Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              11. Internetbetalningar
         90. Stöd till kommunerna

Talousarvioesitys 2015

88. Senatkoncernens affärsverkPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

För Senatkoncernens affärsverk uppställs följande service- och verksamhetsmål:

Senatfastigheter

  • — Senatfastigheter ska tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för att stödja både sina kunders och statens strukturella och verksamhetsmässiga mål.
  • — Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Främjar en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.
  • — Producerar och uppdaterar information om statens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen.
  • — Har hand om försäljning av för staten onödig egendom genom öppna och icke-diskriminerande förfaranden.

Försvarsfastigheter

  • — Försvarsfastigheter har till uppgift att själv producera eller köpa lokaltjänster och andra tjänster i omedelbar anknytning till dem på marknaden för att stödja Försvarsmaktens prestationsförmåga i alla säkerhetssituationer i enlighet med de beredskapskrav som ställts.
  • — Försvarsfastigheter främjar strukturella och verksamhetsmässiga förändringar inom Försvarsförvaltningen i syfte att åstadkomma en effektiv lokalstruktur.
  • — Producerar och uppdaterar information om Försvarsmaktens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen. Som en del av Senatkoncernen möjliggör Försvarsfastigheter en centraliserad och effektiv ledning av statens lokalbestånd.
  • — Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av systemets kristålighet, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden i fråga om energi samt ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Försvarsfastigheter producerar miljötjänster för hela statskoncernen. Försvarsfastigheter främjar som en del av Senatkoncernen en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.
2. Investeringar

Senatkoncernens affärsverks investeringar får medföra utgifter på högst 700 miljoner euro år 2022. Dessutom får Senatkoncernens affärsverk ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 700 miljoner euro.

Investeringarna gäller i huvudsak byggande som är nödvändigt med tanke på skötseln av statens uppgifter och som förbättrar inomhusklimatet, ökar lokaleffektiviteten och tryggar myndigheternas verksamhetsförutsättningar. I investeringsfullmakten ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Senatkoncernens affärsverk får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatkoncernens affärsverk berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2022 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 450 miljoner euro netto.

Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt fastställt 16 miljoner euro som resultatmål för Senatkoncernens affärsverks uthyrningsverksamhet (inbegripet tjänster) för 2022. Enligt den preliminära planen fördelas resultatet mellan affärsverken enligt följande: Senatfastigheter 13 miljoner euro och Försvarsfastigheter 3 miljoner euro.

År 2022 intäktsför Senatkoncernens affärsverk i statsbudgeten sammanlagt 54,1 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2021, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2022 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 18,8 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 35 miljoner euro och borgensavgifterna till 0,3 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 450 miljoner euro netto.

Senatkoncernens likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Det kassaflöde som uppkommer genom fastighetsköp beror på respektive marknadssituation och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer som inte beror på Senatkoncernen. Coronapandemin ökar osäkerheten gällande försäljningen av fastigheter.

Preliminär investeringsplan för 2022 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Senatfastigheter 570
Försvarsfastigheter 130
Sammanlagt 700

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  Senatfastigheter Försvarsfastigheter
  2021
budget
2022
budgetprop.
2021
budget
2022
budgetprop.
         
Omsättning, mn euro 517 537 270 296
— Direktuthyrning 398 409 239 253
— Andrahandsuthyrning 97 105 4 4
— Tjänster 22 23 27 39
Övriga rörelseintäkter 35 40 - -
Driftsbidrag för hyresverksamhet, mn euro 150 166 85 94
— % av omsättningen 29 31 31 32
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) 132 143 79 88
Rörelsevinst, mn euro 38 40 6 6
— % av omsättningen 7 7 2 2
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro 27 31 2 3
— % av omsättningen 5 6 1 1
Balansomslutning 4 596 4 931 1 073 1 246
Försäljning av fastigheter, köpesummor, mn euro 100 100 - -
Intäktsföring i statsbudgeten, mn euro 35 35 - -
Investeringar, mn euro 407 570 73 130
Avkastning på investerat kapital, % 1,0 1,0 0,7 0,5
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet, statliga kunder 0,0 0,2 0,1 0,4
Soliditet, % 62 60 64 62
Antal anställda 524 530 700 705

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2020
utfall
2021
prognos
2022
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 1,2 0,5 0,3
13.01.04 Räntor på statens lån 4,5 3,7 2,8
13.05.01 Intäktsföring av vinst 35 35 35
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk 19,4 18,3 16,0
Sammanlagt 60,1 57,5 54,1

2022 budget
2021 budget
2020 bokslut