Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 768 271 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) 748 044 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille

2) edellä mainitun lain 32 i §:ssä tarkoitettuna korvauksena yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvistä arvonlisäveroista aiheutuviin kustannuksiin

3) edellä mainitun lain 32 i §:ssä tarkoitettuna korvauksena yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille kunnan tai kuntayhtymän ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiseen toimintaan luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuuden osalta suoritettavista arvonlisäveroista aiheutuviin kustannuksiin.

Kohdassa 1 tarkoitettu ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen osuus on enintään kaksi prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 9 §:n mukaisesta ammatillisen koulutuksen määrärahasta.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 177 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 5 500 opiskelijavuotta.

Selvitysosa:Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen osuus lasketaan ammatillisen koulutuksen määrärahasta, joka muodostuu momentin määrärahasta sekä kuntien rahoitusosuudesta lukuun ottamatta yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavia arvonlisäverokompensaatioita.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Ammatillisen koulutuksen määräraha yhteensä (ei sisällä alv-kompensaatioita) 1 703 581 000
— Laskennallisen rahoituksen osuus yhteensä 1 669 697 000
    josta perusrahoituksen osuus (95 %) 1 586 212 000
    josta suoritusrahoituksen osuus (5 %) 83 485 000
— Strategiarahoituksen osuus 33 884 000
Kuntien rahoitusosuus -955 537 000
Arvonlisäverokompensaatiot yhteensä 20 227 000
— Arvonlisäverolain (1501/1993) 39 § ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen osuus yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille aiheutuneista kustannuksista 19 227 000
— Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle korvattava kunnan tai kuntayhtymän luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuuden osalta suoritettava arvonlisävero 1 000 000
Yhteensä 768 271 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) 15
Opiskelijavuosien lisäys nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi (siirto momentilta 32.30.51) 9 400
Oppisopimuskoulutuksen lisärahoituksen poistuminen (HO 2015) -14 700
Työvoimakoulutuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen asteittainen siirto OKM:n hallinnonalalle (siirto momentilta 32.30.51) 50 700
Valtionavustuslain perusteella maksettavat avustukset (siirto momentille 29.20.21) -7 226
Yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverojen siirtyminen kokonaan valtionosuudesta maksettavaksi (siirto kuntien rahoitusosuudesta) 8 667
Yhteensä 46 856

Momentin nimike on muutettu.


2018 talousarvio 768 271 000
2017 talousarvio 721 415 000
2016 tilinpäätös 717 763 091

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 774 071 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 800 000 euroa talousarvioesityksen 768 271 000 euroon nähden aiheutuu yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille korvattavien koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen tarkentumisesta.


2018 talousarvio 774 071 000
2017 talousarvio 721 415 000
2016 tilinpäätös 717 763 091

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan vuoden 2018 alussa, jolloin koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmä sekä tutkintojärjestelmä uudistuvat. Uudistuksen toimeenpanon tukiohjelmaan on varattu noin 60 milj. euroa vuosille 2017—2020. Ensi vuodesta lähtien rahoitusjärjestelmään sisällytetään myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus ja osa tutkintoon johtamattoman työvoimakoulutuksen rahoituksesta, mistä johtuen TEM:n pääluokasta siirretään 50,7 milj. euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokkaan.

Lisäksi koulutustarjontaa lisätään 1 000 opiskelijavuodella nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi; sen rahoittamiseksi TEM:n pääluokasta siirretään 9,4 milj. euroa OKM:n pääluokkaan. Toisaalta nuorten aikuisten osaamisohjelma päättyy asteittain, ja sen rahoitus vähenee ensi vuonna 20 milj. eurolla.

