Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
              01. Poliisitoimen toimintamenot
              20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot
              21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 731 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta

PORA III -linjausten mukaiset toiminnalliset tulostavoitteet on tarkistettu vastaamaan taloudellisia reunaehtoja. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään entisellä tasolla, samoin raskaan liikenteen valvonta ja liikennevalvonnan tuottavuus. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan taso kuitenkin laskee käytettävien resurssien pienentyessä. Liikenneturvallisuuden myönteiseen kehittymiseen pyritään vaikuttamaan aktiivisin toimin mm. hyödyntämällä teknisiä valvontamenetelmiä ja poliisin liikenneturvallisuusstrategiaa toimeenpannaan erillisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Myös liikennevalvonnan vaikuttavuutta parannetaan. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puututaan kotihälytyksillä. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään.

Valvonta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv)391377392
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/vhtv842832832
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa186 861189 520188 217
Henkilötyövuodet2 5812 6002 499
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa227 796230 205227 008
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa226235232
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) -3,0-
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)-3,2-
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)-3,1-
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv582619590
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv475454
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl326 918330 000350 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl3 8004 0004 000
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl-5 5005 500
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl17 88220 00020 000
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv21,62929
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk313030
Suoritteet   
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl1 008 797980 000980 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, %212020
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)9,310,010,0

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Hälytystoiminta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv)876901989
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa81 88574 35071 667
Henkilötyövuodet1 1511 087991
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa101 79594 34693 036
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa150135133
Palvelukyky ja laatu   
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min9,410,010,1
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min17,416,718,0
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, tehtävistä)72,074,072,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, tehtävistä)92,792,090,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)-3,2-
Suoritteet   
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl25 27525 00025 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl680 725700 000750 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl1 008 797980 000980 000

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Rikostorjunta

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia pyritään säilyttämään korkeana. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Poliisi toteuttaa tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun käytettävissä olevan kokonaisrahoituksen puitteissa. Rikosten ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten toimien mukaan ottamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.

Rikostorjunta reagoi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Rikostorjunta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)777571
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa282 761282 093280 154
Henkilötyövuodet3 9013 8543 749
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa349 191354 742349 815
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa1 1601 2231 320
Palvelukyky ja laatu   
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään49,050,045,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk102100100
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään37,437,535
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään76,480,078,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään501500500
Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet355430430
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl807373
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl1 000950950
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,1-
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,0-
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,0-
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-2,9-
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-2,9-
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,0-
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)-3,5-
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet363535
Suoritteet   
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset664 752640 000630 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä300 818290 000265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa42,75560
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa415055
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl1 822 2 0002 000
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl2 2152 0002 000
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl785600590
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl38 11838 00038 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä1 044800800

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Lupahallinto

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja hallinnolliseen rikostorjuntaan vaikuttavasti tukien prosesseillaan myös poliisin ennalta estävää toimintaa. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Maahanmuuttoon liittyviä lupamenettelyjä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan. Lisäksi saatetaan loppuun ajokorttiasioiden siirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle vuoden 2016 alusta lukien. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista, taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Asiakaskäyntien määrää vähennetään mm. sähköisiä palveluita kehittämällä ja tavoitteiden mukainen käyttöaste varmistamalla. Lupapalveluiden kustannusvastaavuus varmistetaan.  

Lupahallinto2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv)1 5421 5861 580
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa64 24961 00061 000
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa2 6652 1874 343
Henkilötyövuodet871860860
Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa58 20561 00061 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa434545
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, %110100100
Palvelukyky ja laatu  
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41)-3,3-
Suoritteet   
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl1 339 9591 354 0001 359 000
— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä)827 964800 000800 000
— Ajoluvat316 597350 000350 000
— Aseluvat59 32460 000 60 000
— Turva-alan luvat62 34962 00062 000
— Ulkomaalaisluvat61 24470 00075 000
— Muut luvat12 48112 00012 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupavalvonta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään)199212200
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa15 85816 47716 284
Suoritteet   
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl-72 70072 000
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrästä päätettäessä varmistetaan suunnitelmallinen rekrytointi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa poliisitoimintaa ja -hallintoa koskevaa monitieteistä tutkimusta.

Poliisikoulutus2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuottavuus   
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv373237290
Julkaisut/tutkimuksen htv:t3,93,83,8
Taloudellisuus   
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa25 87525 00024 500
Henkilötyövuodet197,3204198
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa301360360
Poliisipäällystötutkinto/poliisi (YAMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa253260260
Palvelukyky ja laatu   
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, %98,497,097,0
Suoritteet   
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden7,16,65,1
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä174180100
Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä322133175

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)   
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa135 460133 506132 476
Henkilötyövuodet932911850
    
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)   
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa47 69147 38047 054
Henkilötyövuodet691682653
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa58 60958 87258 054

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat

Henkiset voimavarat

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. Organisaatiomuutoksen toimeenpano varmistetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Poliisin henkilöstömäärä on sovitettu taloudellisiin reunaehtoihin. Poliisin palkkausjärjestelmä otetaan tarkasteluun.

Henkiset voimavarat2013
toteutuma1)
2014
arvio
2015
tavoite
    
Henkilötyövuodet10 36410 1999 800
Naisia, %-osuus29,129,229,3
Poliisimiehet, htv7 5127 5007 375
Naisia, %-osuus15,015,115,2
Opiskelijat, htv2)207210100
Naisia, %-osuus24,324,424,4
Muu henkilöstö, htv2 6452 4892 325
Naisia, %-osuus69,670,070,1
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla9,69,89,9
Sairauspoissaolot, pvä/htv9,810,010,0
Työtyytyväisyysindeksi-3,45-

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2013 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 219 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 150 htv. Vuoden 2015 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 100 htv (75 htv poliisit + 25 htv muita virkoja).

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot812 603805 435809 532
Bruttotulot80 04976 40078 500
Nettomenot732 554729 035731 032
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta22 234  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle14 293  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot72 37669 26270 120
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset65 30269 29270 120
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)7 074--
Kustannusvastaavuus, %111100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
AFIS-kertakorvauksen poistuminen-2 000
Aspa (siirto momentille 28.40.03) -13
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat ateriatuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentille 29.70.57)-79
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat korkea-asteen tuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentille 29.70.55)-593
Poliisin lupahallinnon sähköinen asiointi (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-875
Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv)-20
Telekuuntelun menot-500
Toiminnan turvaaminen6 500
Toimintamenosäästö (osuus 60 milj. eurosta)625
Toimitilahankkeet500
Tuottavuusohjelma-2 025
Harmaan talouden torjunta (HO)-150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-471
Palkkaliukumasäästö-1 364
Palkkausten tarkistukset4 299
Säästöpäätös-5 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö-3 652
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-5
Vuokramenojen indeksikorotus840
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-1 020
Tasomuutos7 000
Yhteensä1 997

2015 talousarvio731 032 000
2014 I lisätalousarvio2 387 000
2014 talousarvio729 035 000
2013 tilinpäätös724 613 000