vuokramenojen indeksikorotus188
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-226
Tasomuutos-1 455
Yhteensä-3 005

2015 talousarvio163 354 000
2014 talousarvio166 359 000
2013 tilinpäätös167 475 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.


2015 talousarvio3 200 000
2014 I lisätalousarvio3 700 000
2014 talousarvio3 200 000
2013 tilinpäätös4 169 592

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (568/2004)

3) autoverolain 65 § (1482/1994)

4) valmisteverotuslain 49 §:n 1 momentti (182/2010)

5) tullilain 39 §:n 2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n 2 momentti (1486/1994).

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.


2015 talousarvio22 700 000
2014 talousarvio22 700 000
2013 tilinpäätös13 587 751

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.


2015 talousarvio3 000 000
2014 talousarvio3 000 000
2013 tilinpäätös985 907