Ammatillisen koulutuksen reformi on erittäin mittava uudistus, johon sisältyy monia hyviä, opiskelijalähtöisiä ja koulutuksen laatua parantavia tekijöitä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on kuitenkin leikattu voimakkaasti, mikä tuo suuria haasteita reformin onnistumiselle. Saadun selvityksen mukaan monet koulutuksen järjestäjät ovat arvioineet, että talous tasapainottuu vasta vuoden 2020 jälkeen, sillä sopeuttaminen on hidasta etenkin toimitilojen ja kiinteistöjen osalta. Myös opetushenkilökuntaa on jouduttu vähentämään.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksen toimeenpanossa varmistetaan laadukas ja riittävä lähiopetus ja pidetään huolta siitä, että koulutus antaa hyvät valmiudet siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin. On myös tärkeää, että koulutuksen saavutettavuus turvataan järjestäjäverkon tiivistymisestä huolimatta.

Valiokunta pitää hyvänä, että uudessa rahoitusmallissa toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden painoarvo kasvaa, minkä tarkoituksena on parantaa koulutuksen läpäisyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koulutuksen keskeytysten vähentäminen on oltava selkeä kehityskohde. Ammattikouluissa opinnot keskeytyvät tavallisimmin jo ensimmäisen vuoden aikana, ja keskeytysriski voi jatkossa kasvaa, jos lähiopetusta ei pystytä järjestämään riittävästi. Saadun selvityksen mukaan tehokkaasti keskeytysten vähentämiseen panostaneet koulutuksen järjestäjät ovat kuitenkin saaneet keskeyttämisasteen laskemaan noin 5 prosenttiin, kun keskeyttämisluvut ovat muutoin olleet vuosien 2013—2014 seurannan mukaan 2,3—19,6 prosentin välillä.

Valiokunta toteaa, että uudistuksen onnistuminen edellyttää toimintakulttuurin muutosta sekä osaavaa ja vahvaa johtajuutta. Reformin toimeenpanossa tarvitaan myös koulutuksen järjestäjille suunnattua ohjausta ja tukea. Tämän lisäksi on myös huolehdittava siitä, että opettajiksi palkataan päteviä opettajia ja että opettajien täydennyskoulutuksen riittävyyteen ja laatuun panostetaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 774 071 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) 748 044 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille

2) edellä mainitun lain 32 i §:ssä tarkoitettuna korvauksena yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvistä arvonlisäveroista aiheutuviin kustannuksiin

3) edellä mainitun lain 32 i §:ssä tarkoitettuna korvauksena yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille kunnan tai kuntayhtymän ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiseen toimintaan luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuuden osalta suoritettavista arvonlisäveroista aiheutuviin kustannuksiin.

Kohdassa 1 tarkoitettu ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen osuus on enintään kaksi prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 9 §:n mukaisesta ammatillisen koulutuksen määrärahasta.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 177 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 5 500 opiskelijavuotta.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 16 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 764 044 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 179 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 6 500 opiskelijavuotta.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kertaluonteisen ammatillisen osaamisen pilotin toteuttamisesta, jossa tavoitteena on kehittää malli, jolla mahdollistetaan alan vaihto täsmäkoulutuksella. Koulutusta kohdennetaan myös heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen.


2018 I lisätalousarvio 16 000 000
2018 talousarvio 774 071 000
2017 tilinpäätös 716 534 669
2016 tilinpäätös 717 763 091

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 16 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 764 044 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 179 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 6 500 opiskelijavuotta.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 774 044 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 180 200 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 6 500 opiskelijavuotta.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 32.30.51 ja aiheutuu kertaluonteisten ammatillisen osaamisen pilottien toteuttamisesta. Piloteissa tavoitteena on kehittää malli, jolla mahdollistetaan alan vaihto lyhytkestoisella erityisesti tutkinnon osia tai niitä pienempiä kokonaisuuksia hyödyntävällä koulutuksella. Lisärahoituksella pyritään vastaamaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin ja tukemaan erityisesti parhaassa työiässä olevien työttömien työllistymistä.


2018 II lisätalousarvio 10 000 000
2018 I lisätalousarvio 16 000 000
2018 talousarvio 774 071 000
2017 tilinpäätös 716 534 669
2016 tilinpäätös 717 763 091

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 774 044 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 180 200 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 6 500 opiskelijavuotta.