Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Militärt försvar

Talousarvioesitys 2015

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 580 565 000 euro.

Av anslaget får högst 224 662 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

2) Avtal som gäller Flottilj 2020-projektet får ingås så att de åren 2018—2028 får föranleda utgifter på högst 1 376 510 000 euro enligt valutakursnivån den dag budgeten för 2018 trädde i kraft, ökade med valuta- och kostnadsnivåförändringar (beställningsfullmakten Flottilj 2020).

3) Nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås så att de åren 2018—2026, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 632 502 000 euro (beställningsfullmakten för 2018 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2018).

4) Nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås så att de åren 2021—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 859 187 000 euro (beställningsfullmakten för 2021 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2021).

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkterna 2—4 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som 2—4 punkter till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen, varvid de nuvarande punkterna 2 och 3 blir punkterna 5 och 6.

Jämfört med det belopp på 1 585 192 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 4 627 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 1 100 000 euro till följd av den ändring i tidsplanen för utgifter enligt beställningsfullmakten PVKEH 2021 som gjordes i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och som avdrag 5 727 000 euro i överföring till moment 27.10.01.

Jämfört med det belopp på 214 142 000 euro som föreslås i budgetpropositionen för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter är tillägget 10 520 000 euro med anledning av att finansieringsplanerna för projekten inom Försvarsmaktens utvecklingsprogram har preciserats.

Jämfört med budgetpropositionen har 1 376 510 000 euro av minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2018 ombudgeterats till beställningsfullmakten Flottilj 2020 och 910 000 euro överförts till moment 27.10.01 för att användas till projektets personalkostnader. Ändringen skapar klarhet i den finansiella uppföljningen av projektet Flottilj 2020. Samtidigt har utbetalningstiden för beställningsfullmakten PVKEH 2018 förkortats.

Det uppskattas att 1 339 250 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakterna, 16 653 000 euro till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 224 662 000 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel år 2023.

De ändringar i beställningsfullmakten som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av ändringarna i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2023 2024 2025 2026 2027— Sammanlagt
fr.o.m.
2023
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2017) 35 287 20 087 32 684     88 058
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2018) 40 900 35 220 29 500 230   105 850
Beställningsfullmakten för Flottilj 2020 239 270 241 500 172 648 55 395 43 825 752 638
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2020) 7 680 6 970 2 065 4 920 605 22 240
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2021) 233 639 191 451 41 625 32 733 36 000 535 448
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2022) 50 724 110 311 52 070 71 550 53 480 338 135
Beställningsfullmakten för förbättrande av försvarsförmågan (PVPAR 2022) 655 700 332 250 290 250 205 250 255 250 1 738 700
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 1 263 200 937 789 620 842 370 078 389 160 3 581 069
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2023) 76 050 129 217 83 170 88 720 181 780 558 937
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 76 050 129 217 83 170 88 720 181 780 558 937
             
Fullmakter sammanlagt 1 339 250 1 067 006 704 012 458 798 570 940 4 140 006

2023 budget 1 580 565 000
2022 IV tilläggsb. 13 799 000
2022 II tilläggsb. 455 839 000
2022 budget 819 862 000
2021 bokslut 504 311 000