Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
              10. Tullin tulot
              11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
              12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
              13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
              20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot
              25. Metallirahatulot
              50. Siirto valtion eläkerahastosta
              51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
              52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
              60. Työturvallisuusmaksu
              87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
              92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
              93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
              99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tullin tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 013 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Julkisoikeudelliset suoritteet1 980 000
Liiketaloudelliset suoritteet480 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot153 000
Muut sekalaiset tulot1 400 000
Yhteensä4 013 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot2 4522 5602 460
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 3152 5782 315
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)137-18145
Kustannusvastaavuus, %10699106

Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja
  • — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %125,3106,5126,6

2015 talousarvio4 013 000
2014 talousarvio4 162 000
2013 tilinpäätös3 962 759

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 141 097 000 euroa.


2015 talousarvio141 097 000
2014 talousarvio144 836 000
2013 tilinpäätös142 652 999

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 27 028 000 euroa.


2015 talousarvio27 028 000
2014 talousarvio27 744 000
2013 tilinpäätös27 326 386

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 21 531 000 euroa.


2015 talousarvio21 531 000
2014 talousarvio22 101 000
2013 tilinpäätös21 768 477

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio3 200 000
2014 talousarvio1 100 000

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 20 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

  
Toiminnan tulot26 050 000
Toiminnan erillismenot6 050 000
Nettotulot20 000 000

2015 talousarvio20 000 000
2014 talousarvio25 000 000
2013 tilinpäätös13 727 802

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 2 274 512 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2015 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2519).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Rahastosta tehtävää siirtoa on tarkoitus nostaa hallituksen 3.4.2014 päättämän julkisen talouden suunnitelmaan mukaisesti.


2015 talousarvio2 274 512 000
2014 talousarvio1 732 000 000
2013 tilinpäätös1 678 298 078

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 170 300 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2015 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2519).


2015 talousarvio170 300 000
2014 talousarvio152 418 000
2013 tilinpäätös131 636 579

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 19 846 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Tapaturmat (tapaturmamaksut)16 500 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu1 300 000
Vanhat liikelaitokset46 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet550 000
Liikennevahingot1 450 000
Yhteensä19 846 000

Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen sekä Metsähallituksen vastuumaksun lakkaaminen.

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio19 846 000
2014 talousarvio20 410 000
2013 tilinpäätös18 871 188

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 920 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2015 talousarvio920 000
2014 talousarvio900 000
2013 tilinpäätös900 107

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamiseksi. Esityksen mukaan valtion vakuusrahasto lakkautetaan ja varat tuloutetaan budjettitalouteen.


2015 talousarvio1 100 000

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 46 300 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.

Vuosia 2014—2020 koskevan EU:n rahoituskehyksen mukaan jäsenvaltioiden kantopalkkioita alennetaan 20 prosenttiin. Päätös vaatii vielä uuden omien varojen päätöksen, jonka ei odoteta tulevan voimaan vuoden 2015 aikana.


2015 talousarvio46 300 000
2014 talousarvio52 000 000
2013 tilinpäätös42 556 912

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 2 900 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2015 talousarvio2 900 000
2014 talousarvio2 500 000
2013 tilinpäätös920 770

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 18 820 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006)

5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vakuutuskorvausten regressit2 800 000
Valtionperinnöt4 000 000
Saadut maksut myönnetystä takauksista7 500 000
Eläkkeiden palautukset800 000
Investointirahastolainasaamiset20 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot100 000
Muut tulot 3 600 000
Yhteensä18 820 000

2015 talousarvio18 820 000
2014 talousarvio18 120 000
2013 tilinpäätös22 955 461