Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              63. Eräät erityishankkeet
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 33 287 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 §:n nojalla Työterveyslaitoksen toiminnasta aiheutuviin menoihin suoritettavan valtionavun maksamiseen

2) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa ja arvonlisäveroa vastaava osuus myönnetään edellä mainitun lain 3 §:n 2 momentin nojalla lisättynä valtionapuna.

Valtionavusta arvioidaan kohdistuvan palkkausmenoihin 19 050 000 euroa ja muihin menoihin 13 887 000 euroa ja työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin menoihin 350 000 euroa.

Työterveyslaitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Työterveyslaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Tavoitteet toteuttavat sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Hyvinvoinnille vahva perusta -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:

 • — työurien pidentämiseen, työelämän vetovoimaan, työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen
 • — työn, työolojen ja työelämän laadun kehittämiseen
 • — työhyvinvoinnin arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen työpaikoilla, myös pientyöpaikkojen tarpeet huomioon ottaen
 • — johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen valtakunnallisille ja alueellisille verkostoille
 • — työterveyshuollon, kuntoutuksen ja työpaikkojen yhteistyöhön työhyvinvoinnin parantamisessa ja sairauspoissaolojen hallinnassa.

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:

 • — työterveyshuollon palvelujen sisällön, laadun, saatavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen ja yhteentoimivuuden parantamiseen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta
 • — nuorten, osatyökykyisten ja työttömien työllistymisedellytysten parantamiseen
 • — työterveyshuollon henkilöstön osaamisen kehittämiseen
 • — työterveysyhteistyöhön työpaikoilla
 • — sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen.

Elinympäristö tukemaan hyvinvointia -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:

 • — toimivan ja hyvinvointia edistävän sisäilmaympäristön varmistamiseen toimitilojen korjaus- ja uudisrakentamisessa
 • — työtapaturmien ja työstä johtuvan sairastumisen vähentämiseen
 • — nanoteknologian turvallisen käytön varmistamiseen erilaisissa työympäristöissä ja sen turvallisuuden edistämiseen teollisissa prosesseissa
 • — ICT-teknologioiden käytettävyyden edistämiseen työympäristöissä
 • — ympäristöyliherkkyyksien hallintaan
 • — kemiallisten riskien hallintaan kriisitilanteissa (C-laboratoriovalmiuden ylläpito).
Henkisten voimavarojen hallinta

Työterveyslaitos sopeuttaa henkilövoimavarojaan ottaen huomioon toiminnan rahoitusmahdollisuudet. Työterveyslaitos toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän (SOTERKO) kanssa yhteistyössä ja tehostaa kumppanuus- ja asiakasyhteistyötään osaamisen laadun ja hyödyntämisen parantamiseksi.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työterveyslaitoksen määrälliset suoritteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tieteelliset julkaisut 408 400 400
Yleistajuiset julkaisut 366 450 300
Verkkosivuilla kävijöiden lkm/kk 141 000 140 000 150 000
Asiantuntijapalvelutyöpäivät 48 200 56 000 50 000
Työympäristön mittaukset ja analyysit 67 000 56 000 50 000
Ammattitauti- ja työkyvyn arviointitutkimukset 1 681 1 800 1 600
Koulutettavapäivät 22 089 24 000 22 000

Työterveyslaitoksen kokonaismenoihin, joiden arvioidaan olevan 63 164 000 euroa, myönnetään valtionapua 33 287 000 euroa. Toiminnan laajuus tulosalueittain arvioidaan vuonna 2015 seuraavaksi:

Työterveyslaitoksen toiminnan laajuus tulosalueittain vuosina 2013—2015

  Menot (1 000 euroa) Oma rahoitus
(1 000 euroa)
Valtionapu (1 000 euroa)
Osaamiskeskus 2013
tot.
2014
arvio
2015
arvio
2013
tot.
2014
arvio
2015
arvio
2013
tot.
2014
arvio
2015
arvio
                   
Tiedolla vaikuttaminen 9 196 9 137 8 739 1 680 1 845 1 845 7 516 7 292 6 894
Ratkaisujen kehittäminen 22 866 21 513 20 469 9 369 8 500 8 500 13 497 13 013 11 969
Asiakasratkaisut 20 951 20 692 20 687 18 455 18 500 18 500 2 496 2 192 2 187
Osaamiskeskukset 16 369 15 078 13 269 1 914 1 032 1 032 14 455 14 046 12 237
Yhteensä 69 382 66 420 63 164 31 418 29 877 29 877 37 964 36 543 33 287
                   
Rahoitusosuus %       45 45 47 55 55 52

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuusohjelma -337
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -33
Palkkausten tarkistukset 150
Sektoritutkimussäästö (HO) -2 500
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -296
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -190
Yhteensä -3 256

2015 talousarvio 33 287 000
2014 talousarvio 36 543 000
2013 tilinpäätös 37 964 000