Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 353 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
 • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
 • — Osallistutaan kuntauudistuksen valmisteluun.
 • — Aloitetaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen toimeenpano.
 • — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
 • — Jatketaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
 • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
 • — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2014 toteutuma 3,59, v. 2013 toteutuma 3,47, v. 2011 toteutuma 3,5).
 • — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6, v. 2011 toteutuma 11,2).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
talousarvio
2015
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 6 006 6 087 4 572
Johdon tuki      
Hallinto- ja suunnitteluosasto 15 154 15 563 14 348
Vakuutusosasto 3 459 3 506 3 569
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 5 165 5 235 5 278
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 950 6 030 6 066
Työsuojeluosasto 4 509 4 569 4 520
Yhteensä 40 243 40 990 38 353

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 44 140 44 863 42 516
Bruttotulot 3 897 3 873 4 163
Nettomenot 40 243 40 990 38 353
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 807    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 594    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -150
Tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvä vähennys -270
Valtuutettujen toimintamenot (siirto momentille 25.01.03) -1 650
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto momentilta 33.02.05 (1 htv) 70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Palkkaliukumasäästö -65
Palkkausten tarkistukset 168
Toimintamenojen lisäsäästö -467
Toimintamenojen tuottavuussäästö -204
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -4
Vuokramenojen indeksikorotus 44
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -57
Yhteensä -2 637

2015 talousarvio 38 353 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000