Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
              70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

Förklaring: Gränsbevakningsväsendet fungerar både inom den inre och den yttre säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är en samarbetsvillig och internationellt erkänd expert inom gränssäkerhet och sjöräddning. Gränsbevakningsväsendet har som mål att upprätthålla säkerheten vid gränsen, säkerställa en smidig gränstrafik, öka säkerheten till havs, delta i det militära försvaret och ge handräckning till myndigheterna i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena.

Gränsbevakningsväsendets verksamhet påverkas främst av läget i Ryssland, olaglig migration inom Europeiska unionen samt ekonomins utveckling.

Gränsbevakningsväsendet stärker övervakningen av östgränsen samt kapaciteten för bekämpning av säkerhetshot vid de yttre gränserna. Man sörjer för säkerheten vid gränsövergången. Gränsbevakningsväsendet håller krisberedskapen och den militära försvarsförmågan på en hög nivå samt bereder sig för hybridhot.

Det är viktigt för Finland att hålla Östersjön säker. Förmågan att hantera stora olyckor och säkerhetshot till sjöss förbättras. Den förnyade och effektiva luftfarkostflottan tas i bruk. Båtarna för havsområdena förnyas. Gränsbevakningsväsendet bereder sig på att ta över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav.

För Gränsbevakningsväsendet är det viktigt att påverka utvecklingen av övervakningen av de yttre gränserna samt havspolitiken inom EU. Gränsbevakningsväsendet deltar i operationer som koordineras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex vid EU:s yttre gränser och i annan internationell verksamhet genom att anvisa personal och materiel för den (Gränsbevakningslagen 578/2005 15 a—c §).

Säkerheten är av hög prioritet inom både EU-utvecklingen och regeringen. Gränssäkerheten och en trovärdig övervakning av yttre gränser är centrala för säkerhetsläget. Med de tilläggsresurser som beviljats av regeringen ska Gränsbevakningsväsendet garantera säkerheten vid östgränsen och en smidig trafik på Helsingfors-Vanda flygplats. Gränsbevakningsväsendet verkställer de nya anpassningsåtgärderna som fortsätter till utgången av ramperioden.

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 235 292 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet

3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Kvalitet och serviceförmåga (ind)9810099
Produktivitet (ind)122121122
Resurshushållning (ind)112114118
Årsverken2 6452 6502 682
Kostnader (mn euro)255,0253,0251,6
Upprätthållande av gränssäkerheten

Finlands gränsövervakning har ordnats på ett effektivt sätt. Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Vid de inre gränserna upprätthålls beredskapen att återinföra gränskontroller. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas. Olovliga gränsöverskridningar och annan olaglig verksamhet avslöjas i områdena mellan gränsövergångsställena. Man ingriper effektivt i den gränsöverskridande brottsligheten vid de yttre gränserna.

 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Upprätthållande av gränssäkerheten (1—5)4,14,24,2
Kontaktpersoner och internationella insatser    
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,34,44,4
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.)1 8792 8472 847
Samarbete med grannländernas myndigheter   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,24,34,3
Gränsövervakning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,14,24,1
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5)5,05,05,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5)4,23,73,7
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5)2,92,72,7
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5)4,44,44,4
— Upptäckta gränsincidenter (1—5)3,43,93,9
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5)4,54,84,8
— Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (1—5)3,05,03,8
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5)4,94,64,6
Patrullering (h)253 516240 484243 102
Teknisk övervakning (h) 2 114 7581 953 0001 953 000
Gränskontroller (mn pers.)13,714,615,3
Nekad inresa (st.)733700706
Beslut om avvisning (st.)288220227
Brottsanmälan (st.)1 0001 2981 339
Riksgränsbrott (st.)135386407
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.)285151156
Övriga brott och överträdelser (st.)3 8493 6403 680
Upprätthållande av gränssäkerheten   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga227,7228,7227,4
Årsverken2 3622 3942 425
Produktivitet (ind)126123124
Resurshushållning (ind)115116120
Säkrande av en smidig gränstrafik

