Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 460 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkko VIRVE:n pääkäyttäjän viran siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriöön 1.1.2015 lukien.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella

— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan

— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa

— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa

— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

 2013 tilinpäätös2014 tavoite2015 tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi100,15muutos>0muutos>0
Kokonaistuottavuusindeksi100,76muutos>0muutos>0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot16 78114 10115 760
Bruttotulot3 1072 3303 300
Nettomenot13 67411 77112 460
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 108  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 599  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, maksullisen toiminnan myyntituotot4 0903 3004 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot9839701 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset yhteensä2 8452 2003 250
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä9671 1001 150
Kokonaiskustannukset yhteensä3 8123 3004 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)278--
Kustannusvastaavuus, %107100100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

 2013
toteutuma
2014
ennuste
2015
ennuste
2014/2015
muutos-%
     
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 34818 40018 4000,0
Valvonta-asiat1 1261 1751 2607,2
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat9619709700,0
Palvelukyky2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa    
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv95 % käsiteltiin 5 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk95 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk95 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa4 työpäivän kuluessatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa mediaani 85 pv ja keskim. käsittelyaika 4,5 kk. 81 % lupa-asioista käsiteltiin 8 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 9 kk ja 80 % asioista käsitellään 20 kk:ssakäsittelyajan mediaani 8 kk ja 92 % asioista käsiteltiin vajaassa 20 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssamediaani 3,7 kk ja 92 % asioista käsiteltiin 7 kktavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssamediaani 1,6 kk ja keskimääräinen käsittelyaika 8,2 kk, 92 % asioista käsiteltiin alle 18 kk:ssa.tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat   
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv146 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv78 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv13 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan painopisteenä edelleen ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentilta 33.01.21)100
Sähköisen hallinnon kehittäminen (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)825
Tuottavuusohjelmaan liittyvien vähennysten palautus siirtona momentilta 33.01.21108
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto (siirto momentille 33.01.01) (-1 htv)-70
Palkkaliukumasäästö-26
Palkkausten tarkistukset67
Toimintamenojen lisäsäästö -144
Toimintamenojen tuottavuussäästö-58
Vuokramenojen indeksikorotus12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-16
Tasomuutos-109
Yhteensä689

2015 talousarvio12 460 000
2014 I lisätalousarvio270 000
2014 talousarvio11 771 000
2013 tilinpäätös12 165 000