Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Tavoitteena on:

1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.

2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.

3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.

4) Tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottaminen sekä kansallisen ennakoinnin toimintamallin käyttöönottaminen.

5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.

Inhimillinen pääoma

Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Henkilötyövuosien määrä 301 309 321
Osaaminen (koulutustasoindeksi) 5,4 5,4 5,4
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi      
— henkilöstötyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5
— johtajuusindeksi 3,4 3,5 3,5
— osaamisen johtamisindeksi 3,5 3,5 3,5
— työhyvinvointi-indeksi 3,7 4,0 4,0
— sairaspoissaolot työpäivää/htv 9 7 7
Innostava johtaminen ja esimiestyö      
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,2 3,5 3,5
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,3 3,5 3,9
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit      
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus 3,0 3,5 3,5
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä 3,1 3,5 3,7
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky      
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,1 3,5 3,9
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,6 3,7 3,7

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin

2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen

3) yhteisiin tietojärjestelmiin

4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 32 594 32 188 32 624
Bruttotulot 35 25 25
Nettomenot 32 559 32 163 32 599
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 892    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 493    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv) 20
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41) 1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -69
Palkkaliukumasäästö -37
Palkkausten tarkistukset 98
Toimintamenojen lisäsäästö -385
Toimintamenojen tuottavuussäästö -156
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 86
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -44
Yhteensä 436

2015 talousarvio 32 599 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 744 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 66, josta 19 valtioneuvoston jäsentä, 12 valtiosihteeriä ja 35 erityisavustajaa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.

Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.  

Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.

Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat ja vieraanvaraisuus.

Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun poistuminen ministereiden palkkioista. Valtiosihteereiden palkkakustannukset on esitetty hallituksen vaihtumiseen saakka ja niiden määrärahat siirretään muilta ministeriöiltä taulukon mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku poistuu 80
Siirto momentilta 23.01.01 75
Siirto momentilta 26.01.01 75
Siirto momentilta 27.01.01 75
Siirto momentilta 28.01.01 150
Siirto momentilta 29.01.01 75
Siirto momentilta 30.01.01 75
Siirto momentilta 32.01.01 150
Siirto momentilta 33.01.01 150
Siirto momentilta 35.01.01 75
Yhteensä 980

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 6 744 000
2014 talousarvio 5 764 000
2013 tilinpäätös 5 194 188

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa:Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2015 talousarvio 1 000 000
2014 talousarvio 1 000 000
2013 tilinpäätös 1 000 000

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.


2015 talousarvio 867 000
2014 talousarvio 867 000
2013 tilinpäätös 410 137

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentille 28.30.02) -100
Siirto momentilta 28.30.02 35
Siirto momentilta 29.40.03 7
Siirto momentilta 30.20.(01) 285
Siirto momentilta 30.20.02 6
Siirto momentilta 30.40.(01) 79
Siirto momentilta 30.60.(01) 367
Siirto momentilta 30.70.(02) 46
Siirto momentilta 31.50.01 165
Siirto momentilta 32.20.01 98
Siirto momentilta 32.20.02 789
Siirto momentilta 32.20.05 19
Siirto momentilta 33.02.03 -36
Siirto momentilta 33.03.04 333
Siirto momentilta 33.03.50 190
Siirto momentilta 35.01.04 117
Sektoritutkimussäästö (HO) -1 000
Yhteensä 1 400

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 6 400 000
2014 talousarvio 5 000 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 822 000 euroa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -178
Tasomuutos 550
Yhteensä 372

2015 talousarvio 3 822 000
2014 talousarvio 3 450 000
2013 tilinpäätös 3 729 715