Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Alueiden elinvoimaisuus      
— työllisyysaste (%, vähintään) 68,5 70 69
— työttömyysaste (%, enintään) 8,2 7,9 8,3
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) 6,5 6,0 4,2
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) - 64,1 66,5
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) - 92 89
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1 000 t/v) 600 600 425
— maatalouden fosforitase (kg/ha) - < 3,8 < 5,0
— maatalouden typpitase (kg/ha) - < 46 < 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) - 3 010 3 075
       
Elinkeinoelämän menestystekijät      
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 28 29 26
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) 3,9 3,9 4,0
       
Väestön hyvinvointi      
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) 19,9 15,6 15
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys) 3,2 3,7 3,4
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) 1 196 2 000 2 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) 28,4 17,9 20
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) - 95 95
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) 2 745 < 2 880 < 2 797

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)      
— EAKR-sidonnat 76 100 100
— ESR-sidonnat 97 100 100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)      
— EAKR-maksatukset 67 95 100
— ESR-maksatukset 80 95 100
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste 100 100 100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) 3,6 - 3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 3 996 3 907 3 578
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 - > 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 282 044 276 897 275 207
Bruttotulot 62 532 61 000 66 000
Nettomenot 219 512 215 897 209 207
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 697    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 389    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 099 8 000 12 000
— muut tuotot -1 - -
Tuotot yhteensä 9 098 8 000 12 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 489 7 000 9 300
— osuus yhteiskustannuksista 3 472 3 000 4 000
Kustannukset yhteensä 8 961 10 000 13 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 -2 000 -1 300
Kustannusvastaavuus, % 102 80 90

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 32 077 35 000 32 000
— EU:lta saatava rahoitus 399 300 300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 39 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 3 485 2 500 3 500
Tuotot yhteensä 36 000 37 800 35 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 42 064 44 000 42 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -6 064 -6 200 -6 200
Omarahoitusosuus, % 86 86 85

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 61 ja 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 ja 77, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallinnon tehostaminen (HO) -2 500
Henkilöstösiirtoon liittyvät muut menot (siirto momentilta 32.01.20) 144
Siirto momentilta 28.40.01 (0,5 htv) 39
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -5 535
Valtori (siirto momentille 28.40.01) -865
Valtori (siirto momentille 28.40.02) -546
Palkkaliukumasäästö -477
Palkkausten tarkistukset 1 716
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 053
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -20
Vuokramenojen indeksikorotus 201
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -294
Tasomuutos 3 500
Yhteensä -6 690

2015 talousarvio 209 207 000
2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000