Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa: Tavoitteena on:

1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.

2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.

3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.

4) Tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottaminen sekä kansallisen ennakoinnin toimintamallin käyttöönottaminen.

5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.

Inhimillinen pääoma

Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Henkilötyövuosien määrä301309321
Osaaminen (koulutustasoindeksi)5,45,45,4
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi   
— henkilöstötyytyväisyysindeksi3,43,53,5
— johtajuusindeksi3,43,53,5
— osaamisen johtamisindeksi3,53,53,5
— työhyvinvointi-indeksi3,74,04,0
— sairaspoissaolot työpäivää/htv977
Innostava johtaminen ja esimiestyö   
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä3,23,53,5
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä3,33,53,9
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit   
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus3,03,53,5
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä3,13,53,7
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky   
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa3,13,53,9
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo3,63,73,7

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin

2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen

3) yhteisiin tietojärjestelmiin

4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot32 59432 18832 624
Bruttotulot352525
Nettomenot32 55932 16332 599
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 892  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 493  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.02-75
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv)20
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41)1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-69
Palkkaliukumasäästö-37
Palkkausten tarkistukset98
Toimintamenojen lisäsäästö -385
Toimintamenojen tuottavuussäästö-156
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-2
Vuokramenojen indeksikorotus86
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-44
Yhteensä436

2015 talousarvio32 599 000
2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 744 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 66, josta 19 valtioneuvoston jäsentä, 12 valtiosihteeriä ja 35 erityisavustajaa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.

Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.  

Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.

Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat ja vieraanvaraisuus.

Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun poistuminen ministereiden palkkioista. Valtiosihteereiden palkkakustannukset on esitetty hallituksen vaihtumiseen saakka ja niiden määrärahat siirretään muilta ministeriöiltä taulukon mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku poistuu80
Siirto momentilta 23.01.0175
Siirto momentilta 26.01.0175
Siirto momentilta 27.01.0175
Siirto momentilta 28.01.01150
Siirto momentilta 29.01.0175
Siirto momentilta 30.01.0175
Siirto momentilta 32.01.01150
Siirto momentilta 33.01.01150
Siirto momentilta 35.01.0175
Yhteensä980

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio6 744 000
2014 talousarvio5 764 000
2013 tilinpäätös5 194 188

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa: Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2015 talousarvio1 000 000
2014 talousarvio1 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.


2015 talousarvio867 000
2014 talousarvio867 000
2013 tilinpäätös410 137

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentille 28.30.02)-100
Siirto momentilta 28.30.0235
Siirto momentilta 29.40.037
Siirto momentilta 30.20.(01)285
Siirto momentilta 30.20.026
Siirto momentilta 30.40.(01)79
Siirto momentilta 30.60.(01)367
Siirto momentilta 30.70.(02)46
Siirto momentilta 31.50.01165
Siirto momentilta 32.20.0198
Siirto momentilta 32.20.02789
Siirto momentilta 32.20.0519
Siirto momentilta 33.02.03-36
Siirto momentilta 33.03.04333
Siirto momentilta 33.03.50190
Siirto momentilta 35.01.04117
Sektoritutkimussäästö (HO)-1 000
Yhteensä1 400

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio6 400 000
2014 talousarvio5 000 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 822 000 euroa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-178
Tasomuutos550
Yhteensä372

2015 talousarvio3 822 000
2014 talousarvio3 450 000
2013 tilinpäätös3 729 715