Säkerheten i gränsövergångstrafiken säkerställs. Passagerarna upplever att gränsövergången är smidig. Passagerarnas väntetid vid gränskontrollen är högst 15 minuter vid östgränsen och i hamnarna, och högst 10 minuter på flygplatserna. Man sörjer för de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna samt för rättssäkerheten.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Säkrande av en smidig gränstrafik (1—5)4,84,84,7
Gränsövergångsställen vid östgränsen   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,84,84,7
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)457
Gränskontrollernas smidighet, total tid (min)667
Gränsövergångsställenpå flygplatserna   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,84,84,7
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)5810
Gränsövergångsställen i hamnarna   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,54,64,3
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)131214
Ökad säkerhet till havs

Vid Gränsbevakningsväsendet finns en ständig lednings-, kommunikations- och prestationsberedskap för efterspanings- och räddningsuppgifter inom sjöräddningstjänsten. Man kan ge hjälp i alla nödsituationer till havs. De övriga sjöräddningsmyndigheternas resurser utnyttjas. Kunnandet inom sjöräddningen säkras genom utbildning, besiktning och granskning. Övervakning av den marina miljön och utredning och undersökning av miljöbrott förebygger effektivt förorening av den marina miljön. Gränsbevakningsväsendet förbereder sig på att ta över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Ökad säkerhet till havs (1—5)4,04,34,3
Sjöräddning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,64,54,5
Sjöräddningsuppdrag (st.)1 3661 4731 473
Personer som räddats (st.)3 1934 1004 400
Skydd av den marina miljön   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)2,03,73,7
Antalet fartygsutsläpp (st.)413030
Ökad säkerhet till havs    
Kostnader (mn euro)12,511,411,3
Årsverken130120121
Produktivitet (ind)99116115
Resurshushållning (ind)91109111
Deltagande i det militära försvaret

Gränsbevakningsväsendet har aktuella försvarsplaner, sådan lednings- och insatsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda gränstrupper. Krisberedskapen vid Gränsbevakningsväsendet samt förmågan att övervaka och trygga den territoriella integriteten under fredstid upprätthålls kontinuerligt. Gränsbevakningsväsendets personal, beväringar och reservister har utbildats för uppgifter i kristid och placerats i gränstrupperna.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Deltagande i det militära försvaret (1—5)3,83,83,8
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,04,04,0
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,63,63,6
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.)109 09699 25597 450
Utbildningsdygn för personalen (st.)4 6495 3605 360
Deltagande i det militära försvaret   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga14,812,912,8
Årsverken153136137
Produktivitet (ind)157147139
Resurshushållning (ind)144138135
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena

Människorna och intressentgrupperna i gränsområdena och i skärgården anser att Gränsbevakningsväsendets verksamhet ökar säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är tillgängligt. Gränsbevakningsväsendet ger myndighetshandräckning som behövs för att hjälpa människor i nöd och för att uppgifter som hör till andra myndigheter ska bli skötta.

 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena (1—5)3,43,33,2
Trygghetskänsla   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,33,13,0
Myndighetshandräckning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,84,44,0
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.)668776682
Efterspaningar, på land (st.)353345345
Prehospital akutsjukvård (exkl. den som hör till sjöräddningen)(st.)526642642
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
    
Årsverken2 6452 6682 682
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke)9,28,08,0
Arbetsklimat (1—5)3,53,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
    
Bruttoutgifter247 633237 929243 792
Bruttoinkomster13 4846 9008 500
Nettoutgifter234 149231 029235 292
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år26 935  
— överförts till följande år27 313  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-550
Effektivisering av gränskontrollerna vid de yttre gränserna1 400
Förbättrande av den inre säkerheten5 000
Ökning av Helsingfors-Vanda flygplats trafik över yttre gränserna1 500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror-76
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-62
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-59
Indexhöjning av hyror54
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 137
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-230
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)117
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-154
Sammanlagt4 263

2018 budget235 292 000
2017 budget231 029 000
2016 bokslut234 527 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 12 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion

4) till uppdatering av övervaknings- och navigationssystemet i spaningsplanen av typ Dornier

5) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem

6) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster

7) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring: I den andra tilläggsbudgeten för 2012 beviljades Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2019 och totalkostnadskalkylen är 33 710 000 euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20182019Sammanlagt
fr.o.m. 2018
    
Modifiering och G-underhåll av Super Puma   
Förbindelser som ingåtts före 20186 7007 40014 100
Utgifter sammanlagt6 7007 40014 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring2 800
Sammanlagt2 800

2018 budget12 200 000
2017 budget9 400 000
2016 bokslut10 996 000