Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Selvitysosa:

Kioton joustomekanismit

Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja muissa maissa. Ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan kehityksen mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti.

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi tehostaa toimintaansa pohjoisilla alueilla tehtävässä alueellisessa yhteistyössä. Toiminnassa painotetaan ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa sekä monenvälistä yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa, kuten Itämeren valtioiden neuvostossa, Barentsin euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa neuvostossa. Lisäksi tuetaan hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa, jossa yhtenä painopistealueena on Suomen ja Venäjän välisen liikkuvuuden edistäminen.

Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteita ovat mm. ympäristönsuojelu, terveyden edistäminen sekä alueellisten liikenne- ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen. Lisäksi yhteistyötä pohjoisilla alueilla ohjaavat EU:n Itämeren alueen strategia ja Suomen arktisen strategian tavoitteet.

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 220 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 45 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 464 000
Suomen YK-liitto, ml. YK-juhlavuosi 374 000
Saamelaisneuvosto 71 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 28 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja Ety-yhdistys STETEn tuki 160 000
Suomen Atlantti-seura 85 000
Crisis Management Initiative ry 320 000
Kuurojen Maailmanliitto 50 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 33 000
Yhteensä 1 650 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Crisis Management Iniative ry -69
Erityisavustus Suomen YK-juhlavuoteen 100
Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus -100
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus -19
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja Ety-yhdistys STETEn tuki -7
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 3
Suomen Atlantti-seura -4
Suomen YK-liitto -10
Yhteensä -106

2015 talousarvio 1 650 000
2014 talousarvio 1 756 000
2013 tilinpäätös 1 733 284

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2015 talousarvio 45 000
2014 talousarvio 45 000
2013 tilinpäätös 29 495

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 79 455 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 22 776 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 10 231 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 26 445 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 428 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 395 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 380 000
OECD:n jäsenmaksu 2 521 000
WTO:n jäsenmaksu 927 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 3 785 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 573 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 080 000
Muut jäsenmaksut 4 914 000
Yhteensä 79 455 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut -150
Kertaluonteinen säästö -1 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin -50
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille -469
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle 68
Maksuosuus Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon -1 816
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille -1 614
Maksuosuus YK:n talousarvioon -949
Muut jäsenmaksut -106
OECD:n jäsenmaksu 84
Siirto momentille 24.01.01 -1 000
WTO:n jäsenmaksu -43
Ydinkieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista -7
Yhteensä -7 052

2015 talousarvio 79 455 000
2014 talousarvio 86 507 000
2013 tilinpäätös 90 051 000

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa

2) Suomen Kioton joustomekanismeja koskevan koeohjelman ja sen hankkeiden kustannuksiin.

Selvitysosa:Energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä. Koeohjelman kustannusten osalta määrärahat osoitetaan ulkoasiainministeriölle. Koeohjelman kustannuksiin kuuluu myös eräitä ns. yhteistoteutushankkeisiin kuuluvia kustannuksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästöpäätös -400
Yhteensä -400

2015 talousarvio 100 000
2014 talousarvio 500 000
2013 tilinpäätös 500 000

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

2) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Valtuus      
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset 300 300 600
Menot yhteensä 300 300 600

Määrärahalla edistetään Suomen kansallisia tavoitteita Itämeren alueen yhteistyössä sekä tuetaan Suomen arktisen strategian toimeenpanoa. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 400 000
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 500 000
Venäjä-toimintaohjelman toimeenpano 400 000
NEFCO:n ympäristökehitysrahasto 300 000
Yhteensä 1 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästöpäätös -1 600
Yhteensä -1 600

2015 talousarvio 1 600 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 3 200 000
2013 tilinpäätös 3 200 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoasiainministeriön vahvistamien tilikurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2015 talousarvio 1 000 000
2014 talousarvio 1 000 000
2013 tilinpäätös 981 948